Help Print this page 
Title and reference
Ακίνητα με χρονομεριστική μίσθωση και μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ακίνητα με χρονομεριστική μίσθωση και μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης προϊόντων διακοπών και παρόμοιων προϊόντων. Η εναρμόνιση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών και στην περίπτωση ορισμένων συμβάσεων με διεθνή διάσταση.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η αγορά των προϊόντων διακοπών με χρονομεριστική μίσθωση * και παρόμοιων προϊόντων βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει ορισμένες πτυχές της εμπορίας, της πώλησης και της μεταπώλησης * προϊόντων αυτού του είδους.

Οι διατάξεις της επεκτείνουν την προστασία που ήδη παρέχουν οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στους καταναλωτές που αγοράζουν χρονομερίδια, μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών * και συνάπτουν συμβάσεις ανταλλαγής * και μεταπώλησης, και ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται με εμπόρους.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Πριν τη σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που θα αποκτήσει, τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει και το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την σύμβαση. Ενημερώνεται σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, τη διάρκειά του και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν σε σταθερό μέσο μέσω ενός τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου ανάλογα με το είδος σύμβασης (παράρτημα Ι έως IV). Οι πληροφορίες είναι σαφείς, κατανοητές και ακριβείς. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία διατυπώνονται αυτές οι πληροφορίες. Μπορεί να πρόκειται για τη γλώσσα του κράτους στο οποίο κατοικεί ο καταναλωτής ή του κράτους του οποίου είναι πολίτης, εφόσον πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής πληροφορείται για την ύπαρξη της υποχρέωσης προσυμβατικής ενημέρωσης στην περίπτωση που λαμβάνει διαφημίσεις ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα.

Σύναψη της σύμβασης

Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο. Ο καταναλωτής επιλέγει τη γλώσσα στην οποία συντάσσεται η σύμβαση. Πρόκειται για τη γλώσσα του κράτους στο οποίο κατοικεί ο καταναλωτής ή του κράτους του οποίου είναι πολίτης με την προϋπόθεση ότι είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κράτους μέλους κατοικίας. Ο καταναλωτής λαμβάνει τουλάχιστον ένα αντίγραφο της σύμβασης τη στιγμή της σύναψής της.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η οδηγία επεκτείνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, με την άσκηση του οποίου παύουν οι υποχρεώσεις των μερών και λύονται οι δευτερεύουσες συμβάσεις. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης υπολογίζεται από την υπογραφή ή την παραλαβή της σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου δεσμευτικού εγγράφου.

Η δυνατότητα αυτή που έχει ο καταναλωτής αναφέρεται στο τυποποιημένο έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης. Σε περίπτωση αθέτησης αυτής της υποχρέωσης, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης επεκτείνεται στο ένα έτος και δεκατέσσερις ημέρες. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο έμπορος δεν παράσχει το έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης, η περίοδος υπαναχώρησης εκπνέει μετά από τρεις μήνες και δεκατέσσερις ημέρες.

Προκαταβολές και πληρωμή

Η προκαταβολή, η κατάθεση εγγύησης, η κράτηση ποσού από λογαριασμό ή η αναγνώριση χρέους, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο τίμημα από τον καταναλωτή προς τον έμπορο ή άλλον τρίτο, δεν επιτρέπονται πριν τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις μεταπώλησης, οι προκαταβολές απαγορεύονται πριν πραγματοποιηθεί η πώληση ή πριν λυθεί με άλλον τρόπο η σύμβαση μεταπώλησης.

Οι οφειλόμενες καταβολές στο πλαίσιο συμβάσεων μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών πραγματοποιούνται τμηματικά σε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Από την πληρωμή της δεύτερης δόσης και έπειτα, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, ενημερώνοντας τον έμπορο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής.

Λύση των δευτερευουσών συμβάσεων

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οποιαδήποτε δευτερεύουσα σύμβαση που συνδέεται με την βασική σύμβαση λύεται αυτομάτως. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Οι όροι της λύσης της σύμβασης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Διεθνείς συμβάσεις

Τα δικαιώματα που προβλέπει η παρούσα οδηγία μπορούν να ισχύουν και στις συμβάσεις που διέπονται από τη νομοθεσία ενός τρίτου κράτους στις εξής περιπτώσεις:

  • ένα από τα ακίνητα στα οποία αναφέρεται η συμφωνία βρίσκεται στην επικράτεια της Κοινότητας·
  • απουσία ακινήτου, στην περίπτωση ο έμπορος ασκεί την εμπορική δραστηριότητά του σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Επίλυση διαφορών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις δυνατότητες άσκησης προσφυγής που προβλέπει η εθνική νομοθεσία και ενθαρρύνουν την εξώδικη επίλυση των διαφορών.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία καταργεί την οδηγία 94/47/ΕΚ για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά των προϊόντων διακοπών.

Ορισμοί

  • Χρονομεριστική μίσθωση: αφορά τη σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης.
  • Μακροπρόθεσμες διακοπές: αφορά τη σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, κυρίως το δικαίωμα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα.
  • Ανταλλαγή: σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής, έναντι τιμήματος, μπορεί να εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που του επιτρέπει πρόσβαση σε κατάλυμα προς διανυκτέρευση ή άλλες υπηρεσίες. Επίσης, ως αντάλλαγμα προσφέρει σε άλλους προσωρινή πρόσβαση στα πλεονεκτήματα των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη σύμβασή του.
  • Σύμβαση μεταπώλησης: η σύμβαση με την οποία ένας έμπορος, έναντι τιμήματος, βοηθά καταναλωτή να πωλήσει ή να αγοράσει δικαίωμα χρήσης για αγαθό ή προϊόν.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/122/EK

2.2.2009

23.2.2011

EE L 33 της 3.2.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.06.2009

Top