Help Print this page 
Title and reference
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει μια ευρωπαϊκή στρατηγική, της οποίας στόχος είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη μείωση των βλαβών που συνδέονται με την επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση οινοπνεύματος. Γι' αυτό, ορίζει τους τομείς προτεραιότητας, προσδιορίζει τα διάφορα επίπεδα δράσης και καταγράφει τις ενέργειες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να ενθαρρύνουν τις ορθές πρακτικές. Η δράση της Επιτροπής θα συνίσταται στη συμπλήρωση των εθνικών στρατηγικών στον εν λόγω τομέα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα» [COM(2006) 625 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα στρατηγική αφορά ειδικά την επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση οινοπνεύματος και όχι το προϊόν καθαυτό. Ο στόχος είναι η μείωση των βλαβών που προκαλούνται από μια τέτοια κατανάλωση, τόσο στο επίπεδο της υγείας όσο και στο επίπεδο του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της.

Πέντε προτεραιότητες

Η στρατηγική θεσπίζει πέντε προτεραιότητες για τη μείωση της επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης οινοπνεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για καθεμιά από αυτές τις προτεραιότητες, παραθέτει την αιτιολόγηση της ενέργειας και υπογραμμίζει τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Προστασία των νέων και των παιδιών

Θα επιδιωχθούν τρεις στόχοι:

  • μείωση της κατανάλωσης οινοπνεύματος από ανηλίκους και μείωση της επικίνδυνης κατανάλωσης μεταξύ των νέων·
  • μείωση των βλαβών που προκαλούνται στα παιδιά που ζουν σε οικογένειες με προβλήματα αλκοολισμού·
  • μείωση της έκθεσης στο οινόπνευμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η δράση του δημόσιου φορέα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό της επιβλαβούς κατανάλωσης οινοπνεύματος από νέους. Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, μπορούν να αναφερθούν οι περιορισμοί στην πώληση οινοπνεύματος, στην πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά και σε εμπορικές πρακτικές που δύνανται να επηρεάσουν τους νέους.

Στον τομέα αυτό, η βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών και οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος

Περίπου το ένα τροχαίο δυστύχημα στα τέσσερα οφείλεται στο οινόπνευμα. Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους εφήβους.

Ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος εξαιτίας του οινοπνεύματος αυξάνεται παράλληλα με το ποσοστό αλκοολαιμίας του οδηγού. Για το λόγο αυτό όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα εφαρμογής μέγιστων ποσοστών. Οι ορθές πρακτικές στο θέμα αυτό περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση συχνών, τυχαίων αλκοτέστ και τη διοργάνωση ενεργών εκστρατειών αγωγής και ευαισθητοποίησης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η καθιέρωση ενός χαμηλότερου ή μηδενικού ποσοστού αλκοολαιμίας για τους νέους οδηγούς καθώς και για τους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης.

Μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα στους ενηλίκους

Η στρατηγική θα αποσκοπεί:

  • στη μείωση των χρόνιων σωματικών και διανοητικών διαταραχών που συνδέονται με το οινόπνευμα·
  • στη μείωση του αριθμού θανάτων εξαιτίας του οινοπνεύματος·
  • στην ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να δύνανται να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους·
  • στη μείωση των συνδεόμενων με το οινόπνευμα βλαβών στο χώρο εργασίας.

Η επιβλαβής και επικίνδυνη κατανάλωση οινοπνεύματος αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόωρων θανάτων στους ενηλίκους. Έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα (π.χ.συχνές απουσίες).

Κάποια μέτρα ενδέχεται να προλάβουν τις συνδεόμενες με το οινόπνευμα βλάβες στους ενηλίκους και να μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις στο χώρο εργασίας. Θα μπορούσε συγκεκριμένα να πρόκειται για την εφαρμογή κανόνων στον τομέα χορήγησης άδειας, για μέτρα κατάρτισης σερβιτόρων, για ενέργειες εκτελούμενες στο χώρο εργασίας και για εκστρατείες που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Ανάληψη δραστηριοτήτων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης

Η στρατηγική θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με τις συνέπειες της επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης οινοπνεύματος για την υγεία, την ικανότητα προς εργασία και την οδήγηση οχημάτων.

Μεταξύ των ενεργειών που που αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, μπορούν να αναφερθούν η εφαρμογή γενικών προγραμμάτων αγωγής σε θέματα υγείας, προγραμμάτων που ξεκινούν από την παιδική ηλικία και συνεχίζονται, σε ιδανικές περιπτώσεις, μέχρι την εφηβεία. Αυτός ο τύπος παρέμβασης μπορεί να οδηγήσει στη σαφέστερη συνειδητοποίηση των κινδύνων που ενέχει το οινόπνευμα και να περιορίσει τις επικίνδυνες συμπεριφορές. Εκστρατείες με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, όπως η πρωτοβουλία Euro-Bob που αποσκοπεί στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος, μπορούν επίσης να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Συλλογή αξιόπιστων στοιχείων

Η Επιτροπή θα εκπονήσει και θα επικαιροποιήσει στατιστικές που αναφέρονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος και στον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνουν την εκπόνηση και την εφαρμογή ενεργειών για την καταπολέμηση της επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Επίπεδα δράσης

Εθνική δράση

Το ζήτημα του οινοπνεύματος εμπίπτει κυρίως στις εθνικές πολιτικές και στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα περισσότερα από αυτά έχουν θεσπίσει νομοθετικά και πολιτικά μέτρα στον τομέα της καταχρηστικής κατανάλωσης οινοπνεύματος. Εξάλλου, δεκαπέντε κράτη μέλη γνωστοποίησαν, κατά το 2005, την υιοθέτηση εθνικών σχεδίων δράσης ή τη δημιουργία οργανισμών συντονισμού της πολιτικής σε θέματα οινοπνεύματος.

Η δέσμη των μέτρων που εφαρμόζονται στο επίπεδο των κρατών μελών είναι ευρύτατη και καλύπτει πρωτοβουλίες όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η οργάνωση οδικών ελέγχων, η καθιέρωση μέγιστων επιτρεπόμενων ποσοστών αλκοολαιμίας, οι άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και ο ορισμός επιπέδων φορολόγησης του αλκοόλ.

Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της παρούσας στρατηγικής, ο ρόλος της Κοινότητας είναι η συμπλήρωση των προσπαθειών των κρατών μελών, η παροχή προστιθέμενης αξίας στις ενέργειές τους και η παρέμβαση σε κοινά θέματα που υπερβαίνουν το εθνικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή θα παρέμβει εξάλλου με δύο κοινοτικά προγράμματα:

Συντονισμός των ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή θα επιδιώξει τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών που δύνανται να έχουν αντίκτυπο στη δράση που αναλαμβάνεται στον τομέα του οινοπνεύματος. Εξάλλου, η Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2007 ένα Φόρουμ για το «οινόπνευμα» και την υγεία που θα συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, εκπροσώπους των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Φόρουμ θα υποστηρίξει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε θέματα οινοπνεύματος.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις συμμετέχουσες πλευρές για να προωθήσει μια υπεύθυνη εμπορική διάθεση των οινοπνευματωδών ποτών, ιδίως αναφορικά με τη διαφήμιση. Η συνεργασία αυτή θα έχει επίσης ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας με τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κλάδων (εστίαση, παραγωγοί, μέσα ενημέρωσης, διαφήμιση κ.λπ.) σχετικά με έναν κώδικα εμπορικής επικοινωνίας που θα εφαρμόζεται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Εξάλλου, η Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά τις διαφημιστικές πρακτικές και τις επιδράσεις των κωδίκων αυτορρύθμισης για την κατανάλωση οινοπνεύματος από τους νέους και την τήρηση των κωδίκων αυτών από τις επιχειρήσεις.

Πλαίσιο

Η καταχρηστική κατανάλωση οινοπνεύματος αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην Κοινότητα. Εκτιμάται ότι η κατάχρηση οινοπνεύματος είναι υπεύθυνη για το 7,4 % των προβλημάτων υγείας και των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Οι νέοι πλήττονται περισσότερο: στην ηλικιακή ομάδα των 15-29 ετών, το 10 % των θανάτων μεταξύ των κοριτσιών οφείλεται σε κατάχρηση οινοπνεύματος, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 25 % για τα αγόρια. Η καταχρηστική κατανάλωση οινοπνεύματος μεταξύ των νέων αποτελεί εξάλλου μια πρακτική που διαδίδεται όλο και περισσότερο στα κράτη μέλη, ιδίως με τους τρόπους κατανάλωσης, όπως το «binge-drinking» (αγγλοσαξονικός όρος που μπορεί να μεταφραστεί ως «στοχευμένη και εντατική κατανάλωση οινοπνεύματος»). Στο φαινόμενο αυτό προστίθενται οι 10.000 θάνατοι ετησίως λόγω τροχαίων ατυχημάτων συνδεομένων με κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η παρούσα στρατηγική εγγράφεται στη συνέχεια δύο εγγράφων του Συμβουλίου:

See also

  • Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών - Αλκόολ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.06.2011

Top