Help Print this page 
Title and reference
Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ): σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ): σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων

Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) μέχρι το 2015, παρ' όλο που έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε ορισμένες περιοχές του κόσμου σχετικά με ορισμένους τομείς. Η Επιτροπή παρουσιάζει, λοιπόν, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της προόδου αυτής. Αυτό το σχέδιο δράσης αποτέλεσε τη βάση για τη χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής θέσης για την «Σύνοδο Κορυφής για τους ΑΣΧ» του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 20 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 21ης Απριλίου 2010, με τίτλο «Σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων της ΕΕ υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» [COM(2010) 159 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να συμβάλει στην ταχύτερη επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) μέχρι το 2015.

Πράγματι, η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι ομοιόμορφη και παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε ορισμένους τομείς και ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, ενισχύθηκαν οι προσπάθειες για την εκρίζωση της άκρας φτώχειας, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους και την πρόσβαση στο νερό. Παρ’ όλα αυτά, 1,4 δις ανθρώπων εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (51 % στην υποσαχάρια Αφρική) και ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού υποσιτίζεται. Περιορισμένη πρόοδος έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τη μητρική και την παιδική θνησιμότητα και την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Πραγματοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια

Η ΕΕ δεσμεύθηκε να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) προσφέροντας μέχρι το 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της (ΑΕΠ) το 2015. Η δέσμευση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί, παρ’ όλες τις δυσκολίες που δημιουργεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

 • κατάρτιση ετήσιων σχεδίων δράσης για τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης της ΕΑΒ·
 • ενίσχυση του μηχανισμού λογοδοσίας της ΕΕ με βάση την αξιολόγηση της ΕΑΒ·
 • θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τον καθορισμό των στόχων στον τομέα της ΕΑΒ.

Η Επιτροπή καλεί, επίσης, τους άλλους διεθνείς χορηγούς να αυξήσουν τη συμβολή τους ώστε να εναρμονιστούν με την ΕΑΒ της ΕΕ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας

Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει κυρίως τα εξής:

 • σταδιακή χρήση ενός κοινού πλαισίου και ενός ενιαίου κύκλου προγραμματισμού για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέχρι το 2013·
 • δημιουργία λειτουργικού πλαισίου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, τον καταμερισμό εργασίας, τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων, την αμοιβαία λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ και αναπτυσσόμενων χωρών·
 • ενθάρρυνση των άλλων χορηγών να ακολουθήσουν τις αρχές αποτελεσματικότητας της βοήθειας.

Σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της επίτευξης των ΑΣΧ

Για την επιτάχυνση της επίτευξης των ΑΣΧ, η Επιτροπή προτείνει:

 • την εστίαση κατά προτεραιότητα στις χώρες και του πληθυσμούς που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των χωρών σε κατάσταση αστάθειας και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·
 • την εστίαση στους ΑΣΧ που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση και τη βελτίωση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών, ιδιαιτέρως στους σημαντικούς τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της επισιτιστικής ασφάλειας και της ισότητας των δύο φύλων·
 • την ενθάρρυνση της οικειοποίησης των ΑΣΧ από τις χώρες εταίρους, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης των στόχων αυτών στις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, καθώς επίσης και μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων·
 • την έγκριση προγράμματος εργασίας για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών σχετικά με το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χώρες εταίρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στους βασικούς τομείς του εμπορίου και των οικονομικών, της κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας·
 • την προώθηση της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων, ιδιαίτερα μέσω μιας βελτιωμένης εθνικής και διεθνούς φορολογικής διακυβέρνησης καθώς επίσης μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων φορολόγησης των χωρών εταίρων·
 • την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και του εμπορίου για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·
 • τον εντοπισμό και την προώθηση καινοτόμων πόρων χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω συμπράξεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τις φτωχότερες και πιο επισφαλείς χώρες·
 • τη στήριξη των στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού των κλιματικών αλλαγών στις χώρες εταίρους, ιδίως προάγοντας τη συνεργασία, την έρευνα και την πρόσβαση στις πράσινες τεχνολογίες·
 • τη δημιουργία συνθηκών μακροπρόθεσμης ασφαλείας, καθώς οι περισσότερες χώρες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην επίτευξη των ΑΣΧ βρίσκονται σε κατάσταση αστάθειας λόγω ένοπλων συρράξεων·
 • τη νέα ώθηση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της αρχιτεκτονικής της διεθνούς διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαδικασίας χάρη στη βελτίωση της συμμετοχής των φτωχότερων χωρών, των οποίων τα συμφέροντα τίθενται συχνά στο περιθώριο.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.08.2010

Top