Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δίκαιο εμπόριο και μη κυβερνητικά εμπορικά σχέδια εξασφάλισης της βιωσιμότητας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Δίκαιο εμπόριο και μη κυβερνητικά εμπορικά σχέδια εξασφάλισης της βιωσιμότητας

Το δίκαιο εμπόριο συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενθαρρύνει την ποικιλομορφία των συστημάτων πιστοποίησης και απονομής σημάτων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 5ης Μαΐου 2009, με τίτλο «Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη κυβερνητικών εμπορικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας» [COM(2009) 215 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το 1999 σχετικά με το θεμιτό εμπόριο, η Επιτροπή παρουσιάζει τον απολογισμό των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στον τομέα αυτό.

Πράγματι, από τότε ένα μοναδικό διεθνές σήμα αντικατέστησε τα εθνικά σήματα πιστοποίησης θεμιτού εμπορίου στα κράτη μέλη. Χάρη στη θέσπιση αυτού του σήματος ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η αναγνώριση των προϊόντων που προέρχονται από το εμπόριο αυτό. Το 2009 μεταξύ 60 % και 70 % των παγκόσμιων πωλήσεων που προέρχονται από το θεμιτό εμπόριο προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η ανάπτυξη του τομέα αυτού ευνόησε την εμφάνιση νέων σχεδίων βιωσιμότητας. Το δίκαιο εμπόριο * βασίζεται στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη. Όσο για τα ιδιωτικά εμπορικά σχέδια εξασφάλισης της βιωσιμότητας *, βασίζονται σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τρεις πυλώνες.

Ο ορισμός του δίκαιου εμπορίου βασίζεται σε κοινά κριτήρια που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • καθορισμός μιας δίκαιης τιμής που καλύπτει το κόστος της βιώσιμης παραγωγής και διαβίωσης και προσφέρει τη δυνατότητα προκαταβολής μέρους της πληρωμής στους παραγωγούς·
 • δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ παραγωγών και διανομέων·
 • διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας·
 • σεβασμός των οκτώ βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ιδιαίτερα σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία, την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και τα πρότυπα εργασίας·
 • σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και των παραδοσιακών μεθόδων·
 • ανάπτυξη των ικανοτήτων παραγωγής και ενίσχυση της πρόσβασης των παραγωγών στην αγορά·
 • ευαισθητοποίηση των φορέων και των καταναλωτών σχετικά με τη διεξαγωγή και τους στόχους του δίκαιου εμπορίου·
 • θέσπιση διαδικασίας πιστοποίησης·
 • αξιολόγηση του αντικτύπου των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Τα ιδιωτικά εμπορικά σχέδια βιωσιμότητας συμβάλλουν, επίσης, στην οικονομική μεγέθυνση και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι ορισμένα μέτρα μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των σχεδίων αυτών. Είναι απαραίτητη η διατήρηση του μη κυβερνητικού χαρακτήρα των φορέων που καταρτίζουν τα σχέδια αυτά, η προώθηση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων σχεδίων και η ενίσχυση της παρουσίας τους. Χρειάζεται ακόμη από κοινού καθορισμός των βασικών απαιτήσεων και κατάρτιση των κριτηρίων της αξιολόγησης αντικτύπου.

Τα ιδιωτικά σχέδια βιωσιμότητας συνάδουν με τις αρχές του πολυμερούς συστήματος εμπορικών συναλλαγών . Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και η εμπορική πολιτική της ΕΕ στηρίζουν την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, η απονομή σημάτων δίκαιου εμπορίου πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ σχετικά με τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας.

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν στο 16 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Οι διαδικασίες θα πρέπει να συνάδουν περισσότερο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, ένας ανάλογος οδηγός σχετικά με τις κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο οδηγός αυτός προωθεί τη συνεκτίμηση των κριτηρίων του δίκαιου εμπορίου στις δημόσιες προσφορές.

Μέσα από τους μηχανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας της, η ΕΕ στηρίζει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δίκαιου εμπορίου. Έτσι, μεταξύ του 2007 και του 2008, χρηματοδότησε δράσεις που αφορούσαν κυρίως την ευαισθητοποίηση για το δίκαιο εμπόριο, συνολικής αξίας 19 466 εκ. ευρώ. Τέτοιες δράσεις πραγματοποιούνται επίσης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στήριξης του γεωργικού, αγροτικού και εμπορικού τομέα χάρη στα ειδικά πλαίσια βοήθειας υπέρ των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ και των χωρών που συνυπογράφουν το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη.

Στα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν επιπλέον προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ για την ανάπτυξη των σχεδίων δίκαιου εμπορίου. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων μέσω της διενέργειας αξιολογήσεων της βοήθειας, μελετών αντικτύπου και της προώθησης της διαφάνειας της αγοράς.

Λέξεις-κλειδιά

 • Δίκαιο εμπόριο: ο όρος χρησιμοποιείται για τους οργανισμούς που λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που είναι μέλη του Οργανισμού για τη Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική Σήμανση (ISEAL).
 • Ιδιωτικά σχέδια εξασφάλισης της βιωσιμότητας: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα σχέδια σήμανσης που αφορούν την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το βιώσιμο χαρακτήρα της παραγωγής του προϊόντος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.09.2009

Top