Help Print this page 
Title and reference
Καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην ευελιξία των αγορών της εργασίας, να οδηγήσει σε αυξημένη απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών, να ενθαρρύνει μια μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Βλ. πράξεις τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία ισχύει για κάθε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που επιθυμεί να ασκήσει ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα, είτε ως ανεξάρτητος είτε ως μισθωτός.

Η οδηγία κάνει διάκριση μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελευθερίας εγκατάστασης, στηριζόμενη σε κριτήρια που έχει καθορίσει το Δικαστήριο: διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και συνέχεια της παροχής υπηρεσιών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Kάθε υπήκοος της ΕΕ νόμιμα εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος δύναται, να παρέχει υπηρεσίες κατά τρόπο προσωρινό και περιστασιακό σε άλλο κράτος μέλος, με βάση τον αρχικό του επαγγελματικό, τίτλο, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει αναγνώριση των εν λόγω επαγγελματικών του προσόντων. Ωστόσο, όταν το υπόψη επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος, ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι διαθέτει δύο έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από μέρους του παρόχου να προβεί σε προκαταρκτική δήλωση πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά του (η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο) προσθέτοντας σε αυτή πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλα έγγραφα, όπως η απόδειξη της υπηκοότητας, της νόμιμης σύστασης της επιχείρησης και των επαγγελματικών του προσόντων.

Εάν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτήσει μία εγγραφή pro forma στον αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό, η εγγραφή αυτή γίνεται αυτόματα. Η αρμόδια αρχή πρέπει να προωθήσει το φάκελο του ενδιαφερομένου στην επαγγελματική οργάνωση ή φορέα μόλις λάβει την προηγούμενη δήλωση. Για τα επαγγέλματα που εμπλέκονται σε θέματα υγείας ή δημόσιας ασφάλειας που επωφελούνται αυτόματης αναγνώρισης, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να προβεί σε προηγούμενο έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην περίπτωση κατά την οποία η παροχή πραγματοποιείται με επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους εγκατάστασης ή τον τίτλο κατάρτισης του παρόχου , το κράτος μέλος υποδοχής γίνεται να απαιτήσει από τον πάροχο να παράσχει ορισμένες πληροφορίες στους καταναλωτές, που αφορούν συγκεκριμένα τις ασφαλιστικές καλύψεις έναντι των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την ενδεχόμενη αμφισβήτηση της επαγγελματικής ευθύνης.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο στο πλαίσιο της παροχής προσωρινών υπηρεσιών όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος, ιδίως όταν πρόκειται για σοβαρά γεγονότα που επήλθαν κατά την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου στην επικράτειά τους και είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο πάντα της τήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας σε θέματα προστασίας των δεδομένων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ελευθερία εγκατάστασης ισχύει όταν ένας επαγγελματίας επωφελείται της ελευθερίας εγκατάστασης σε ένα άλλο κράτος μέλος για να ασκήσει εκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα κατά τρόπο διαρκή.

Γενικό καθεστώς της αναγνώρισης των προσόντων

Το γενικό καθεστώς εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα που δεν αποτελούν το αντικείμενο ειδικών κανόνων αναγνώρισης καθώς και για ορισμένες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ο επαγγελματίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα λοιπά συστήματα αναγνώρισης. Στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των μέτρων αντιστάθμισης σε περίπτωση ουσιαστικών διαφορών μεταξύ της κατάρτισης που κατέχει ο ενδιαφερόμενος και εκείνης που απαιτείται στο κράτος μέλος της υποδοχής. Το μέτρο αντιστάθμισης μπορεί να λάβει τη μορφή μιας περιόδου προσαρμογής ή μιας δοκιμασίας επάρκειας . Η επιλογή εναπόκειται, κατ’ αρχήν, στον ενδιαφερόμενο, εκτός παρεκκλίσεων.

Όταν η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα ή η άσκησή του είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, δηλαδή υπόκειται στην κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό και την άσκησή του υπό τις ίδιες συνθήκες με τους υπηκόους του. Εντούτοις, ο αιτών πρέπει να κατέχει έναν τίτλο κατάρτισης που έχει αποκτηθεί σε ένα κράτος μέλος, ο οποίος τίτλος πιστοποιεί επίπεδο κατάρτισης τουλάχιστον ισοδύναμο ή ενός επιπέδου αμέσως κατωτέρου από εκείνο που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής.

Αντιθέτως, όταν η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα ή η άσκησή του δεν υπόκειται στην κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων στο κράτος μέλος προέλευσης του αιτούντος, η πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, το οποίο κατοχυρώνει νομοθετικά το επάγγελμα αυτό, προϋποθέτει αποδείξεις για την κατοχή δύο ετών επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών πέραν του τίτλου κατάρτισης.

Η οδηγία διακρίνει πέντε επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, ήτοι:

 • βεβαίωση ικανοτήτων εκδιδόμενη από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης με την οποία βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της διαθέτει γενικές γνώσεις στο επίπεδο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή ότι έχει λάβει κατάρτιση η οποία δεν αποτελεί μέρος ενός πιστοποιητικού ή πτυχίου, ή ότι έχει υποβληθεί σε ειδική εξέταση χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή ότι διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα·
 • πιστοποιητικό το οποίο αντιστοιχεί σε μια κατάρτιση του επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε τεχνικής ή επαγγελματικής, είτε γενικής, που έχει συμπληρωθεί από έναν επαγγελματικό κύκλο·
 • πτυχίο που επικυρώνει μία κατάρτιση του μεταλυκειακού επιπέδου εκπαίδευσης, ελάχιστης διάρκειας ενός έτους, ή κατάρτιση επαγγελματικού επιπέδου ανάλογου από πλευράς ευθυνών και καθηκόντων·
 • πτυχίο που επικυρώνει μια κατάρτιση της ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και κάτω των τεσσάρων·
 • πτυχίο που επικυρώνει μια ανώτερη κατάρτιση του επιπέδου της ανώτερης εκπαίδευσης, ή πανεπιστημιακής, ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών.

Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να θέσει ως όρο για την αναγνώριση των τίτλων κατάρτισης την εκπλήρωση, από τον αιτούντα, ενός μέτρου αντιστάθμισης (περιόδου δοκιμασίας καταλληλότητας προσαρμογής ελάχιστης διάρκειας τριών ετών) όταν:

 • η κατάρτιση ήταν διάρκειας τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερης από εκείνη που ζήτησε το κράτος μέλος υποδοχής·
 • η κατάρτιση κάλυπτε θέματα ουσιαστικά διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από τον τίτλο κατάρτισης ο οποίος απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής·
 • το επάγγελμα όπως ορίζεται στο κράτος μέλος υποδοχής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες νομοθετικά κατοχυρωμένες οι οποίες δεν υφίστανται στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος προέλευσης του αιτούντος και προϋποθέτει ειδική κατάρτιση που αφορά ουσιαστικά διαφορετική ύλη από αυτή που καλύπτεται από την κατάρτιση που έχει λάβει ο αιτών.

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα για τις αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προτείνουν κοινές πλατφόρμες για να καλύψουν τις ουσιαστικές διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ των απαιτήσεων των κρατών μελών. Η κοινή πλατφόρμα καθιστά δυνατή τη μη επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων στους ενδιαφερόμενους, ενώ προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά το επίπεδο προσόντων. Η κοινή αυτή πλατφόρμα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προκαθορισμένο αντισταθμιστικό μέτρο. Στο τέλος του 2010, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία έκθεση για τη διάταξη της οδηγίας σχετικά με τις κοινές πλατφόρμες.

Καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που πιστοποιούνται με επαγγελματική εμπειρία για ορισμένες βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες

Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες που απαριθμεί η οδηγία (κεφάλαιο ΙΙ) αποτελούν αντικείμενο, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποδεικνύονται με την επαγγελματική πείρα.

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας είναι η διάρκεια και η μορφή της (άσκηση του επαγγέλματος με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του μισθωτού). Η προηγούμενη κατάρτιση λαμβάνεται επίσης υπόψη και μπορεί να μειώνει την απαιτούμενη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας. Ωστόσο, κάθε προηγούμενη κατάρτιση, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή να κριθεί ως πλήρως έγκυρη από την αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό.

Η άσκηση του συνόλου των επαγγελματικών αυτών δραστηριοτήτων υπόκειται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται:

 • στον πίνακα Ι του παραρτήματος IV - όπου γίνεται αναφορά σε πολλούς τομείς: στην κλωστοϋφαντουργία, στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία πετρελαίου στην τυπογραφία, στις μεταποιητικές βιομηχανίες, στον οικοδομικό κλάδο, κ.λπ.·
 • στον πίνακα ΙΙ του παραρτήματος IV - όπου γίνεται αναφορά κυρίως στους τομείς της κατασκευής υλικού μεταφορών, στις βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών, στα ταχυδρομεία και τις τηλεπικοινωνίες, στα φωτογραφικά στούντιο, κ.λπ.·
 • στον πίνακα III του παραρτήματος IV - όπου γίνεται αναφορά στον τομέα της εστίασης, στον ξενοδοχειακό τομέα, στον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών, στον τομέα της παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών προς το κοινό, κ.λπ.

Καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για το επάγγελμα του γιατρού, νοσηλευτή, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα

Η αυτόματη αναγνώριση των τίτλων κατάρτισης που βασίζεται στο συντονισμό των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης αφορά τα ακόλουθα επαγγέλματα: του γιατρού, του αρμόδιου για γενική φροντίδα νοσηλευτή, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του φαρμακοποιού και του αρχιτέκτονα (κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας).

Για τους σκοπούς της αναγνώρισης, η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, για κάθε ένα από τα επαγγέλματα αυτά, περιλαμβανομένης μιας ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Οι τίτλοι κατάρτισης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και είναι σύμφωνοι με την οδηγία απαριθμούνται στο παράρτημα V. Οι κάτοχοι των τίτλων αυτών μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Η οδηγία επεκτείνει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την κατάρτιση με καθεστώς ημιαπασχόλησης στο σύνολο αυτών των επαγγελμάτων, στο μέτρο όπου η συνολική διάρκεια, το επίπεδο και η ποιότητα της εν λόγω κατάρτισης δεν είναι κατώτερα από εκείνα των καταρτίσεων πλήρους χρόνου.

Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων κεκτημένων δικαιωμάτων που παρέχονται στα αντίστοιχα επαγγέλματα, και ιδίως στους αρχιτέκτονες (παράρτημα VI), ακόμα κι όταν οι τίτλοι κατάρτισης που παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες, τους οποίους κατέχουν οι υπήκοοι των κρατών μελών, δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των περιγραφόμενων απαιτήσεων κατάρτισης, κάθε κράτος μέλος τους αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη. Εντούτοις, αυτοί οι τίτλοι πρέπει να επικυρώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση κατάρτισης που άρχισε πριν από τις ημερομηνίες αναφοράς που περιέχονται στο παράρτημα V και να συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί τους έχουν ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά την τελευταία πενταετή περίοδο.

Διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Μια μεμονωμένη αίτηση αναγνώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένο αριθμό εγγράφων και πιστοποιητικών. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης και επισημαίνει κάθε ελλείπον έγγραφο εντός προθεσμίας ενός μηνός. Κατ’ αρχήν εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση. Κάθε άρνηση θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Άρνηση ή απουσία απόφασης εντός της ορισθείσας προθεσμίας μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο προσφυγής βάσει του εθνικού δικαίου.

Ο υπήκοος ενός κράτους μέλους θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του τίτλου κατάρτισής του και, ενδεχομένως, της συντομογραφίας του, καθώς και του αντίστοιχου επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής. Όταν ένα επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο σε ένα κράτος μέλος υποδοχής από σωματεία ή οργανισμό (βλέπε παράρτημα Ι), οι υπήκοοι των κρατών μελών θα πρέπει να γίνονται μέλη του προαναφερθέντος σωματείου ή οργανισμού ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο.

Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν από μέρους των αιτούντων να κατέχουν τις απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό πράγμα που αποκλείει την επιβολή συστηματικών δοκιμασιών γλωσσομάθειας πριν την ανάληψη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων που περιγράφηκαν παραπάνω, η παρούσα οδηγία ζητά τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλους καταγωγής. Επιπλέον, ζητά τη λήψη των ακολούθων μέτρων:

 • τον ορισμό, σε κάθε κράτος μέλος, ενός συντονιστή επιφορτισμένου με τη διευκόλυνση μιας ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας·
 • τον καθορισμό, από τα κράτη μέλη, σημείων επαφής που έχουν ως αποστολή την παροχή στους πολίτες κάθε χρήσιμης πληροφόρησης σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την παροχή σε αυτούς βοήθειας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, ιδίως μέσω επαφών με τις αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν όσον αφορά τις αιτήσεις αναγνώρισης·
 • τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών στην επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·
 • τη διαβούλευση της Επιτροπής με εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τα κράτη μέλη καλούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του θεσπισθέντος συστήματος, κάθε δύο έτη. Όταν η εφαρμογή μιας διάταξης της παρούσης οδηγίας παρουσιάζει σημαντικές δυσχέρειες σε ορισμένους τομείς, η Επιτροπή εξετάζει τις εν λόγω δυσχέρειες σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Από τις 20 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας κάθε πέντε έτη.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης του 2001, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πιο ομοιόμορφο, διαφανές και ελαστικό καθεστώς με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η οδηγία αυτή συγκεντρώνει σε ένα μόνο κείμενο τις τρεις οδηγίες σχετικά με το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μακρόχρονης διάρκειας, αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων εκτός εκείνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μακρόχρονης διάρκειας και μηχανισμός αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τη βιοτεχνία, το εμπόριο και ορισμένες υπηρεσίες).

Η οδηγία ενοποιεί επίσης δώδεκα τομεακές οδηγίες που καλύπτουν τα επαγγέλματα του ιατρού, του νοσηλευτή (οδηγία 77/452/ΕΟΚ), του οδοντιάτρου (οδηγία 78/686/ΕΟΚ), του κτηνιάτρου (οδηγία 78/1026/ΕΟΚ), της μαίας (οδηγία 80/154/ΕΟΚ), του αρχιτέκτονα και του φαρμακοποιού (αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων φαρμακευτικής, των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της φαρμακευτικής).

Οι ειδικές οδηγίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους (οδηγία 77/249/ΕΟΚ) και την εγκατάσταση των δικηγόρων δεν συμπεριελήφθησαν στο πλαίσιο αυτό διότι δεν αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, αλλά την αναγνώριση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2005/36/ΕΚ

20.10.2005

20.10.2007

ΕΕ L 255 της 30.9.2005

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2006/100/ΕΚ

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 της 20.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L της 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στην οδηγία 2005/36/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη εκδοχή εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς τεκμηρίωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα II – Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii):

Οδηγία 2006/100/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 363, της 20.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1430/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 320, της 6.12.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 755/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 205, της 1.8.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 279/2009 [Επίσημη Εφημερίδα L 93, της 7.4.2009].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 59, της 4.3.2011].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 623/2012 [Επίσημη Εφημερίδα L 180, της 12.7.2012].

Παράρτημα III – Κατάλογος των νομοθετικώς κατοχυρωμένων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1430/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 320,της 6.12.2007].

Παράρτημα V – Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης:

Οδηγία του Συμβουλίου 2006/100/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 363, της 20.12.2006].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 59, της 4.3.2011].

Παράρτημα VI – Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης:

Οδηγία του Συμβουλίου 2006/100/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 363, της 20.12.2006].

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2007/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών [Επίσημη Εφημερίδα L 79 της 20.3.2007].

Ρόλος αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της ομάδας αυτής, η οποία αποτελείται από εθνικούς συντονιστές, αναπληρωματικά μέλη που διορίζουν τα κράτη μέλη και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2014

Top