Help Print this page 
Title and reference
Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Το ECVET είναι ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο που διευκολύνει τη συσσώρευση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε άλλο. Στόχος του είναι να προωθήσει τη διακρατική κινητικότητα και τη διά βίου πρόσβαση στη γνώση. Ο μηχανισμός αυτός δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα προσόντων, αλλά να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητας και συμβατότητας μεταξύ τους. Το ECVET εφαρμόζεται σε όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται από τους πολίτες σε διάφορες κατευθύνσεις εκπαίδευσης και μάθησης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται, αναγνωρίζονται και συσσωρεύονται για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να επιτυγχάνουν πιο εύκολα την αναγνώριση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε ένα άλλο κράτος μέλος.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) [Επίσημη Εφημερίδα C 155, 8.7.2009].

ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των προσόντων * υπό μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων * που εκφράζονται σε αντίστοιχους βαθμούς *.

Το ECVET είναι ένα σύστημα μεταφοράς, σώρευσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σχεδιασμένο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Επιτρέπει την πιστοποίηση και την καταχώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ένα άτομο σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια, τόσο σε τρίτες χώρες όσο μέσω ενός επίσημου, άτυπου ή ανεπίσημου μαθησιακού διαύλου. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν προς το αρχικό μαθησιακό πλαίσιο του ενδιαφερομένου, με στόχο τη σώρευσή τους και την απόκτηση ενός τίτλου προσόντων.

Η ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων που καθορίζουν τα επίπεδα και το περιεχόμενο των προσόντων δεν ευνοεί τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων. Το ECVET θα επέτρεπε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή διευκολύνοντας την κινητικότητα των εκπαιδευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να υιοθετήσουν την παρούσα σύσταση και να εφαρμόσουν το σύστημα. Καλούνται να εφαρμόσουν προοδευτικά εθελοντικά μέτρα για τη χρησιμοποίηση του ECVET από το 2012.

Το ECVET εφαρμόζεται μέσα από συμπράξεις και δίκτυα που βασίζονται σε συμφωνίες μάθησης (μνημόνια συμφωνίας), οι οποίες παρέχουν κατάλληλο πλαίσιο για τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων. Οι αρχές και οι τεχνικές προδιαγραφές για την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων υπό μορφήν ενοτήτων/ ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων με συνδεδεμένους βαθμούς παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Συστάθηκε ευρωπαϊκό δίκτυο ECVET παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και αρμόδιων ιδρυμάτων, με σκοπό να προωθηθεί το ECVET και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταλλάσουν πληροφορίες και εμπειρίες. Από το δίκτυο αυτό η Επιτροπή δημιούργησε μία ομάδα χρηστών του ECVET, η οποία βοηθάει στη σύνταξη οδηγού χρήσης του ECVET και στην εφαρμογή του ECVET.

Συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και τη μεταφορά των δεξιοτήτων

Το ECVET είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως το EUROPASS, και ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα.

Το ECVET θα συμπληρώνει επίσης το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και σώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) (EN), συνδέοντας την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ανώτερη εκπαίδευση. Το ECTS, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989, ευνόησε τη διαφάνεια και την αναγνώριση περιόδων σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε ένα άλλο. Διαφέρει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Το ECVET πρέπει να οδηγήσει στη συμβατότητα των συστημάτων και όχι στην εναρμόνισή τους, εξασφαλίζοντας ένα σημείο διεπαφής μεταξύ των διατάξεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για τη σώρευση, την αναγνώριση και τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων που μπορούν να σωρευθούν.

Το ECVET δεν αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με την οποία η συναφής οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ

Νέο εργαλείο αναφοράς για να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάστηκε από κοινού με το ECVET. Στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ είναι η βελτίωση των εθνικών πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα αυτό χάρη στη θέσπιση ενός συνόλου κοινών κριτηρίων και δεικτών.

Πλαίσιο

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκόσμιο σημείο αναφοράς μέχρι το 2010. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει κοινούς στόχους για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» εκπονήθηκε σε αυτό το πνεύμα.

Η υπουργική δήλωση που υπογράφηκε στην Κοπεγχάγη το 2002 αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και υπογραμμίζει τη σημασία ενός συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2004 υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εφαρμόζεται ένα ευρωπαϊκό σύστημα στον τομέα αυτό.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με το σύστημα ECVET (EN), η οποία οργανώθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2006 και Μαρτίου 2007 επιβεβαίωσαν την ανάγκη θέσπισης ενός ανάλογου μηχανισμού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Προσόντα / τίτλος προσόντων: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο προκύπτει όταν το αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  • Ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων: συστατικό στοιχείο ενός τίτλου προσόντων, που αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν.
  • Βαθμοί ECVET: η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε έναν τίτλο προσόντων και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων σε σχέση με τον τίτλο προσόντων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2010

Top