Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αγωγές παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Αγωγές παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών

Οι αγωγές παραλείψεως πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να δοθεί τέλος στις παραβάσεις που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Στόχος της παρούσας εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών σε αυτό τον τομέα είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2009/22/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΎΝΟΨΗ

Στόχος των αγωγών παραλείψεως είναι η παύση ή η απαγόρευση των παραβάσεων που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Η προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων στην οποία συντελεί η παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγωγών αυτών, καθώς και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι παραβάσεις που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν κυρίως την καταναλωτική πίστη, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τιςκαταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι σχετικές οδηγίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Η προσφυγή σεαγωγές παραλείψεως μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • παύση ή απαγόρευση παράβασης, όταν ενδείκνυται, στα πλαίσια επείγουσας διαδικασίας·
  • εξάλειψη των συνεχιζόμενων αποτελεσμάτων της παράβασης, ιδίως μέσω της δημοσίευσης της απόφασης·
  • υποχρέωση του εναγομένου να εκτελέσει την απόφαση, με την επιβολή χρηματικής ποινής.

Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της.

Οι φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής έχουν έννομο συμφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς, που είναι επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ή για οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών. Κατάλογός τους καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος και δημοσιεύτηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής του 2003.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που μπορούν να εγείρουν αγωγές σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραβάσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι νομιμοποιημένοι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση.

Το κράτος μέλος εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί αγωγή μπορεί να αποφανθεί σχετικά με την αναγκαιότητα προηγούμενης διεξαγωγής διαβούλευσης μεταξύ των μερών, παρουσία ή όχι του νομιμοποιημένου φορέα του εν λόγω κράτους μέλους. Εάν η παύση της παράβασης δεν επιτευχθεί εντός δύο εβδομάδων μετά την παραλαβή του αιτήματος προς διαβούλευση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει άμεσα αγωγή παραλείψεως.

Πλαίσιο

Η οδηγία 2009/22/ΕΚ καταργεί την οδηγία 98/27/ΕΚ στις 29 Δεκεμβρίου 2009. Η νέα οδηγία κωδικοποιεί τις διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/22/EK

29.12.2009

1.1.2001

ΕΕ L 110 της 1.5.2009

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/ΕΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας [Επίσημη Εφημερίδα C 97 της 31.3.2012].

Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 165 της 18.6.2013].

Η παρούσα οδηγία γενικεύει και εναρμονίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) για την κατανάλωση εντός της ΕΕ. Παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε απλούς, αποτελεσματικούς, γρήγορους και χαμηλού κόστους τρόπους επίλυσης τόσο εγχώριων όσο και διασυνοριακών διαφορών που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Εφαρμόζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες που υποβάλλουν καταναλωτές κατά εμπόρων, και καλύπτει τόσο τις ηλεκτρονικές όσο και τις μη ηλεκτρονικές συμβάσεις.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 165 της 18.6.2013].

Ο παρών κανονισμός, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/11/ΕΕ, προβλέπει τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, και προσφέρει στους καταναλωτές και τους εμπόρους ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για εναλλακτική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ, μέσα από τους φορείς ΕΕΔ που συνδέονται με την εν λόγω πλατφόρμα.

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/ΕΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας [Επίσημη Εφημερίδα C 323 της 8.11.2013].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.04.2014

Top