Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δασμολογικές προτιμήσεις της ΕΕ για εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Δασμολογικές προτιμήσεις της ΕΕ για εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες

Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες να πληρώνουν μειωμένους δασμούς για τις εξαγωγές τους στην ΕΕ, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας τους.

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Το 2012, η ΕΕ συμφώνησε νέους κανόνες για τον επαναπροσδιορισμό του εν λόγω συστήματος, το οποίο λειτουργεί από το 1971. Οι κανόνες αυτοί καθιστούν το σύστημα πιο διαφανές και προβλέψιμο για τις δικαιούχους χώρες, ιδίως αν λάβει κανείς υπ' όψιν τη μεταβαλλόμενη διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου κατά την τελευταία δεκαετία. Το σύστημα επικεντρώνεται πλέον στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο σύστημα δεν περιλαμβάνονται πλέον χώρες που ήδη απολαμβάνουν προτιμήσεων στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ ή άλλων «αυτόνομων» καθεστώτων (συνήθως προσωρινών, εν αναμονή της σύναψης πληρέστερων και πιο μακροπρόθεσμων συμφωνιών με την ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα τρία σκέλη του συστήματος

  • γενικό καθεστώς ΣΓΠ —αναστολή ή μείωση δασμών για αγαθά που εισάγονται από αναπτυσσόμενη χώρα. Εξαίρεση —το παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν μια χώρα έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος για τρία συναπτά έτη, αμέσως πριν από την επικαιροποίηση από την ΕΕ του καταλόγου των δικαιούχων χωρών
  • ΣΓΠ+ (σύστημα κινήτρων) —ακόμη χαμηλότεροι δασμοί για χώρες που επικυρώνουν και εφαρμόζουν 27 συγκεκριμένες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, το περιβάλλον, και τη χρηστή διακυβέρνηση.
  • ΟΕΟ (Όλα Εκτός από Όπλα — EBA),για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες —πλήρης αναστολή δασμών και ποσοστώσεων για όλα τα αγαθά που προέρχονται από τις χαρακτηρισμένες από τα ΗΕ ως λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), με την εξαίρεση των όπλων.

Αναστολή για συγκεκριμένες χώρες

Η ΕΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τους μειωμένους δασμούς για λόγους όπως:

  • παραβιάσεις των βασικών αρχώνπου περιλαμβάνονται στις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων
  • αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  • σοβαρές ανεπάρκειες στους τελωνειακούς ελέγχους (π.χ. εξαγωγή ή διαμετακόμιση ναρκωτικών)
  • εάν η εθνική νομοθεσία μιας δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ+ πάψει να ενσωματώνει τις οικείες συμβάσεις (ή εάν η εν λόγω νομοθεσία δεν τηρείται αποτελεσματικά).

Διακοπή λόγω ανάπτυξης των χωρών

Κάποιες χώρες μπορεί να είναι φτωχές, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύσσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς εξαγωγικούς κλάδους. Εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν χρειάζονται πλέον προτιμήσεις για να διεισδύσουν με επιτυχία στις αγορές της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, το σύστημα ΣΓΠ προβλέπει την ανάκληση των προτιμήσεων για χώρες με τόσο ανταγωνιστικούς τομείς προϊόντων, βάσει ενός μηχανισμού «διαβάθμισης».

Πιο σταθερό και προβλέψιμο

Καθώς διαρκεί δέκα έτη (έναντι τριών στο παρελθόν), το νέο ΣΓΠ προσφέρει σε εισαγωγείς και εξαγωγείς μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Οι εξαγωγείς γνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις μεταβολών στον κατάλογο των δικαιούχων, προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι τουλάχιστον ενός έτους. Οι χώρες έχουν πλέον την ασφάλεια της βεβαιότητας ότι μπορούν να αφαιρεθούν από τους καταλόγους των δικαιούχων μόνο εάν τα ΗΕ τις περιλάβουν μεταξύ εκείνων που έχουν υψηλό ή μέσο-υψηλό εισόδημα για τρία συναπτά έτη.

Προσωρινοί περιορισμοί των εισαγωγών

Η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει μέτρα διαφύλαξης (προσωρινούς περιορισμούς), εάν οι εισαγωγές από τις δικαιούχους χώρες προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν «σοβαρή δυσχέρεια» σε παραγωγούς της ΕΕ. Μπορεί ακόμη να εφαρμόσει μέτρα εποπτείας για γεωργικά προϊόντα. Ποτέ στην ιστορία του συστήματος δεν έχει ληφθεί κάποιο από τα παραπάνω μέτρα.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2012.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1–82)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΕΕ L 348 της 18.12.2012, σ. 11-13) . Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

τελευταία ενημέρωση 13.12.2015

Top