Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 195, 19 Ιουνίου 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 195

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
19 Ιουνίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/C 195/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2017/C 195/02

Υπόθεση C-527/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2017 [αίτηση του Rechtbank Midden-Nederland (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stichting Brein κατά Jack Frederik Wullems, ενεργούντος και με το όνομα Filmspeler [Προδικαστική παραπομπή — Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Παρουσίαση στο κοινό — Έννοια — Πώληση συσκευής αναγνώσεως πολυμέσων — Πρόσθετα (add ons) — Δημοσιοποίηση έργων χωρίς την άδεια του δικαιούχου — Πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους μεταδόσεως σε συνεχή ροή (streaming) — Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 5 — Δικαίωμα αναπαραγωγής — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Νόμιμη χρήση]

2

2017/C 195/03

Υπόθεση C-564/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2017 [αίτηση του Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tibor Farkas κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Προδικαστική παραπομπή — Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγου αντλούμενου από παραβίαση του δικαίου της Ένωσης — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου επί των εισροών — Καθεστώς αντιστροφής της επιβαρύνσεως — Άρθρο 199, παράγραφος 1, στοιχείο ζʹ — Εφαρμογή μόνον στην περίπτωση ακινήτων — Καταβολή αχρεωστήτως του φόρου από τον αποκτώντα τα αγαθά στον πωλητή λόγω εσφαλμένως εκδοθέντος τιμολογίου — Απόφαση της φορολογικής αρχής διαπιστώνουσα φορολογική οφειλή του αποκτώντος τα αγαθά, απορρίπτουσα την καταβολή της ζητηθείσας εκπτώσεως και επιβάλλουσα σε αυτόν φορολογικό πρόστιμο)

3

2017/C 195/04

Υπόθεση C-632/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2017 [αίτηση του l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Costin Popescu κατά Guvernul României κ.λπ. (Προδικαστική παραπομπή — Μεταφορές — Οδικές μεταφορές — Άδεια οδηγήσεως — Οδηγία 2006/126/ΕΚ — Άρθρο 13, παράγραφος 2 — Έννοια «δικαίωμα οδήγησης που χορηγείται πριν από την 19η Ιανουαρίου 2013» — Εθνική νομοθεσία περί μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο — Υποχρέωση αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως που επιβάλλεται στα πρόσωπα που είχαν δικαίωμα οδηγήσεως μοτοποδηλάτων χωρίς άδεια πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας αυτής)

4

2017/C 195/05

Υπόθεση C-51/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2017 [αίτηση του Rechtbank Noord-Holland (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stryker EMEA Supply Chain Services BV κατά Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond [Προδικαστική παραπομπή — Κοινό δασμολόγιο — Δασμολογικές κλάσεις — Κατάταξη εμπορευμάτων — Βίδες ιατρικής εμφυτεύσεως προοριζόμενες να τοποθετηθούν στο ανθρώπινο σώμα για τη θεραπεία καταγμάτων ή την προσάρτηση ειδών προσθετικής — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Kλάση 9021 — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕE) 1212/2014 — Κύρος]

4

2017/C 195/06

Υπόθεση C-142/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας [Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία 92/43/ΕΟΚ — Άρθρο 6, παράγραφος 3 — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων — Κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg (Γερμανία) — Ζώνες Natura 2000 στον διάδρομο μεταναστεύσεως του ποταμού Έλβα, στα ανάντη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα — Εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου σε προστατευόμενο τόπο]

5

2017/C 195/07

Υπόθεση C-464/16: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 6ης Απριλίου 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα της Επιτροπής — Άρνηση — Προσφυγή ακυρώσεως — Άρθρο 19 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης — Δικηγόρος ο οποίος δεν αποτελεί τρίτο σε σχέση με την προσφεύγουσα — Προδήλως απαράδεκτο της προσφυγής — Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου — Αίτηση αναιρέσεως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

6

2017/C 195/08

Υπόθεση C-625/16 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 — Anikó Pint κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα που προέρχονται από την Ουγγρική Κυβέρνηση και αφορούν τη διαδικασία EU Pilot no 8572/15 [CHAP(2015)00353 και 6874/14/JUST] σχετικώς με μια προβαλλόμενη παράβαση από την Ουγγαρία του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση ανακοινώσεως εγγράφων — Απουσία απάντησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]

6

2017/C 195/09

Υπόθεση C-555/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale di Salerno (Ιταλία) στις 31 Οκτωβρίου 2016 — Ποινική διαδικασία κατά Vincenzo D’Andria και Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Υπόθεση C-581/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale di Salerno (Ιταλία) στις 16 Νοεμβρίου 2016 — Ποινική διαδικασία κατά Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Υπόθεση C-582/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale di Salerno (Ιταλία) στις 16 Νοεμβρίου 2016 — Ποινική διαδικασία κατά Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Υπόθεση C-610/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2016 η Αναστασία-Σουλτάνα Γάκη κατά της διατάξεως που εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στην υπόθεση T-112/16, Γάκη κατά Κοινοβουλίου

8

2017/C 195/13

Υπόθεση C-29/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 19 Ιανουαρίου 2017 — Novartis Farma SpA κατά Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Υπόθεση C-42/17: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Corte costituzionale (Ιταλία) στις 26 Ιανουαρίου 2017 — Ποινικές διαδικασίες κατά: M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Υπόθεση C-101/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Φεβρουαρίου 2017 η Verus Eood κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 7 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση T-82/14, Copernicus-Trademarks κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10

2017/C 195/16

Υπόθεση C-141/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ισπανία) στις 21 Μαρτίου 2017 — José Luis Cabana Carballo κατά Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) και Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Υπόθεση C-145/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Μαρτίου 2017 η Internacional de Productos Metálicos, S.A. κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 25 Ιανουαρίου 2017 στην υπόθεση T-217/16, Internacional de productos metálicos κατά Επιτροπής

12

2017/C 195/18

Υπόθεση C-154/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) στις 27 Μαρτίου 2017 — SIA «E LATS»

14

2017/C 195/19

Υπόθεση C-169/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 3 Απριλίου 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino κατά Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Υπόθεση C-181/17: Προσφυγή της 7ης Απριλίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας

15

2017/C 195/21

Υπόθεση C-205/17: Προσφυγή της 20ής Απριλίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας

16

 

Γενικό Δικαστήριο

2017/C 195/22

Υπόθεση T-512/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — Green Source Poland κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — ΕΤΠΑ — Άρθρο 41, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 — Άρνηση χορηγήσεως χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε μεγάλο έργο — Αρμόδια επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου — Πράξη που δεν αφορά άμεσα τον προσφεύγοντα — Απαράδεκτο]

17

2017/C 195/23

Υπόθεση T-744/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — Meta Group κατά Επιτροπής [Ρήτρα διαιτησίας — Συμβάσεις επιδοτήσεως συναφθείσες στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2002-2006) — Συμβάσεις επιδοτήσεως συναφθείσες στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) — Επιστροφή των καταβληθέντων ποσών — Υπόλοιπο προς καταβολή εκ του συνολικού ποσού των χρηματοδοτικών συνδρομών που χορηγήθηκαν στην προσφεύγουσα-ενάγουσα — Επιλέξιμες δαπάνες — Συμβατική ευθύνη]

17

2017/C 195/24

Υπόθεση T-264/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2017 — Gameart κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα σχετικά με διαδικασία λόγω παραβάσεως — Έγγραφα καταρτισθέντα από κράτος μέλος — Αίτηση προσβάσεως στα έγγραφα απευθυνόμενη στο κράτος μέλος — Διαβίβαση της αιτήσεως προσβάσεως στην Επιτροπή — Άρνηση παροχής προσβάσεως — Αρμοδιότητα της Επιτροπής — Έγγραφο προερχόμενο από θεσμικό όργανο — Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001]

18

2017/C 195/25

Υπόθεση T-375/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2017 — Germanwings κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση υπέρ αεροπορικής εταιρίας που χρησιμοποιεί τον αερολιμένα του Zweibrücken — Πλεονέκτημα — Δυνατότητα καταλογισμού στο κράτος — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Πρόσβαση στα έγγραφα — Έγγραφα σχετικά με διαδικασία ελέγχου κρατικών ενισχύσεων — Απόρριψη αιτήματος προσβάσεως στα ζητούμενα έγγραφα — Εξαίρεση αντλούμενη από την προστασία των σκοπών των δραστηριοτήτων επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου)

19

2017/C 195/26

Υπόθεση T-403/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — JYSK κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — ΕΤΠΑ — Άρθρο 41, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 — Απόφαση να μη χορηγηθεί χρηματοδοτική συνδρομή σε μεγάλο έργο — Επιχείρηση υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου — Απόφαση η οποία δεν την αφορά άμεσα — Απαράδεκτο]

20

2017/C 195/27

Υπόθεση T-622/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2017 — Deere κατά EUIPO (EXHAUST-GARD) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης EXHAUST-GARD — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 — Δικαιώματα άμυνας — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

20

2017/C 195/28

Υπόθεση T-681/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαΐου 2017 — Environmental Manufacturing κατά EUIPO — Société Elmar Wolf (αναπαράσταση κεφαλής λύκου) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναπαριστά κεφαλή λύκου — Προγενέστερο διεθνές εικονιστικό σήμα Outils WOLF — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

21

2017/C 195/29

Υπόθεση T-721/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2017 — BASF κατά EUIPO — Evonik Industries (DINCH) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης DINCH — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009]

21

2017/C 195/30

Υπόθεση T-25/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — Haw Par κατά EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης GELENKGOLD — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναπαριστά τίγρη — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημείων — Ισχύς δεδικασμένου — Περίπτωση όπου το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει αυξημένο διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεώς του — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Δικαίωμα ακροάσεως — Άρθρο 75, δεύτερη περίοδος του κανονισμού 207/2009 — Σειρά σημάτων)

22

2017/C 195/31

Υπόθεση T-36/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαΐου 2017 — Enercon κατά EUIPO — Gamesa Eólica (Αποχρώσεις του πράσινου) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνίσταται σε φθίνουσες αποχρώσεις του πράσινου χρώματος — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009)

23

2017/C 195/32

Υπόθεση T-97/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — Kasztantowicz κατά EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης GEOTEK — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κανόνας 40, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Απόδειξη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος — Εκπρόθεσμο — Κανόνας 61, παράγραφοι 2 και 3, και κανόνας 65, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95 — Κοινοποίηση της ταχθείσας προθεσμίας στον δικαιούχο με τηλεομοιοτυπία — Δεν συντρέχουν περιστάσεις δυνάμενες να θέσουν υπό αμφισβήτηση την έκθεση διαβιβάσεως που προσκόμισε το EUIPO — Άρθρο 78 του κανονισμού 207/2009 — Κανόνας 57 του κανονισμού 2868/95 — Αίτηση εξετάσεως μαρτύρων — Διακριτική ευχέρεια του EUIPO]

23

2017/C 195/33

Υπόθεση T-132/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2017 — PayPal κατά EUIPO — Hub Culture (VENMO) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης VENMO — Κακή πίστη — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

24

2017/C 195/34

Υπόθεση T-200/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαΐου 2017 — Gfi PSF κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία υποβολής προσφορών — Ανάπτυξη, συντήρηση, εξέλιξη και υπηρεσίες υποστήριξης ιστοτόπων — Απόρριψη προσφοράς υποψηφίου — Προσφορά παραληφθείσα ανοιχτή — Άρθρο 111, παράγραφος 4, στοιχείο β', του δημοσιονομικού κανονισμού)

24

2017/C 195/35

Υπόθεση T-224/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2017 — Messe Friedrichshafen κατά EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Out Door — Προγενέστερο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — OUTDOOR PRO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 76 του κανονισμού 207/2009]

25

2017/C 195/36

Υπόθεση T-446/16 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2017 — CC κατά Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Πρόσλήψη — Προκήρυξη διαγωνισμού — Γενικός διαγωνισμός — Σφάλματα στη διαχείριση του πίνακα επιτυχόντων — Εξωσυμβατική ευθύνη — Νέα αποδεικτικά στοιχεία — Υλική ζημία — Ίση μεταχείριση — Παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών — Απώλεια ευκαιρίας)

26

2017/C 195/37

Υπόθεση T-569/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Απριλίου 2017 — OU κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πειθαρχική διαδικασία — Αναστολή της διαδικασίας — Κράτηση επί των αποδοχών — Επίπληξη — Επιστροφή — Άρθρο 24, παράγραφος 4, του παραρτήματος IX του ΚΥΚ)

26

2017/C 195/38

Υπόθεση T-580/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2017 — Azoulay κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Έκτακτοι υπάλληλοι — Αποδοχές — Οικογενειακά επιδόματα — Σχολικό επίδομα — Απόρριψη αίτησης επιστροφής σχολικών εξόδων — Άρθρο 3, παράγραφος 1, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ίση μεταχείριση — Αρχή της χρηστής διοίκησης)

27

2017/C 195/39

Υπόθεση T-588/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2016 — HN κατά Επιτροπής [Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 1023/2013 — Μεταρρύθμιση του ΚΥΚ — Νέοι κανόνες περί εξελίξεως της σταδιοδρομίας και περί προαγωγών στους βαθμούς AD 13 και AD 14 — Υπάλληλοι με βαθμό AD 12 — Ειδικές ευθύνες — Άρθρο 30, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ — Περίοδος προαγωγών 2014 — Αίτημα κατατάξεως σε τύπο θέσεως «σύμβουλος ή ισοδύναμη θέση» — Παράλειψη απαντήσεως εκ μέρους της ΑΔΑ — Περίοδος προαγωγών 2015 — Νέο αίτημα κατατάξεως σε τύπο θέσεως «σύμβουλος ή ισοδύναμη θέση» — Απόρριψή του από την ΑΔΑ — Επιβεβαιωτικός χαρακτήρας της αρνήσεως κατατάξεως σε τύπο θέσεως «σύμβουλος ή ισοδύναμη θέση» — Τήρηση απαιτήσεων που αφορούν την προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία — Απαράδεκτο]

28

2017/C 195/40

Υπόθεση T-381/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2017 — Düll κατά EUIPO — Cognitect (DaToMo) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ακύρωσης — Ανάκληση της αίτησης έκπτωσης — Κατάργηση της δίκης)

28

2017/C 195/41

Υπόθεση T-123/17 R: Διάταξη του αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Απριλίου 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte κατά ACER [Ασφαλιστικά μέτρα — Ενέργεια — Απόφαση του ACER με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση παρεμβάσεως στην υπόθεση A-001-2017 (ενοποιημένο κείμενο) — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος]

29

2017/C 195/42

Υπόθεση T-158/17 R: Διάταξη του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Απριλίου 2017 — Post Telecom κατά ETEπ (Ασφαλιστικά μέτρα — Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής για τα κτίρια και τα γραφεία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου και ανάθεση της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)

30

2017/C 195/43

Υπόθεση T-159/17: Προσφυγή της 10ης Μαρτίου 2017 — Claro Sol Cleaning κατά EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Υπόθεση T-202/17: Προσφυγή της 31ης Μαρτίου 2017 — Calhau Correia de Paiva κατά Επιτροπής

31

2017/C 195/45

Υπόθεση T-203/17: Προσφυγή-αγωγή της 3ης Απριλίου 2017 — GY κατά Επιτροπής

32

2017/C 195/46

Υπόθεση T-206/17: Προσφυγή της 3ης Απριλίου 2017 — Argus Security Projects κατά Επιτροπής και EUBAM

33

2017/C 195/47

Υπόθεση T-216/17: Προσφυγή της 7ης Απριλίου 2017 — Mabrouk κατά Συμβουλίου

34

2017/C 195/48

Υπόθεση T-222/17: Προσφυγή της 18ης Απριλίου 2017 — Recylex κ.λπ. κατά Επιτροπής

34

2017/C 195/49

Υπόθεση T-228/17: Προσφυγή της 19ης Απριλίου 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry κατά Επιτροπής

35

2017/C 195/50

Υπόθεση T-229/17: Προσφυγή της 19ης Απριλίου 2017 — Γερμανία κατά Επιτροπής

37

2017/C 195/51

Υπόθεση T-234/17: Προσφυγή της 19ης Απριλίου 2017 — Siberian Vodka κατά EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Υπόθεση T-235/17: Προσφυγή της 20ής Απριλίου 2017 — Dometic Sweden κατά EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Υπόθεση T-238/17: Προσφυγή της 25ης Απριλίου 2017 — Gugler κατά EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Υπόθεση T-239/17: Προσφυγή της 25ης Απριλίου 2017 — Γερμανία κατά Επιτροπής

40

2017/C 195/55

Υπόθεση T-241/17: Προσφυγή της 25ης Απριλίου 2017 — Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Επιτροπής

41

2017/C 195/56

Υπόθεση T-246/17: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik κατά EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Υπόθεση T-247/17: Προσφυγή της 27ης Απριλίου 2017 — Azarov κατά Συμβουλίου

43

2017/C 195/58

Υπόθεση T-250/17: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2017 — avanti κατά EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Υπόθεση T-251/17: Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2017 — Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Υπόθεση T-252/17: Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2017 — Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Υπόθεση T-253/17: Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2017 — Der Grüne Punkt κατά EUIPO — Halston Properties (Αναπαράσταση κύκλου με δύο βέλη)

45


 

Διορθωτικά

2017/C 195/62

Διορθωτικό στην ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα για την υπόθεση T-232/16 P ( ΕΕ C 63 της 27.2.2017 )

47


EL

 

Top