Help Print this page 
Title and reference
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία

Σε αυτή τη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή σκιαγραφεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό τη μείωση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή. Η στρατηγική αυτή, η οποία επικεντρώνεται σε αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις, έχει ως στόχο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης να μην αποτελούν πλέον τις κύριες αιτίες ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν και πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Λευκή Bίβλος, της 30ής Μαΐου 2007, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» [COM(2007) 279 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο σκοπός της εν λόγω Λευκής Βίβλου είναι να καθορίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να συμβάλει στη μείωση των προβλημάτων υγείας λόγω της κακής διατροφής, του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα δημόσιας υγείας, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της γενικευμένης ένταξης των πολιτικών στον τομέα της διατροφής και της κατανάλωσης αλλά και στους τομείς του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και των μεταφορών. Έχει επίσης ζωτική σημασία να ληφθεί υπόψη η κοινωνικοοικονομική διάσταση του προβλήματος, καθώς οι μειονεκτούσες ομάδες είναι εκείνες που πάσχουν περισσότερο από την παχυσαρκία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κοινοτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να βασίζονται σε τέσσερις άξονες:

 • ουσιαστική μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την υγεία (κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης)·
 • οριζόντια προσέγγιση, τα περιγραφομένα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύνολο των κυβερνητικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και να χρησιμοποιούν ένα φάσμα επαρκών μέσων, όπως η νομοθεσία, οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών·
 • συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, π.χ. της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των τοπικών παραγόντων·
 • συστηματική αξιολόγηση και παρακολούθηση των μέτρων αυτών ώστε να επισημανθούν εκείνα τα μέτρα που λειτουργούν.

Μια στρατηγική που βασίζεται στην εταιρική σχέση

Η Επιτροπή προωθεί πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης «διατροφή, σωματική άσκηση και υγεία», που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005. Πράγματι, σε δύο σχεδόν χρόνια, τα μέλη της πλατφόρμας ξεκίνησαν περισσότερες από 200 πρωτοβουλίες για την προώθηση της καλύτερης διατροφής και σωματικής άσκησης στην ΕΕ. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ιδέες με βάση τη δημιουργία ενός σαφούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων καθώς και μια τοπική προσέγγιση.

Η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (ενώσεις, ΜΜΕ) είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της στρατηγικής. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια δυναμική ομάδας, είναι βασικό να δημιουργηθούν πολυμερείς εταιρικές σχέσεις που να συνδέουν κατά το δυνατόν περισσότερους παράγοντες σε όλα τα επίπεδα. Οι εθνικές αρχές θα είναι αρμόδιες για το συντονισμό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνάφεια των μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Τα κράτη μέλη θα είναι επίσης αρμόδια για να ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης να συμμετέχουν στην ανάπτυξη κοινών μηνυμάτων και ενημερωτικών εκστρατειών.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την υγεία, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση ώστε να προωθήσει την ανταλλαγή πρακτικών και να βελτιώσει τους δεσμούς με τις κυβερνήσεις. Αποστολή της ομάδας αυτής θα είναι να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ιδέες και ορθές πρακτικές σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές τους. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τομέων και η εντολή του ευρωπαϊκού δικτύου για τη διατροφή θα επεκταθεί για να υποστηρίξει το έργο της εν λόγω ομάδας.

Καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές

Οι προτιμήσεις όσον αφορά το φαγητό και τον τρόπο ζωής είναι συχνά αποτέλεσμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει κανείς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τρεις πτυχές:

 • βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών, ιδίως μέσω της διατροφικής επισήμανσης, η τροποποίηση της οποίας μελετάται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Μια άλλη συναφής πτυχή είναι εκείνη των κανόνων που αφορούν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται από τους παραγωγούς τροφίμων έτσι ώστε να παρακολουθείται η αξιοπιστία των επιστημονικών και διατροφικών στοιχείων που ανακοινώνουν·
 • προώθηση κωδίκων δεοντολογίας όσον αφορά τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ όταν το μήνυμα πρόκειται να επηρεάσει διατροφικές συνήθειες, ιδίως των παιδιών·
 • ανάπτυξη ειδικών εκστρατειών εκπαίδευσης και ενημέρωσης (π.χ. σχετικά με την κακή διατροφή και το υπερβολικό βάρος) για τις ευπαθείς ομάδες, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πιο εύκολη πρόσβαση στην υγιεινή διατροφή

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς φρούτων και λαχανικών είναι ένα από τα μέσα αυτά: η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη διανομή της πλεονασματικής παραγωγής σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα διακοπών για παιδιά. Η Επιτροπή διαθέτει και άλλα μέσα προώθησης χάρη στη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς, όπως π.χ. εκστρατείες που απευθύνονται σε νέους καταναλωτές ή δημιουργία σχεδίου για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης φρούτων στο σχολείο, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης

Η Επιτροπή ορίζει ως σωματική άσκηση όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από τα οργανωμένα αθλήματα έως τους «τρόπους ενεργητικής μετακίνησης» και θέλει τα κράτη μέλη και η ΕΕ να λάβουν προδραστικά μέτρα στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συνδέονται με τις βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες.

Ομάδες και πλαίσια προτεραιότητας

Η παχυσαρκία αυξάνεται σημαντικά στα μικρά παιδιά, ιδίως σε εκείνα από τις πιο μειονεκτούσες κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Ωστόσο, οι τοπικές ενέργειες που απευθύνονται σε παιδιά (ηλικίας 0 ως12 ετών) στους τομείς της διατροφικής και της σωματικής εκπαίδευσης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Αυτοί οι δύο τομείς αποτελούν έτσι προτεραιότητες στο νέο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (2007-2013).

Ο ρόλος της έρευνας

Η έρευνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και για το λόγο αυτό η Επιτροπή επιθυμεί να αυξήσει τις γνώσεις της σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες διατροφικών επιλογών, ιδίως μέσω του κλάδου υγείας και διατροφής του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα.

Πολιτικές παρακολούθησης

Η Επιτροπή αποφάσισε να επιταχύνει την παρακολούθηση των δεδομένων σχετικά με την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος σε τρία κύρια επίπεδα:

 • σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, για να αποκτήσει συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τους γενικούς δείκτες προόδου στο πλαίσιο των δεικτών υγείας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ECHI) που συνδέονται με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση·
 • σε επίπεδο κράτους μέλους, για να αξιολογήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες και τον αντίκτυπό τους·
 • σε επίπεδο μεμονωμένων προγραμμάτων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ωστόσο ότι το σύνολο των προτεινόμενων ενεργειών θα συμπληρώσει και θα υποστηρίξει υφιστάμενα μέτρα στα κράτη μέλη.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών ως εξής:

 • να προωθήσουν την επιλογή υγιεινών τροφίμων, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα και πιο προσιτά: η βιομηχανία τροφίμων μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο όσον αφορά την τροποποίηση των συστατικών των προϊόντων (περιεχόμενο σε αλάτι, λίπος και ζάχαρη)·
 • να ενημερώνουν τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τις επιχειρήσεις και να συμβάλλουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο·
 • να ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση· οι αθλητικές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν με εκπροσώπους του τομέα της δημόσιας υγείας για να εφαρμόσουν εκστρατείες διαφήμισης και προώθησης με σκοπό την προώθηση της σωματικής άσκησης·
 • να στοχοθετήσουν τις ομάδες προτεραιότητας· μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάλληλη μη εμπορικού χαρακτήρα εταιρική σχέση μεταξύ σχολείων και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, θα ήταν καλή ιδέα οι επιχειρήσεις να συμβάλουν στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής του προσωπικού τους στους χώρους εργασίας·
 • να αντιγράψουν ορθές πρακτικές, ιδίως εκείνες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς υγείας, νεολαίας και αθλητισμού, οι μέθοδοι των οποίων έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές.

Διεθνής συνεργασία

Η Επιτροπή συνεργάζεται επί του παρόντος με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) (EN) (ES) (FR) για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιτήρησης της διατροφής και της σωματικής άσκησης για την ΕΕ-27 στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στον «Ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας» που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Νοεμβρίου 2006.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.06.2011

Top