Help Print this page 
Title and reference
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) είναι ένα τριμερές όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συγκροτήθηκε το 1975 με στόχο να συμβάλει στο σχεδιασμό και στην επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αξιολογεί και αναλύει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, διατυπώνει έγκυρες γνώμες και παρέχει συμβουλές στους αρμόδιους φορείς και στους βασικούς συντελεστές της κοινωνικής πολιτικής· συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καταγράφει τις εξελίξεις και τις τάσεις, ιδίως εκείνες που επιφέρουν αλλαγές.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το EUROFOUND αποσκοπεί στο να συμβάλει στο σχεδιασμό και στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων εκείνων που θα διευκολύνουν αυτή τη βελτίωση. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη την πολιτική της Κοινότητας σε αυτό τον τομέα και διαφωτίζει τα όργανα της Κοινότητας σχετικά με τους προβλεπόμενους στόχους και κατευθύνσεις διαβιβάζοντας σε αυτά κυρίως επιστημονικές πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία.

Με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, το Ίδρυμα ασχολείται πιο συγκεκριμένα με τα ακόλουθα θέματα:

  • τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωση της εργασίας, των ωραρίων εργασίας, της ευελιξίας, του ελέγχου των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας·
  • τις συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή όλες τις πτυχές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων του καλύτερου συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, της διάθεσης κοινωνικών δημόσιων υπηρεσιών και της προώθησης της ένταξης στην αγορά εργασίας·
  • τις εργασιακές σχέσεις: βιομηχανικές μεταλλαγές και εταιρικές αναδιαρθρώσεις, συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εξευρωπαϊσμός των εργασιακών σχέσεων.

Το Ίδρυμα προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών: διευκολύνει τις επαφές μεταξύ πανεπιστημίων, διοικητικών υπηρεσιών και οργανώσεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και ενθαρρύνει τις συντονισμένες ενέργειες. Διοργανώνει μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια και συμμετέχει σε μελέτες. Επίσης, θέτει στη διάθεση των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία και γνώμες που προέρχονται από ανεξάρτητες και συγκριτικές έρευνες.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται όσο το δυνατόν στενότερα με τα εθνικά και διεθνή εξειδικευμένα ινστιτούτα, ιδρύματα και οργανισμούς. Εξασφαλίζει ιδιαίτερα την αρμόζουσα συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Το Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο και η έδρα του βρίσκεται στην Ιρλανδία (Δουβλίνο). Διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, προεδρείο, διευθυντή και υποδιευθυντή:

  • το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 78 μέλη, εκ των οποίων 25 εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, 25 τις οργανώσεις των εργοδοτών, 25 τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώ τρία μέλη εκπροσωπούν την Επιτροπή. Η θητεία τους είναι τριετής και ανανεώσιμη. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται το Ίδρυμα και καθορίζει τους προσανατολισμούς του. Βάσει σχεδίου υποβαλλόμενου από το διευθυντή, το συμβούλιο καθορίζει το τετραετές κυλιόμενο πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής·
  • ο διευθυντής διευθύνει το Ίδρυμα και εκτελεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Διορίζεται από την Επιτροπή για μια πενταετία το ανώτερο. Η θητεία του είναι ανανεώσιμη. Κάθε χρόνο, πριν από την 1η Ιουλίου, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, παράλληλα με μια εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών·
  • το προεδρείο απαρτίζεται από 11 μέλη: τον πρόεδρο και τρεις αντιπροέδρους του διοικητικού συμβουλίου, έναν συντονιστή για τις τρεις ομάδες εκπροσώπων (εργοδότες, εργαζόμενοι και Επιτροπή) και έναν συμπληρωματικό εκπρόσωπο για καθεμία από τις ομάδες αυτές. Το προεδρείο ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη χρηστή διαχείριση του Ιδρύματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Ύστερα από πρόταση του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και να ζητήσει τη γνώμη τους σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με το τετραετές κυλιόμενο πρόγραμμα και με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Από τον Νοέμβριο του 2003, ο κανονισμός για τη σύσταση του ιδρύματος του Δουβλίνου συμμορφώθηκε με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ιούνιος 2002) και με τον κανονισμό περί της πρόσβασης του κοινού στα κοινοτικά έγγραφα (Μάιος 2001).

Το Ίδρυμα δημιούργησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής (EMCC) για την ανάλυση και την πρόβλεψη των βιομηχανικών αλλαγών με σκοπό την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75

2.6.1975

-

ΕΕ L 139 της 30.5.1975

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1947/93

26.7.1993

-

ΕΕ L 181 της 23.7.1993

Κανονισμός (ΕΚ αριθ. 1649/2003

1.10.2003

-

ΕΕ L 245 της 29.9.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005

4.8.2005

-

ΕΕ L 184 της 15.7.2005

See also

  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον το δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.05.2007

Top