Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Η αποστολή του Cedefop έγκειται στην παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής και της συνεχούς κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως [Bλέπε τροποποιητικές πράξεις].

ΣΥΝΟΨΗ

Αποστολή του κέντρου είναι να προσφέρει τη συνδρομή του στην Επιτροπή για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής ΕΕΚ μέσω των επιστημονικών και τεχνικών του δραστηριοτήτων. Το Cedefop συμβάλλει στην ενημέρωση και κατανόηση του ρόλου της ΕΕΚ στη διά βίου μάθηση και στη συμβολή της σε άλλες πολιτικές. Διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

· να καταρτίζει τεκμηρίωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα της ΕΕΚ, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας σχετικά με την ΕΕΚ, παρέχοντας στοιχεία που προέρχονται από έρευνα, στατιστικά στοιχεία και πολιτική ανάλυση για τη στήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής σε θέματα ΕΕΚ·

 • να εξασφαλίζει την διάδοση όλων των χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών μέσω του ιστότοπου, των εκδόσεων, των δικτύων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων, των συνεδρίων και των σεμιναρίων του·
 • να ενθαρρύνει και να στηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης πολιτικών σε θέματα ΕΕΚ, και να ευνοεί την ανάπτυξη εργασιών σχετικά με την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών προσόντων·
 • να αποτελεί τόπο συγκέντρωσης των διαφορετικών συμφερόντων στον τομέα της ΕΕΚ. Σε αυτό περιλαμβάνονται ο συντονισμός, για λογαριασμό της Επιτροπής, των ενοποιημένων εκπαιδευτικών επισκέψεων για εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους, προϊσταμένους ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας, και κοινωνικούς εταίρους στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης, σύμφωνα με τον Απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2008-13.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το κέντρο καθορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες και ετήσια προγράμματα εργασιών. Σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές του για τα έτη 2009-11, στρατηγικός στόχος του κέντρου είναι «να συμβάλει στην αριστεία στον τομέα της ΕΕΚ και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεργασία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ΕΕΚ». Αυτός ο στρατηγικός στόχος στηρίζεται από τέσσερις προτεραιότητες, και συγκεκριμένα:

 • τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ·
 • την ερμηνεία των ευρωπαϊκών τάσεων σε θέματα δεξιοτήτων, προσόντων και μάθησης καθώς και των προκλήσεων που υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα θέματα·
 • την αποτίμηση της ωφέλειας της ΕΕΚ·
 • την ενίσχυσης της δημόσιας προβολής της ΕΕΚ.

Τα αποτελέσματα του έργου του κέντρου απευθύνονται στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη, και στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι, κατά μοναδικό τρόπο, είναι παρόντες σε όλα τα επίπεδα πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της ΕΕΚ. Η προστιθέμενη αξία του κέντρου έγκειται στην υψηλή ποιότητα των αναλύσεών του καθώς και στην εμπειρογνωμοσύνη και στην πληροφόρηση που προσφέρει για τη στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ, παρέχοντας:

 • μια ανεξάρτητη, επιστημονική, ευρωπαϊκή οπτική γωνία μέσω συγκριτικών αναλύσεων των εξελίξεων, που αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα ΕΕΚ και στην κατανόησή τους στο σύνολο της ΕΕ·
 • βαθύτερη κατανόηση πολύπλοκων ζητημάτων ώστε να επισημανθούν κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και αρχές για τη βελτίωση της ΕΕΚ και την επίτευξη κοινών στόχων·
 • ένα μοναδικό φόρουμ που επιτυγχάνει τη σύγκλιση των διαφορετικών συμφερόντων σε θέματα ΕΕΚ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητών και των επαγγελματιών ώστε να συζητήσουν προτάσεις πολιτικής και έρευνας·
 • πληρέστερη ενημέρωση του τρόπου εξέλιξης της ΕΕΚ, του ρόλου της στη διά βίου μάθηση και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει σε άλλες πολιτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου λαμβάνει όλες τις στρατηγικές αποφάσεις: καθορίζει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και την προσωρινή κατάσταση εσόδων και εξόδων του Cedefop. Ως προς αυτό, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που υποδεικνύονται από τα κοινοτικά όργανα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 89 μέλη (4 χωρίς δικαίωμα ψήφου), τα οποία εκπροσωπούν, αφενός, την Επιτροπή (3) και, αφετέρου, τρεις διακριτές ομάδες: τις κυβερνήσεις των κρατών μελών (28 (σύστημα περιτροπής για το Βέλγιο)), τις επαγγελματικές οργανώσεις εργοδοτών (25) και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων (25) από κάθε κράτος μέλος και τους συντονιστές των ομάδων εργοδοτών και εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Νορβηγία και η Ισλανδία επίσης εκπροσωπούνται και έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά ετησίως.

Το προεδρείο ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση του κέντρου μεταξύ των συνεδριάσεων του κέντρου, όπως αυτές οι αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό. Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους τρεις αντιπροέδρους του, έναν ακόμα εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν συντονιστή που ορίζεται από καθεμία από τις τρεις ομάδες-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διευθυντής, που διορίζεται από την Επιτροπή από κατάλογο υποψηφίων που καταθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασχολείται με την διαχείριση του κέντρου, εξασφαλίζει τη νομική του εκπροσώπηση και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου. Επιπλέον, καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς, τους διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συμβούλιο, συνοδευόμενους από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτελεί τον προϋπολογισμό του κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, προσωρινή κατάσταση εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος. Αυτή η κατάσταση διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις διαθέσιμες πιστώσεις με βάση την προοριζόμενη για το κέντρο επιχορήγηση.

Οι δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Cedefop ευθυγραμμίστηκαν με τον νέο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό, όπως αυτός ισχύει μετά την τελευταία του τροποποίηση. Ο έλεγχος όλων των δαπανών και των εσόδων του κέντρου ασκείται από τον δημοσιονομικό ελεγκτή της Επιτροπής, ο οποίος συντάσσει κάθε έτος την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, προτού τη διαβιβάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Το προσωπικό του κέντρου υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε πολίτης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της Ένωσης έχει πρόσβαση στα έγγραφα του Cedefop, χωρίς να πρέπει να προβάλει έννομο συμφέρον. Η πρόσβαση θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75

16.2.1975

-

ΕΕ L 39 της 13.2.1975

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1946/93

26.7.1993

-

ΕΕ L 181 της 23.7.1993

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1131/94

1.9.1994

-

ΕΕ L 127 της 19.5.1994

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 251/95

1.3.1995

-

ΕΕ L 30 της 9.2.1995

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 354/95

1.1.1995

-

ΕΕ L 41 της 23.2.1995

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2003

1.10.2003

-

ΕΕ L 245 της 29.9.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2051/2004

21.12.2004

-

ΕΕ L 335 της 1.12.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης [COM(2008)356 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη εφημερίδα]. Το Κέντρο υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση (EN) για να αξιολογηθεί η σημασία, η προστιθέμενη αξία, η επίδραση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά του κατά την περίοδο 2001-07 (αρχική περίοδος αξιολόγησης 2001-06). Η έκθεση αξιολόγησης που υπέβαλε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα θετική.

Διαπιστώθηκε ότι το έργο του Cedefop είναι σημαντικό καθώς το κέντρο όχι απλώς ανταποκρίνεται στο αναδυόμενο θεματολόγιο πολιτικών ΕΕΚ αλλά επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξή του στα ανώτερα κλιμάκια. Από την ίδρυσή του, το κέντρο έχει προσφέρει πληροφόρηση στην υπηρεσία των ενδιαφερομένων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εδραιώνοντας τη θέση του και αποκτώντας μεγάλο κύρος στους κύκλους της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το κέντρο διαθέτει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Καμία άλλη οργανωτική δομή δεν ασχολείται τόσο αποκλειστικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και δεν διαθέτει τόση εμπειρία και ικανότητες στον τομέα αυτόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αξιολόγηση επισήμανε τα βασικά ισχυρά σημεία όπου το Cedefop έχει σαφώς θετική επίδραση και προσφέρει προστιθέμενη αξία: στήριξη του προγράμματος εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2010, ανάλυση της προόδου που έχει σημειώσει η διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα ΕΕΚ και σύνταξη εκθέσεων για υπουργικές συναντήσεις· αξιοποίηση της σχετικής έρευνας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ερμηνεία των τρεχουσών τάσεων στα κράτη μέλη και κάλυψη των ελλείψεων σε επίπεδο γνώσεων με τη διεξαγωγή των άκρως αναγκαίων αναλύσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες στην Ευρώπη· παροχή ενός χώρου όπου οι ασχολούμενοι με θέματα ΕΕΚ μπορούν να συναντηθούν για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα, και προώθηση της κατανόησης και της αμοιβαίας μάθησης από ομοτίμους.

See also

 • Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Cedefop (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.09.2008

Top