Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη συμμετοχή και την πληροφόρηση της νεολαίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη συμμετοχή και την πληροφόρηση της νεολαίας

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη διασφάλισαν την επίτευξη των κοινών στόχων για τη συμμετοχή και την πληροφόρηση της νεολαίας που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το 2003. Στοχεύει επίσης στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης. Πρόκειται ειδικότερα για την ενίσχυση της ενεργού και υπεύθυνης συμμετοχής των νέων Ευρωπαίων στα κοινά. Πράγματι, το ενδιαφέρον των νέων για τα κοινά μειώνεται, με το συνακόλουθο κίνδυνο του ελλείμματος συνείδησης της ιδιότητας του πολίτη.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 20ής Ιουλίου 2006, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη συμμετοχή και την πληροφόρηση της νεολαίας [COM(2006) 417 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Eπίσημη Eφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι πολιτικές για τη νεολαία επιδιώκουν να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν την εκ μέρους τους ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Λευκή Βίβλος «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» οδήγησε στην υιοθέτηση ενός πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας όπου τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εστιάσουν σε τέσσερις συγκεκριμένες προτεραιότητες ώστε να ευνοηθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά:

 • στην πληροφόρηση,
 • στη συμμετοχή,
 • στις εθελοντικές δραστηριότητες,
 • στη μεγαλύτερη γνώση για τη νεολαία.

Οι εθνικές εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τη συμμετοχή και την πληροφόρηση υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη βεβαιώνουν ότι οι δύο ευρωπαϊκές προτεραιότητες «συμμετοχή» και «πληροφόρηση», στις οποίες εφαρμόζουν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ), τόνωσαν τις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία και ότι παραμένουν σημαντικές για την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι για να καρποφορήσει η διαδικασία πρέπει να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία όπως και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Η παρούσα ανακοίνωση αναλύει αυτές τις εκθέσεις και αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των κοινών στόχων σε ό,τι αφορά τις δύο προαναφερθείσες προτεραιότητες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι κοινοί στόχοι που αφορούν την πληροφόρηση της νεολαίας βασίζονται στα εξής: στην πρόσβαση των νέων στην πληροφόρηση, στην ποιοτική πληροφόρηση και στη συμμετοχή των νέων στην πληροφόρηση.

Πρόσβαση της νεολαίας στην πληροφόρηση

Σε κάθε κράτος μέλος διατίθενται εργαλεία πληροφόρησης των νέων. Ωστόσο, μόνο δώδεκα χώρες έχουν επιλέξει μια στρατηγική ενημέρωσης η οποία ανταποκρίνεται σε όλα τα θέματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους νέους και που ενσωματώνει όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό.

Οι δικτυακοί τόποι πληροφόρησης της νεολαίας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία διάδοσης πληροφοριών. Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η οποία δημιουργήθηκε το 2003, συνδέεται με τις εθνικές δικτυακές πύλες για τη νεολαία που διαθέτουν δεκαεννέα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι αυτή η πύλη έχει βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων καθώς και τις ανταλλαγές που αφορούν την πληροφόρηση των νέων.

Οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν:

 • να αναπτύξουν περαιτέρω τις εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης,
 • να βοηθήσουν τους μειονεκτούντες νέους να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία όπως το Διαδίκτυο ώστε να μην αποκλείονται από την κοινωνία της πληροφορίας.

Οι δράσεις βασίστηκαν κυρίως σε θέματα όπως ο ελεύθερος χρόνος, οι οργανώσεις της νεολαίας και οι εθελοντικές δραστηριότητες, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα ταξίδια στην Ευρώπη ορισμένες φορές παραβλέφθηκαν.

Στην Αγγλία υπάρχει μια εθνική υπηρεσία (Connexions Direct) που παρέχει πληροφορίες σε νέους τηλεφωνικά, με SMS (μηνύματα κειμένου), σε απευθείας σύνδεση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη Σλοβενία, τα κέντρα πληροφόρησης και παροχής συμβουλών για τη νεολαία δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους τσιγγάνους. Στην Κύπρο και την Ισπανία, η πληροφόρηση των νέων στις αγροτικές περιοχές γίνεται με κινητές μονάδες.

Ποιότητα των πληροφοριών

Τα κράτη μέλη προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που απευθύνονται στους νέους συμμορφώνονται προς ορισμένα πρότυπα ποιότητας. Γι' αυτόν το λόγο, τα περισσότερα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό χάρτη ενημέρωσης της νεολαίας.

Τα δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα πληροφόρησης της νεολαίας. Επίσης, τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης της νεολαίας EURODESK (EN), ERYICA (EN) και EYCA (EN) βοηθούν στο σχεδιασμό κύκλου εκπαίδευσης για τα μέλη τους. Επίσης, έχουν αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες σε θέματα ποιότητας.

Στη Γαλλία, τα κέντρα πληροφόρησης νεολαίας εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού τους τηρώντας τα ποιοτικά πρότυπα. Τα εθνικά ποιοτικά πρότυπα συμπληρώνουν τον ευρωπαϊκό χάρτη πληροφόρησης της νεολαίας.

Συμμετοχή των νέων στην πληροφόρηση

Για τον τομέα αυτόν δεν έχει ληφθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο. Ωστόσο, ορισμένες εκθέσεις επισημαίνουν ότι μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τους νέους σχετικά με τις στρατηγικές πληροφόρησης και την ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού. Στη Σλοβακία, τα κέντρα πληροφόρησης νεολαίας συνεργάζονται με εθελοντές που διαδίδουν πληροφορίες για τη νεολαία, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια ειδικότερα.

Υφιστάμενα εμπόδια και προκλήσεις

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες στην πραγματοποίηση των κοινών στόχων πληροφόρησης της νεολαίας. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

 • μεθοδολογία: ορισμένα κράτη μέλη τόνισαν τη δυσκολία να καθορίσουν μια αφετηρία και να προσδιορίσουν δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου·
 • συντονισμός μεταξύ φορέων: κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων θεσμικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα νεολαίας·
 • έλλειψη πόρων, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ επιθυμούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των κοινών στόχων. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αφορούν κυρίως την καλύτερη σύνδεση των εθνικών συμβουλίων νεολαίας και το να δοθεί περισσότερη προσοχή στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στις υπηρεσίες πληροφόρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει:

 • να αναπτυχθούν γενικές στρατηγικές πληροφόρησης που να καλύπτουν όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους·
 • να προωθηθούν εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, για μια ποιοτική πληροφόρηση απαιτούνται:

 • αυξημένη ανάπτυξη των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών·
 • συστηματική χρήση του ευρωπαϊκού χάρτη πληροφόρησης της νεολαίας.

Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί η συμμετοχή των νέων στις στρατηγικές πληροφόρησης του κοινού και στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων νεολαίας στην προώθηση της πληροφόρησης των νέων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΒΙΟ

Οι δράσεις υπέρ της συμμετοχής της νεολαίας στον δημοκρατικό βίο είναι πλέον καλύτερα συντονισμένες. Για την επίτευξη των κοινών στόχων συμμετοχής της νεολαίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εξής μέσα: ενίσχυση των πλαισίων, υποστήριξη για συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές δομές, υποστήριξη για έργα.

Ενίσχυση των πλαισίων

Το νομικό πλαίσιο που αφορά τη συμμετοχή της νεολαίας έχει βελτιωθεί. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία ενώ άλλα διαθέτουν στρατηγικά προγράμματα δράσης ή νέες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαβούλευση των νέων. Οι χώρες που ακολουθούν έχουν θεσπίσει διαφορετικά μέτρα:

 • η Ιρλανδία ένα νόμο για τη νεολαία·
 • η Τσεχική Δημοκρατία μια έννοια με άξονα τη νεολαία·
 • η Πορτογαλία ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης για τη νεολαία·
 • η Σουηδία ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Η δύναμη να παίρνεις αποφάσεις»·
 • η Εσθονία και η Σλοβενία ένα στρατηγικό σχέδιο·
 • η Λεττονία ένα πολιτικό πρόγραμμα για τη νεολαία·
 • η Σλοβακία ένα σχέδιο για τη συμμετοχή της νεολαίας.

Επιπλέον, η Ιταλία προβλέπει ειδικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση των πολιτικών για τη νεολαία.

Υποστήριξη για συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές δομές

Διάφορες ενέργειες έχουν εφαρμοστεί με στόχο την υποστήριξη των συμμετοχικών δομών και την προώθηση του διαλόγου με τους εταίρους στον τομέα της νεολαίας. Όμως, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. Οι εθνικές εκθέσεις επισημαίνουν επίσης ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο και ότι είναι απαραίτητο να αρθούν τα εμπόδια που αποτρέπουν τη συμμετοχή ορισμένων ομάδων νέων.

Οργανώθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα χώροι διαλόγου μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων, όπως: τακτικές διαβουλεύσεις, συνεδριάσεις, ακροάσεις.

Ορισμένες χώρες διόρισαν συγκεκριμένα άτομα για τις υποθέσεις που αφορούν τη νεολαία: η Φινλανδία όρισε έναν διαμεσολαβητή, το Ηνωμένο Βασίλειο έναν εθνικό ανταποκριτή για τη νεολαία, η Λιθουανία συντονιστές νεολαίας στους δήμους.

Αλλες χώρες αναπτύσσουν οριζόντιες πρακτικές όπως οι διυπουργικές συσκέψεις. Τέλος, άλλες χώρες υιοθέτησαν συμβουλευτικές δομές όπως:

 • εθνικά συμβούλια νεολαίας (στα περισσότερα κράτη μέλη)·
 • επιτροπές νεολαίας και τοπικά συμβούλια (Λουξεμβούργο, Βέλγιο)·
 • κοινοβούλια νεολαίας (Κύπρος και Μάλτα)·
 • συμμετοχικές δομές για τη νεολαία (Ελλάδα, Ισπανία)·
 • δομές ειδικότερα για τους μειονεκτούντες νέους (Γερμανία)·
 • δομές που αφορούν τους νέους οι οποίοι ζουν σε αγροτικές περιοχές (Πολωνία)·
 • δομές για την υποστήριξη προγραμμάτων νεολαίας (Αυστρία).

Οι νέοι ενδιαφέρονται ολοένα και λιγότερο για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία αλλά λίγα κράτη μέλη φαίνονται να υλοποιούν δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο, ορισμένα κράτη εφαρμόζουν πρακτικές για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στις εκλογές:

 • οι Κάτω Χώρες έχουν θεσπίσει παράλληλες εκλογές για τους νέους·
 • η Φινλανδία επιτρέπει τη συμμετοχή στις τοπικές εκλογές νέων από την ηλικία των 16 ετών·
 • η Γαλλία δημιούργησε σύστημα αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους·
 • το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν τη χρήση του Διαδικτύου.

Υποστήριξη των σχεδίων

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων στους τομείς όπου υλοποιούνται σχέδια και οι νέοι πρέπει να είναι οι βασικοί συντελεστές των συμμετοχικών τους σχεδίων. Πρέπει επίσης να υποστηριχθούν οι σχετικές δομές όπως οι οργανώσεις της νεολαίας.

Σε ορισμένα κράτη μέλη έγιναν προσπάθειες για το άνοιγμα των σχεδίων σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Στη Γαλλία, το σχέδιο «Όρεξη για δράση» («Envie d'agir») υποστηρίζει και ανταμείβει τα πρώτα σχέδια που υλοποιούνται από νέους ή που προορίζονται για νέους, χρηματοδοτεί καινοτόμα και δημιουργικά σχέδια, εθελοντικές δραστηριότητες και επιχειρηματικά σχέδια. Στη Δανία, το σχέδιο «Πολιτική για τη νεολαία στους δανικούς δήμους» επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι νέοι να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής.

Υφιστάμενα εμπόδια και προβλεπόμενες προκλήσεις

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

 • μεθοδολογία: μερικά κράτη μέλη τόνισαν τη δυσκολία να καθορίσουν μια αφετηρία και να προσδιορίσουν δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου·
 • έλλειψη άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης: πρέπει να διατεθούν πόροι στις δομές και στα σχέδια και να υπάρξει σταθερή υποστήριξη μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με νέους ή με τη διαμόρφωση κοινών εργαλείων·
 • έλλειψη συμμετοχής των ίδιων των νέων: οι νέοι έχουν βέβαια το δικαίωμα να μη συμμετέχουν, μπορούν όμως να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους. Οι ομότιμοί τους θα μπορούσαν να διαδραματίσουν το ρόλο «πρεσβευτών» πρόθυμων να μοιραστούν την εμπειρία τους. Επίσης, η καλύτερη αναγνώριση και προώθηση των ατομικών και κοινωνικών οφελών που συνδέονται με τη συμμετοχή θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή των νέων·
 • αδράνεια θεσμικών φορέων: είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να υποστηριχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη των δομών συμμετοχής της νεολαίας και να οργανωθεί ο διάλογος με τους νέους σχετικά με ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων. Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών έχει καίρια σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε τοπικό επίπεδο.

Όπως και στην περίπτωση της πληροφόρησης της νεολαίας, τα κράτη της ΕΕ επιθυμούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των κοινών στόχων. Επιβεβαιώνουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας για τη διαλογική συμμετοχή στην πολιτική (π.χ. με τα «blogs πολιτικών») και να αναπτυχθεί η συμμετοχή των νέων στις εκλογές.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή προϋποθέτει:

 • μια δομημένη διαβούλευση με τους νέους σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθεί ειδικότερα ο ρόλος των εθνικών συμβουλίων νεολαίας στη διαδικασία διαβούλευσης·
 • τοπικές συμμετοχικές δομές και συστηματική συμμετοχή των νέων στις εργασίες των τοπικών οργανισμών λήψης αποφάσεων·
 • ανάλυση των εμποδίων για τη συμμετοχή που επηρεάζουν ορισμένες ομάδες νέων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των νέων·
 • εργαλεία προώθησης της συμμετοχής (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές για τους συμμετοχικούς μηχανισμούς).

Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθούν δράσεις που να στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στις εργασίες των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (π.χ. ευνοώντας τη συμμετοχή τους σε πολιτικά κόμματα) προκειμένου οι νέοι να συμμετέχουν περισσότερο στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Τέλος, πρέπει να υποστηριχθούν οι διάφορες μορφές εκμάθησης της συμμετοχής. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντική η ανάπτυξη συνεργειών μέσω της υλοποίησης δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσαν να καθιερωθούν στενότεροι δεσμοί με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η υποστήριξη των διάφορων μορφών εκμάθησης της συμμετοχής προϋποθέτει επίσης και καλύτερη αναγνώριση των διάφορων μορφών συμμετοχής των νέων.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΕ

Ο δομημένος διάλογος με τους νέους στην ευρωπαϊκή αντζέντα πρέπει να βελτιωθεί. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις και τον δημόσιο διάλογο που προηγούνται της διαμόρφωσης των πολιτικών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη και για την καλύτερη συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη της ΕΕ με την προετοιμασία, ειδικότερα:

 • μιας διαδικασίας διαβούλευσης για τη Λευκή Βίβλο «Νέα πνοή για τη νεολαία της Ευρώπης» του 2001·
 • τακτικών συναντήσεων με τις οργανώσεις νεολαίας·
 • μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας νεολαίας·
 • διαβουλεύσεων μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης νεολαίας·
 • εκδηλώσεων της προεδρίας για τη νεολαία·
 • διασκέψεων, εκστρατειών, φόρουμ και διαβουλεύσεων στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι χώροι διαλόγου με τους νέους σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και ότι οι δομές τους μπορούν να βελτιωθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σημεία που έλαβε υπόψη η Επιτροπή για τη βελτίωση του δομημένου διαλόγου

Για τη διασφάλιση του μέγιστου βαθμού νομιμοποίησής τους, οι συζητήσεις με τους νέους πρέπει να είναι ανοικτές σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και να καλύπτουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων που δεν ανήκουν σε καμία δομή. Για μια όσο το δυνατόν πιο συνεκτική και διατομεακή προσέγγιση, οι συζητήσεις αυτές πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν τους παράγοντες που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ζητήματα νεολαίας.

Η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει έναν μόνιμο διάλογο για μια περίοδο τριών ετών, σε γνήσιο πνεύμα εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης. Ειδικότερα, προτείνει:

 • να διευκολυνθεί η έναρξη του διαλόγου σε τοπικό επίπεδο ώστε οι νέοι να συμμετάσχουν σε εύθετο χρόνο στις συζητήσεις της ΕΕ·
 • να προσδιοριστούν τα θέματα προτεραιότητας που θα συζητηθούν σε επίπεδο ΕΕ έως το 2009: κοινωνική ένταξη και ποικιλομορφία το 2007, διαπολιτισμικός διάλογος το 2008 και προοπτικές για συνέχιση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας το 2009·
 • τη δημιουργία ενός άτυπου φόρουμ που να συγκεντρώνει τους αντιπροσώπους των νέων, των προεδριών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·
 • την τακτική διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας νεολαίας με τη συμμετοχή των Επιτρόπων και εκπροσώπων άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·
 • τη διοργάνωση συναντήσεων με νέους που συνήθως δεν έχουν επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·
 • την οργάνωση Ευρωβαρομέτρου ειδικού για τους νέους (τέλος 2006)·
 • την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης προκειμένου να υποστηρίξουν τον δομημένο διάλογο.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η ΑΜΣ και, για το λόγο αυτό, προτείνει τα εξής:

 • τα κράτη μέλη να καθορίσουν, πριν από το τέλος του 2006, τις γραμμές δράσης σε θέματα συμμετοχής και πληροφόρησης στις οποίες επιθυμούν να επικεντρωθούν και να ορίσουν προγράμματα δράσης·
 • τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό παρακολούθησης στον οποίο να συμμετέχουν οι νέοι και οι οργανώσεις τους και να προετοιμάσουν έκθεση αξιολόγησης έως τα τέλη του 2008·
 • τα κράτη μέλη να συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε πιλοτικές «αξιολογήσεις ομοτίμων» σε θέματα πληροφόρησης και συμμετοχής·
 • τα κράτη μέλη να προωθήσουν τους κοινούς στόχους στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στις οργανώσεις νεολαίας και στους νέους γενικότερα·
 • η Επιτροπή να συμβουλεύεται το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας σχετικά με τις προτάσεις που αφορούν την ΑΜΣ·
 • μια ομάδα εργασίας να καθορίσει τους δείκτες που αφορούν την επίτευξη των κοινών στόχων συμμετοχής και πληροφόρησης.

Το Συμβούλιο καλείται να επικυρώσει τις προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 10ης Μαΐου 2006, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών - Παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη» [COM(2006) 211 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Λευκή Βίβλος, της 1ης Φεβρουαρίου 2006, για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας [COM(2006) 35 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία. Αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη -- Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά [COM(2005) 206 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2005, με τίτλο «Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την περίοδο προβληματισμού και πέραν αυτής: Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση» [COM(2005) 494 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Λευκή Βίβλος της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001, με τίτλο «Μια νέα πνοή για τη νεολαία της Ευρώπης» [COM(2001) 681 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.04.2007

Top