Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κατευθυντήριες γραμμές για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κατευθυντήριες γραμμές για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους και τα εργαλεία παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσον αφορά την εξωτερική της δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής διάκρισης εναντίον τους.

ΠΡΑΞΗ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών. Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2008 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι ένα παγκόσμιο, θεσμοποιημένο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο μιας κοινωνίας. Έχει σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων, καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη εν γένει. Προκύπτει κυρίως από οικονομικές ανισότητες και ανισότητες όσον αφορά την εξουσία μεταξύ των φύλων, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις θρησκευτικές αξίες, την πολιτική αστάθεια και τις ένοπλες συγκρούσεις.

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» αναφέρεται σε «κάθε πράξη βίας βάσει του φύλου, η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή».

Με την έκδοση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πραγματοποιεί μια πολιτική και μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στο ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών. Η δράση της όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών επικεντρώνεται σε τρεις αλληλένδετους στόχους:

 • στην αποτροπή της βίας·
 • στην προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων·
 • στη δίωξη των δραστών.

Για τοv σκοπό αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν τους παρακάτω επιχειρησιακούς στόχους:

 • προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ιδίως στην ιδιωτική ζωή, στη νομοθεσία και στη δημόσια τάξη·
 • συγκέντρωση δεδομένων και ανάπτυξη δεικτών όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, σκοπός για τον οποίο η ΕΕ θα καθορίσει κατάλληλα εργαλεία και θα στηρίξει τις προσπάθειες συλλογής δεδομένων των χωρών της ΕΕ·
 • σχεδιασμός αποτελεσματικών και συντονισμένων στρατηγικών οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με σκοπό την αποτροπή της βίας και την προστασία των θυμάτων·
 • καταπολέμηση της ατιμωρησίας των δραστών, εξασφαλίζοντας ότι οι πράξεις βίας κατά των γυναικών θεωρούνται αξιόποινες πράξεις βάσει του νόμου, και λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη.

Εργαλεία παρέμβασης της ΕΕ

Τα εργαλεία παρέμβασης της ΕΕ πρέπει απαραιτήτως να επιτρέπουν σε όλους τους σχετικούς παράγοντες να συμμετέχουν. Είναι σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους και εφαρμόζονται συμπληρωματικά με άλλες κατευθυντήριες γραμμές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των παιδιών και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο των γενικών προσεγγίσεων, το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και οι μορφές διακρίσεων που επιφέρουν τέτοια βία, εισάγεται σε όλες τις σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ και με περιφερειακούς οργανισμούς. Οι κύριοι προβληματισμοί σχετίζονται με τη συμμόρφωση των εθνικών νομικών πλαισίων με τα διεθνή πρότυπα και τις δεσμεύσεις, καθώς επίσης με τη σωστή εφαρμογή και συνέχεια των τελευταίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα ενθαρρύνει περαιτέρω την επικύρωση των σχετικών συμβάσεων και πρωτοκόλλων, δηλαδή τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών των Ηνωμένων Εθνών.

Τα ειδικά πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνουν:

 • προώθηση του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών σε καταστάσεις διαδεδομένης και ατιμώρητης βίας και διασφάλιση ότι οι συστάσεις του/της ακολουθούνται·
 • παρακολούθηση των διαδικασιών σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών και κοριτσιών·
 • υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών και των υπερασπιστών των γυναικείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
 • υποστήριξη εκστρατειών και πολιτικών ευαισθητοποίησης.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας, για παράδειγμα όταν η βία διαπράττεται ή γίνεται ανεκτή από μια χώρα ενάντια στις διεθνείς δεσμεύσεις της, η ΕΕ μπορεί επίσης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα.

Η βία κατά των γυναικών και οι διακρίσεις που οδηγούν σε αυτή τη βία, ενσωματώνονται στα ειδικά θέματα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και, όπου είναι απαραίτητο, σε άλλους διαλόγους περί πολιτικής. Σε αυτά περιλαμβάνεται η τήρηση συστάσεων των διεθνών και περιφερειακών μηχανισμών σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να προωθεί διεθνώς την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με τοv σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Οι ειδικοί εντεταλμένοι και απεσταλμένοι της ΕΕ, των οποίων η εντολή περιλαμβάνει και τα δικαιώματα των γυναικών, είναι επίσης υπεύθυνοι να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με το θέμα.

Στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συνεργασιών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ θα δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού και του εκπαιδευτικού πεδίου, θα συμμετέχει ενεργά. Η έμφαση δίδεται στη συνεργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των προγραμμάτων της κοινωνίας των πολιτών, με επίκεντρο:

 • την προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες πρόνοιας·
 • την αποτροπή της βίας·
 • την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων, των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων οι οποίοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, τις αιτίες και τις συνέπειές της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.09.2010

Top