Help Print this page 
Title and reference
Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της καταβολής των μισθών των εργαζομένων, εφόσον ο εργοδότης τους βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Πράγματι, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να δημιουργήσουν οργανισμούς εγγύησης και καθορίζει τους όρους πληρωμής στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας διασυνοριακών εργοδοτών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία προστατεύει τους μισθωτούς που εγείρουν απαίτηση για ανεξόφλητες αμοιβές έναντι εργοδότη που βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

Η κατάσταση αφερεγγυότητας έπεται αίτησης για νομική διαδικασία, η οποία επιφέρει τη μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του εργοδότη, καθώς και το διορισμό συνδίκου, στην περίπτωση που η αρμόδια δικαστική αρχή:

  • αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας· ή
  • διαπίστωσε ότι η επιχείρηση ή η εγκατάσταση του εργοδότη έκλεισε οριστικά καθώς και ότι είναι ανεπαρκή τα διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δύνανται, κατ' εξαίρεση, να αποκλείουν τις απαιτήσεις ορισμένων κατηγοριών μισθωτών, εφόσον άλλες μορφές εγγύησης τους εξασφαλίζουν ισοδύναμη προστασία. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείσουν από την προστασία της οδηγίας τούς κατ’ οίκον εργαζόμενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο και τους αλιείς που αμείβονται με το "κομμάτι".

Ωστόσο, πέραν αυτών των εξαιρέσεων, όλοι οι μισθωτοί δύνανται να επωφελούνται της παρούσας οδηγίας, όποια και αν είναι η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας. Έτσι, η οδηγία εφαρμόζεται στους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.

Οργανισμοί εγγύησης

Τα κράτη μέλη συστήνουν οργανισμούς εγγύησης οι οποίοι διασφαλίζουν την πληρωμή των απαιτήσεων των μισθωτών και, ενδεχομένως, την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας. Μπορούν να καθορίζουν ανώτατα όρια για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό εγγύησης, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά υψηλά ώστε να εξυπηρετούν τον κοινωνικό στόχο της οδηγίας.

Η ελάχιστη περίοδος αμοιβής από τον οργανισμό εγγύησης υπολογίζεται με βάση:

  • ελάχιστη περίοδο αναφοράς έξι μηνών η οποία θεμελιώνει την πληρωμή των απαιτήσεων για τουλάχιστον τρεις μήνες·
  • περίοδο αναφοράς τουλάχιστον δεκαοχτώ μηνών, η οποία θεμελιώνει την πληρωμή των απαιτήσεων για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό της ελάχιστης περιόδου, επιλέγονται οι χρονικές περίοδοι που είναι ευνοϊκότερες για την εργασία.

Οι εργοδότες συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών, εκτός αν αυτή διασφαλίζεται στο σύνολό της από τις δημόσιες αρχές.

Κοινωνική ασφάλιση

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι η εγγύηση πληρωμής δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες εισφορές:

  • εισφορές κοινωνικής ασφάλισης·
  • υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής προνοίας, εκτός των συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά έγινε παρακράτηση των εισφορών των μισθωτών, οι μισθωτοί διατηρούν πλήρως τα δικαιώματά τους έναντι των ασφαλιστικών φορέων.

Προστατεύονται τα συμφέροντα των μισθωτών όσον αφορά τις παροχές γήρατος, συμπεριλαμβανομένων των παροχών επιζώντων, στο πλαίσιο των συστημάτων επικουρικής προνοίας. Η προστασία αυτή ισχύει επίσης για τους μισθωτούς που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση πριν την έλευση της αφερεγγυότητας.

Διασυνοριακές περιπτώσεις

Αν η δραστηριότητα του αφερέγγυου εργοδότη ασκούνταν στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών, ο αρμόδιος οργανισμός για την πληρωμή των απαιτήσεων είναι ο οργανισμός της χώρας όπου ο μισθωτός εκτελούσε συνήθως την εργασία του.

Ομοίως, η έκταση των δικαιωμάτων των μισθωτών έναντι των οργανισμών εγγύησης προσδιορίζεται από το εθνικό δίκαιο που διέπει τον οργανισμό εγγύησης.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/94/ΕΚ

17.11.2008

17.11.2008

ΕΕ L 283 της 28.10.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 28ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη [COM(2011) 84 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η διάταξη προστασίας των μισθωτών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2008/94/ΕΚ απέδειξε την αποτελεσματικότητά της και τη χρησιμότητά της. Πράγματι, 3,4 εκατομμύρια εργαζομένων μπόρεσαν να επωφεληθούν της παρέμβασης των οργανισμών εγγύησης κατά την περίοδο μεταξύ του 2008 και του 2011, και δη σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2011

Top