Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διατυπώνει άξονες προβληματισμού για τη βελτίωση αυτών των συστημάτων κατάρτισης. Επιδιωκόμενος στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια κατάρτιση υψηλής ποιότητας, ικανή να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και καλύτερα προσαρμοσμένη στην κοινωνία της γνώσης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 3ης Αυγούστου 2007 με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών» [COM(2007) 392 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Το σώμα των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα χρειαστούν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Αναγκαίες ικανότητες

Ωστόσο, οι επενδύσεις στη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών παραμένουν ανεπαρκείς. Σε κανένα κράτος μέλος η ελάχιστη διάρκεια της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες το χρόνο. Το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, παρόλο που η τελευταία είναι υποχρεωτική σε ένδεκα κράτη μέλη, είναι πολύ χαμηλό για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεχούς εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Τα υφιστάμενα συστήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη δεν ευνοούν την απόκτηση των νέων παιδαγωγικών δεξιοτήτων που έχουν γίνει επιβεβλημένες από τις εξελίξεις της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα.

Αν και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μεταδώσουν βασικές γνώσεις, ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε διδασκομένου·
 • την αυτονομία των διδασκομένων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους·
 • την απόκτηση βασικών ικανοτήτων από όλους τους νέους·
 • την προσαρμογή της εκπαίδευσης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον·
 • τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών.

Κοινό πλαίσιο δράσης

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι, μπορούν να καθοριστούν από κοινού τα είδη ικανοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί βάσει ορισμένων αρχών.

Βάσει αυτής της διαπίστωσης, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαμόρφωση δράσεων ούτως ώστε:

 • να εξασφαλιστεί ο καλός συντονισμός των συστημάτων αρχικής και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ενός συνεκτικού συστήματος με επαρκείς πόρους·
 • να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν το πλήρες φάσμα των ειδικών γνώσεων, αντιλήψεων και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους·
 • να προωθηθεί το κύρος και η αναγνώριση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού·
 • να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού (όπως και σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)·
 • να ενθαρρυνθεί η πρακτική προβληματισμού και έρευνας από τα μέλη του επαγγέλματος·
 • να εξεταστεί η σκοπιμότητα αύξησης των τυπικών προσόντων και της πρακτικής εμπειρίας που απαιτούνται για το διορισμό σε θέση εκπαιδευτικού.

Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη μεταρρύθμιση των συστημάτων τους κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η Επιτροπή σχεδιάζει τα ακόλουθα:

 • να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα δράσης της υποστηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν την οργάνωση και το περιεχόμενο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών·
 • να αναπτύξει δείκτες στον εν λόγω τομέα·
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη διάδοση καινούριων γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως και στον τομέα των σπουδών και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η Επιτροπή σκοπεύει να μετρήσει την εξέλιξη της ποιότητας των σπουδών και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση (2007-2013) ευνοεί την κινητικότητα των εκπαιδευτικών (προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci), και συμβάλλει στην υλοποίηση έργων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων με αντικείμενο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.01.2008

Top