Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διατροφή, υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία — στρατηγική της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Διατροφή, υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία — στρατηγική της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Λευκή βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία [COM(2007) 279 τελικό]

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ;

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με στόχο τη μείωση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.
 • Εστιάζει στην πρόταση δράσεων που μπορούν να ληφθούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από πληθώρα εταίρων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος της δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω δράσεις συμπληρώνουν και στηρίζουν υφιστάμενα μέτρα σε χώρες της ΕΕ.
 • Λαμβάνει ειδικά υπόψη τη κοινωνικο-οικονομική διάσταση του προβλήματος της παχυσαρκίας λόγω της σύνδεσής του με μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο πρωταρχικός στόχος της λευκής βίβλου είναι η μείωση των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης, που οδηγούν στο υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.

Η βίβλος προβλέπει τρόπους για την επίτευξη αυτού του στόχου εστιάζοντας σε δράσεις που:

 • δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι υγιεινές εναλλακτικές (π.χ. θρεπτικότερα τρόφιμα) διατίθενται σε καταστήματα και κυλικεία·
 • ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα:
  • η βιομηχανία τροφίμων μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη σύσταση των τροφίμων, μειώνοντας ειδικότερα τα επίπεδα σε αλάτι, ζάχαρη και λιπαρά,
  • οι εργοδότες μπορούν να προωθήσουν έναν περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής (π.χ. μετάβαση στην εργασία με τα πόδια ή με ποδήλατο)·
 • παροχή κινήτρων στα άτομα ώστε να ασκούνται περισσότερο με επισήμανση των οφελών της σωματικής άσκησης.

Εταιρικές σχέσεις

 • Η λευκή βίβλος δίνει έμφαση στη σημασία οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων σε όλη την ΕΕ για να αναληφθούν επιτόπιες δράσεις, δηλ. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω σχέσεις αφορούν τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα (π.χ. παραγωγοί τροφίμων και βιομηχανία της διαφήμισης) με τον τομέα της δημόσιας υγείας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. αθλητικές ενώσεις και ενώσεις καταναλωτών).
 • Βασιζόμενη στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία, η οποία εγκαινιάστηκε το 2005, η βίβλος προτείνει να δημιουργηθούν παρόμοιες πλατφόρμες τόσο σε εθνικό όσο και σε υποεθνικό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ. Η συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων παραγόντων (π.χ. ενώσεων ή μικρών επιχειρήσεων) αποτελεί το βασικό στοιχείο για την επιτυχία της στρατηγικής, διότι δημιουργεί μια ομαδική δυναμική και συνδέει όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες σε όλα τα επίπεδα.
 • Οι αρχές των χωρών της ΕΕ είναι υπεύθυνες για:
  • τον συντονισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετικότητα των μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας· και
  • την ενθάρρυνση των μέσων επικοινωνίας προκειμένου να συμμετέχουν στην ανάπτυξη κοινών μηνυμάτων και εκστρατειών.
 • Η ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης προωθεί την ανταλλαγή πρακτικών και βελτιωμένων συνδέσεων με τις κυβερνήσεις. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ελβετίας) ανταλλάσσουν ιδέες και καλές πρακτικές όσον αφορά όλες τις κυβερνητικές πολιτικές τους σε σχέση με τον τομέα.

Διεπιστημονική προσέγγιση

 • Παρ’ όλο που η δημόσια υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο του ζητήματος, η βίβλος, πέρα από την έμφαση που αποδίδει στις εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, επισημαίνει το γεγονός ότι η καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας απαιτεί μια συντονισμένη προσέγγιση, με τη συμμετοχή μιας σειράς τομέων πολιτικής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  • Εκπαίδευση: ανάπτυξη εκστρατειών πληροφόρησης παιδιών και ενηλίκων·
  • Πολιτική καταναλωτών: παροχή σαφούς και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στις επιλογές τροφίμων, π.χ. επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες·
  • Άθληση: βελτίωση της πρόσβασης σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης·
  • Πολεοδομία και βιώσιμες μεταφορές: προώθηση της «ενεργού» μετακίνησης προς και από τον τόπο εργασίας, π.χ. μετάβαση στην εργασία με τα πόδια ή με ποδήλατο, καθώς και άλλες δραστηριότητες·
  • Έρευνα: ανακάλυψη περισσότερων στοιχείων αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιλογή των τροφών, ειδικά μέσω του άξονα για τα τρόφιμα και την υγιεινή διατροφή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ·
  • Γεωργία: επίτευξη της ευρύτερης διάθεσης υγιεινής τροφής με ενθάρρυνση της δωρεάς της πλεονάζουσας παραγωγής σε σχολικά κυλικεία και σε κέντρα διακοπών για παιδιά, ώστε να προωθηθεί η υγιεινή διατροφή.

Διεθνής συνεργασία

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τη δημιουργία μιας κοινής παρακαταθήκης για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, η οποία αποτέλεσε μία από τις επακόλουθες δράσεις του ευρωπαϊκού χάρτη για την πρόληψη της παχυσαρκίας που εγκρίθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Νοεμβρίου 2006.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών

Τα δεδομένα για την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος παρακολουθούνται σε:

 • ευρύτερο επίπεδο, για την απόκτηση συνεκτικών και συγκρίσιμων δεδομένων όσον αφορά τους καθολικούς δείκτες προόδου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών βασικών δεικτών υγείας που συνδέονται με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση·
 • επίπεδο χωρών, για την αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους·
 • επίπεδο των μεμονωμένων ενεργειών.

Οι δραστηριότητες αξιολογούνται συστηματικά όσον αφορά τον αντίκτυπό τους, προκειμένου να αναγνωριστούν αυτές που αποφέρουν καλά αποτελέσματα.

Μεταπαρακολούθηση

Τον Ιούλιο του 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση. Σημειώνοντας ότι έως 7 % του προϋπολογισμού για την υγεία δαπανάται απευθείας σε ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία και ότι άλλες έμμεσες δαπάνες απορρέουν από την απώλεια παραγωγικότητας και τον πρόωρο θάνατο, τα εν λόγω συμπεράσματα απαριθμούν δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάγκη για δράση της ΕΕ στον τομέα της διατροφής και της σωματικής άσκησης απορρέει από το γεγονός ότι η κακή διατροφή και τα χαμηλά επίπεδα σωματικής άσκησης στην Ευρώπη ευθύνονται για 6 από τους 7 κορυφαίους παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην Ευρώπη. Ο επιπολασμός του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί ραγδαία από τη δεκαετία του 1980. Στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ περισσότερο από το 50 % των ενηλίκων είναι επί του παρόντος υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και τα αριθμητικά στοιχεία για τα υπέρβαρα παιδιά είναι σημαντικά και έχουν αυξητική τάση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΠΡΑΞΗ

Λευκή βίβλος για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία [COM(2007) 279 τελικό, της 30.5.2007]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα (2014/C 213/01) (ΕΕ C 213 της 8.7.2014, σ. 1-6)

τελευταία ενημέρωση 18.04.2016

Top