Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 288, 23 Οκτώβριος 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.288.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 288

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
23 Οκτωβρίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2010/C 288/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 274 της 9.10.2010

1

 

Γενικό Δικαστήριο

2010/C 288/02

Εκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου

2

2010/C 288/03

Εκλογή των προέδρων των τμημάτων

2

2010/C 288/04

Τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα

2

2010/C 288/05

Η ολομέλεια

4

2010/C 288/06

Η συγκρότηση του τμήματος μείζονος συνθέσεως

4

2010/C 288/07

Τμήμα αναιρέσεων

4

2010/C 288/08

Κριτήρια της αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα

5

2010/C 288/09

Διορισμός του δικαστή που αντικαθιστά τον Πρόεδρο με την ιδιότητα του δικαστής des référés * ασφαλιστικών μέτρων

5


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2010/C 288/10

Υπόθεση C-409/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Verwaltungsgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Winner Wetten GmbH κατά Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Διοργάνωση στοιχημάτων επί των αθλητικών αναμετρήσεων η οποία υπόκειται σε κρατικό μονοπώλιο σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους — Απόφαση του Bundesverfassungsgericht η οποία διαπιστώνει το ασύμβατο της σχετικής με το ως άνω μονοπώλιο νομοθεσίας με τον γερμανικό Θεμελιώδη Νόμο, αλλά τη διατηρεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωσή της προς τον Θεμελιώδη Νόμο — Αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης — Επιτρεπτό και ενδεχόμενες προϋποθέσεις μιας μεταβατικής περιόδου αυτού του είδους όταν η εν λόγω εθνική νομοθεσία παραβαίνει επίσης τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ)

6

2010/C 288/11

Υπόθεση C-290/07 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Scott SA, Département du Loiret, Γαλλικής Δημοκρατίας [Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Προνομιακή τιμή αγοράς διαρρυθμισμένου οικοπέδου — Έρευνα της αγοραίας αξίας — Επίσημη διαδικασία εξετάσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 — Υποχρέωση επιμελούς και αμερόληπτης εξετάσεως — Έκταση της εξουσίας εκτιμήσεως της Επιτροπής — Μέθοδος κόστους — Έκταση του δικαστικού ελέγχου]

6

2010/C 288/12

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-316/07, C-358/07 έως C-360/07, C-409/07 και C-410/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση των Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) κατά Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Διοργάνωση στοιχημάτων επί αθλητικών εκδηλώσεων υποκείμενη σε κρατικό μονοπώλιο σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους — Σκοπός αποτροπής της ενθαρρύνσεως υποβολής σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες για παίγνια και καταστολής της εξαρτήσεως από αυτά — Αναλογικότητα — Περιοριστικό μέτρο που πρέπει πράγματι να αποβλέπει στη μείωση της προσφοράς παιγνίων και στον περιορισμό των δραστηριοτήτων τυχηρών παιγνίων κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο — Διαφήμιση εκ μέρους του φορέα του μονοπωλίου που ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε λαχειοφόρους αγορές — Άλλα τυχηρά παίγνια που μπορούν να προσφερθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις — Επέκταση της προσφοράς άλλων τυχηρών παιγνίων — Άδεια που χορηγείται εντός άλλου κράτους μέλους — Απουσία υποχρεώσεως αμοιβαίας αναγνωρίσεως)

7

2010/C 288/13

Υπόθεση C-46/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 (αίτηση του Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Γερμανία — για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Carmen Media Group Ltd κατά Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Άρθρο 49 ΕΚ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Κάτοχος άδειας χορηγηθείσας στο Γιβραλτάρ, με την οποία επιτρέπεται η συλλογή αθλητικών στοιχημάτων αποκλειστικώς στην αλλοδαπή — Διοργάνωση αθλητικών στοιχημάτων, υποκείμενη σε κρατικό μονοπώλιο σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους — Σκοπός της αποτροπής της παροτρύνσεως σε υπερβολικές δαπάνες συνδεόμενες με τυχηρά παίγνια και της καταστολής της εξαρτήσεως από αυτά — Αναλογικότητα — Περιοριστικό μέτρο το οποίο πράγματι αποσκοπεί στη μείωση των ευκαιριών συμμετοχής σε τυχηρά παίγνια και στον περιορισμό των δραστηριοτήτων των τυχηρών παιγνίων κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό — Λοιπά τυχηρά παίγνια που μπορούν να προσφέρουν ιδιώτες επιχειρηματίες — Διαδικασία χορηγήσεως άδειας — Διακριτική εξουσία της αρμόδιας αρχής — Απαγόρευση προσφοράς τυχηρών παιγνίων μέσω Διαδικτύου — Μεταβατικά μέτρα επιτρέποντα προσωρινώς την προσφορά αυτή από ορισμένους επιχειρηματίες)

8

2010/C 288/14

Υπόθεση C-64/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 (αίτηση του Landesgericht Linz — Αυστρία — για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ποινική διαδικασία κατά Ernst Engelmann (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Εθνική ρύθμιση που θεσπίζει σύστημα αδειών για την εκμετάλλευση τυχηρών παιγνίων στα καζίνο — Χορήγηση των αδειών μόνο σε ανώνυμες εταιρίες εγκατεστημένες στην ημεδαπή — Χορήγηση όλων των αδειών χωρίς διενέργεια διαγωνισμού)

9

2010/C 288/15

Υπόθεση C-399/08 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Bundesrepublik Deutschland (Αναίρεση — Άρθρο 87 ΕΚ — Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη — Μέτρα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υπέρ της Deutsche Post AG — Άρθρο 86 ΕΚ — Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος — Αντιστάθμιση πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται πολιτική πωλήσεων κάτω του κόστους στον τομέα της μεταφοράς δεμάτων από πόρτα σε πόρτα — Ύπαρξη πλεονεκτήματος — Μέθοδος εξακριβώσεως που χρησιμοποίησε η Επιτροπή — Βάρος αποδείξεως — Άρθρο 230 ΕΚ — Έκταση του εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου δικαστικού ελέγχου)

10

2010/C 288/16

Υπόθεση C-453/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Παναγιώτης Ι. Καρανικόλας, Βαλσάμης Δαραβάνης, Γεώργιος Κουβουκλιώτης, Παναγιώτης Ντόλου, Δημήτριος Ζ. Παρίσης, Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, Ιωάννης Ανάσογλου, Παντελής Α. Μπέης, Δημήτριος Χατζηανδρέου, Ιωάννης Ζαραγκούλιας, Χρήστος Ι. Ταραμπατζής, Τριαντάφυλλος Κ. Μαυρογιάννης, Σωτήριος Θ. Λιοτάκης, Βασίλειος Καραμπάσης, Δημήτριος Μελισσίδης, Ιωάννης Β. Κλεόβουλος, Δημήτριος Ι. Πατσάκος, Θεόδωρος Φουρναράκης, Δημήτριος Κ. Δημητρακόπουλος και Συνεταιρισμός Παράκτιων Αλιέων Καβάλας κατά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης [Κοινή αλιευτική πολιτική — Αλιευτικοί πόροι στη Μεσόγειο — Κανονισμός (ΕΚ) 1626/94 — Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3 — Απαγόρευση της χρήσεως ορισμένων τύπων αλιευτικών εργαλείων — Πρόσθετα μέτρα ή μέτρα που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού τα οποία θεσπίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του — Προϋποθέσεις κύρους]

11

2010/C 288/17

Υπόθεση C-66/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kirin Amgen Inc. κατά Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [Δίκαιο ευρεσιτεχνιών — Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/92 — Άρθρα 7, 19 και 19α, στοιχείο ε' — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα — Προθεσμία υποβολής αιτήσεως για τη χορήγηση του πιστοποιητικού]

11

2010/C 288/18

Υπόθεση C-254/09 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Calvin Klein Trademark Trust κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Zafra Marroquineros SL (Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα CK CREACIONES KENNYA — Ανακοπή του δικαιούχου, μεταξύ άλλων, του κοινοτικού εικονιστικού σήματος CK Calvin Klein και εθνικών σημάτων CK — Απόρριψη της ανακοπής)

12

2010/C 288/19

Υπόθεση C-265/09 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) κατά BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σημείου «α» — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Σήμα που αποτελείται από ένα μεμονωμένο γράμμα)

13

2010/C 288/20

Υπόθεση C-440/07: Διάταξη του Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Schneider Electric SA, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γαλλικής Δημοκρατίας (Αίτηση αναιρέσεως — Μερική ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως — Διαφορά ώριμη προς εκδίκαση — Εξωσυμβατική αρμοδιότητα της Κοινότητας — Εκτίμηση της ζημίας)

13

2010/C 288/21

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-286/09 και C-287/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2010 [αιτήσεις του Corte d’appello di Roma (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) κατά Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Υπαλληλική υπόθεση — Σύνταξη γήρατος — Συνυπολογισμός περιόδων ασφαλίσεως — Άρθρο 11 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων — Συνυπολογισμός των περιόδων δραστηριότητας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Άρθρο 10 ΕΚ)

14

2010/C 288/22

Υπόθεση C-298/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Δημοκρατία της Ουγγαρίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — RANI Slovakia s.r.o κατά Hankook Tire Magyarország Kft (Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 97/71/ΕΚ — Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών — Επιχείρηση διαθέσεως εργατικού δυναμικού — Προϋπόθεση υπάρξεως έδρας στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία)

14

2010/C 288/23

Υπόθεση C-312/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 17ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου (Δημοκρατία της Κύπρου) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Γιώργος Μιχαλιάς κατά Χριστίνας Α. Ιωάννου-Μιχαλιά [Άρθρο 104, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Κανονισμός (ΕΚ) 1347/2000 — Άρθρα 2, 42 και 46 — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Δικαιοδοσία επί γαμικών διαφορών — Προσχώρηση κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Διαδικασία διαζυγίου κινηθείσα πριν την προσχώρηση — Χρονικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1347/2000]

15

2010/C 288/24

Υπόθεση C-350/09 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αναίρεση — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Οικονομική συνδρομή — Κατάργηση)

15

2010/C 288/25

Υπόθεση C-358/09: Διάταξη του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010 — DSV Road NV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Τελωνειακός κώδικας — Εισαγωγή δισκετών προελεύσεως Ταϊλάνδης — Εκ των υστέρων είσπραξη εισαγωγικών δασμών — Αίτηση διαγραφής εισαγωγικών δασμών)

16

2010/C 288/26

Υπόθεση C-381/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2010 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gennaro Curia κατά Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ — Πεδίο εφαρμογής — Απαλλαγές από τον ΦΠΑ — Άρθρο 13, Β, στοιχείο δ', σκέψη 1 — Χορήγηση, διαπραγμάτευση και διαχείριση πιστώσεων — Τοκογλυφικά δάνεια — Αθέμιτη, κατά την εθνική νομοθεσία, δραστηριότητα)

16

2010/C 288/27

Υπόθεση C-448/09 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2010 — Royal Appliance International GmbH κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Προγενέστερο σήμα «sensixx» — Λεκτικό σήμα «Centrixx» — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Αίτηση εκπτώσεως προγενέστερου σήματος — Διαφορά εκκρεμής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων — Αίτηση αναστολής της ενώπιον του Πρωτοδικείου διαδικασίας]

17

2010/C 288/28

Υπόθεση C-498/09 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2010 — Thomson Sales Europe κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αναίρεση — Τελωνειακός κώδικας — Διαγραφή τελωνειακών δασμών — Μη είσπραξη εκ των υστέρων — Δασμοί αντιντάμπινγκ — Απουσία πρόδηλης αμέλειας — Πολυπλοκότητα της κανονιστικής ρυθμίσεως — Επαγγελματική εμπειρία — Επιμέλεια του επιχειρηματία — Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες κατασκευασμένοι στην Ταϊλάνδη — Πράξεις δυνάμενες να προσβληθούν)

17

2010/C 288/29

Υπόθεση C-352/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Audiencia Provincial de Oviedo (Ισπανία) στις 13 Ιουλίου 2010 — Angel Lorenzo González Alonso κατά Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Υπόθεση C-360/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Βέλγιο) στις 19 Ιουλίου 2010 — Belgische Vereniging van Uitgevers, Componisten en Auteurs (Sabam) κατά Netlog NV

18

2010/C 288/31

Υπόθεση C-363/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso στις 21 Ιουλίου 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues κατά Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Υπόθεση C-365/10: Προσφυγή της 22ας Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας

19

2010/C 288/33

Υπόθεση C-367/10 P: Αναίρεση που άσκησε στις 22 Ιουλίου 2010 η EMC Development AB κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 12 Μαΐου 2010 στην υπόθεση T-432/05, EMC Development AB κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

20

2010/C 288/34

Υπόθεση C-372/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Πολωνία) στις 26 Ιουλίου 2010 — Pak-Holdco Sp zoo κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Υπόθεση C-386/10 P: Αναίρεση που άσκησε στις 30 Ιουλίου 2010 η Chalkor AE Epexergasias Metallon κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 19 Μαΐου 2010 στην υπόθεση T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

21

2010/C 288/36

Υπόθεση C-392/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg στις 4 Αυγούστου 2010 — Suiker Unie GmbH — Zucherfabrik Anklam κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Υπόθεση C-402/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 6 Αυγούστου 2010 — Société Groupe Limagrain Holding κατά FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Υπόθεση C-405/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Bruchsal (Γερμανία) στις 10 Αυγούστου 2010 — Ποινική δίκη κατά Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Υπόθεση C-410/10: Προσφυγή της 17 Αυγούστου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

23

2010/C 288/40

Υπόθεση C-413/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Ordinario di Prato στις 18 Αυγούστου 2010 — Ποινική διαδικασία κατά Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Υπόθεση C-417/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Corte Suprema di Cassazione (Ιταλία) στις 23 Αυγούστου 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate κατά 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Υπόθεση C-418/10 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Αυγούστου 2010 η Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 7 Ιουλίου 2010 στην υπόθεση Τ-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Υπόθεση C-420/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg στις 23 Αυγούστου 2010 — Söll GmbH κατά Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Υπόθεση C-427/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Corte Suprema di Cassazione (Ιταλία) στις 31 Αυγούστου 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, η οποία έχει απορροφήσει την Banca Nazionale dell’Agricoltura spa, κατά Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Υπόθεση C-461/09 Ρ: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2010 — The Wellcome Foundation Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Serono Genetics Institute SA (Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα FAMOXIN — Αίτηση περί κηρύξεως της ακυρότητας εκ μέρους του δικαιούχου του εθνικού λεκτικού σήματος LΑΝΟΧΙΝ — Απόρριψη της αιτήσεως περί κηρύξεως της ακυρότητας)

26

2010/C 288/46

Υπόθεση C-200/08: Διάταξη του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας

27

2010/C 288/47

Υπόθεση C-190/09: Διάταξη του προέδρου του όγδοου τμήματος του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Κυπριακής Δημοκρατίας

27

2010/C 288/48

Υπόθεση C-299/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 25ης Μαΐου 2010 (αίτηση του Nejvyšší správní soud — Τσεχική Δημοκρατία — για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH κατά Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Υπόθεση C-527/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Εσθονίας

27

2010/C 288/50

Υπόθεση C-88/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2010 (αίτηση του Tribunale di Palermo — Ιταλία — για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale κατά Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Υπόθεση C-100/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

27

 

Γενικό Δικαστήριο

2010/C 288/52

Υπόθεση T-359/04: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — British Aggregates κ.λπ. κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Περιβαλλοντικός φόρος επί των αδρανών υλικών στο Ηνωμένο Βασίλειο — Απαλλαγή για τη Βόρεια Ιρλανδία — Απόφαση της Επιτροπής περί μη προβολής αντιρρήσεων — Σοβαρές δυσχέρειες — Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος)

28

2010/C 288/53

Υπόθεση T-29/05: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Deltafina κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ισπανική αγορά της αποκτήσεως και πρώτης μεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Καθορισμός των τιμών και κατανομή της αγοράς — Σύμπτωση μεταξύ της ανακοινώσεως των αιτιάσεων και της προσβαλλομένης αποφάσεως — Δικαιώματα άμυνας — Ορισμός της οικείας αγοράς — Πρόστιμα — Σοβαρότητα της παραβάσεως — Επιβαρυντικές περιστάσεις — Πρωτοστατούσα επιχείρηση — Συνεργασία)

28

2010/C 288/54

Υπόθεση T-312/05: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Επιτροπή κατά Αλεξιάδου (Ρήτρα διαιτησίας — Σύμβαση σχετικά με σχέδιο αναπτύξεως τεχνολογίας για την παραγωγή αδιάβροχου δέρματος — Μη εκτέλεση της συμβάσεως — Επιστροφή προκαταβληθέντων ποσών — Τόκοι υπερημερίας — Αναπομπή στο Γενικό Δικαστήριο κατόπιν αναιρέσεως — Διαδικασία εκδόσεως ερήμην αποφάσεως)

29

2010/C 288/55

Υπόθεση T-319/05: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ελβετία κατά Επιτροπής [Εξωτερικές σχέσεις — Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές — Μέτρα που έλαβε η Γερμανία σχετικά με τις προσεγγίσεις στον αερολιμένα της Ζυρίχης — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2408/92 — Δικαιώματα άμυνας — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Αρχή της αναλογικότητας]

29

2010/C 288/56

Υπόθεση T-63/06: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά ΕΚΠΝΤ (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Δημόσιος διαγωνισμός του ΕΚΠΝΤ — Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού και παροχής συμβουλών για λογισμικό — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου — Κριτήρια αναθέσεως — Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως — Íση μεταχείριση — Διαφάνεια — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

30

2010/C 288/57

Υπόθεση T-119/06: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Usha Martin κατά Συμβουλίου και Επιτροπής [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας — Μη τήρηση αναληφθείσας υποχρεώσεως — Αρχή της αναλογικότητας — Άρθρο 8, παράγραφοι 1, 7 και 9, του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 [νυν άρθρο 8, παράγραφοι 1, 7 και 9, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009]

30

2010/C 288/58

Υπόθεση T-155/06: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Tomra Systems κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Αγορά μηχανημάτων συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευασιών ποτών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 82 ΕΚ και του άρθρου 54 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες αποκλειστικότητας, περί αναλήψεως υποχρεώσεων ως προς τις αγοραζόμενες ποσότητες και περί εκπτώσεων για πιστούς πελάτες που αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποκλεισμού των ανταγωνιστών από την αγορά — Πρόστιμο — Αναλογικότητα)

31

2010/C 288/59

Υπόθεση T-264/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — CSL Behring κατά Επιτροπής και ΕΟΦ (Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση — Διαδικασία χαρακτηρισμού ορφανών φαρμάκων — Αίτηση χαρακτηρισμού του ανθρώπινου ινωδογόνου ως ορφανού φαρμάκου — Υποχρέωση υποβολής της αιτήσεως χαρακτηρισμού πριν από την κατάθεση της αιτήσεως χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας — Απόφαση του ΕΟΦ περί του κύρους της αιτήσεως)

31

2010/C 288/60

Υπόθεση T-300/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Κοινοτική διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών — Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για τη διαχείριση και τη συντήρηση μιας δικτυακής πύλης Internet — Απόρριψη προσφοράς — Κριτήρια ανάθεσης — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης — Íση μεταχείριση — Διαφάνεια)

32

2010/C 288/61

Υπόθεση T-348/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Al-Aqsa κατά Συμβουλίου [Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας — Δέσμευση κεφαλαίων — Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ και κανονισμός (ΕΚ) 2580/2001 — Προσφυγή ακυρώσεως — Προσαρμογή του αιτήματος — Δικαστικός έλεγχος — Προϋποθέσεις εφαρμογής μέτρου της Ενώσεως για δέσμευση κεφαλαίων]

32

2010/C 288/62

Υπόθεση T-70/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Axis κατά ΓΕΕΑ — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος ETRAX — Προγενέστερα εθνικά εικονιστικά σήματα περιλαμβάνοντα τα λεκτικά στοιχεία ETRA I+D — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Κανόνας 49, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 και άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

33

2010/C 288/63

Υπόθεση T-74/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Now Pharm κατά Επιτροπής [Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση — Διαδικασία χαρακτηρισμού φαρμάκων ως ορφανών φαρμάκων — Αίτηση χαρακτηρισμού του φαρμάκου «Ειδικό απόσταγμα ρίζας χελιδονίου» («Ukrain») ως ορφανού φαρμάκου — Απόφαση της Επιτροπής με την οποία δεν γίνεται δεκτός ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως ορφανού φαρμάκου]

33

2010/C 288/64

Υπόθεση T-152/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Kido κατά ΓΕΕΑ — Amberes (SCORPIONEXO) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος SCORPIONEXO — Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα ESCORPION — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

34

2010/C 288/65

Υπόθεση T-233/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2010 — MPDV Mikrolab κατά ΓΕΕΑ (ROI ANALYZER) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ROI ANALYZER — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

34

2010/C 288/66

Υπόθεση T-387/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Δημόσιος διαγωνισμός της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου — Προσφυγή ακυρώσεως — Κριτήρια αναθέσεως και επιμέρους κριτήρια — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Íση μεταχείριση — Διαφάνεια — Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως — Κατάχρηση εξουσίας — Αίτημα αποζημιώσεως)

35

2010/C 288/67

Υπόθεση T-458/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Wilfer κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση κεφαλής κιθάρας) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος που αναπαριστά κεφαλή κιθάρας σε ασημί, γκρίζο και καφετί χρώμα — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009] — Αυτεπάγγελτη εξέταση των πραγματικών περιστατικών — Άρθρο 74, παράγραφος 1, κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009) — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 73, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 75, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 207/2009) — Íση μεταχείριση]

35

2010/C 288/68

Υπόθεση T-472/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 — Companhia Muller de Bebidas κατά ΓΕΕΑ — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση για την καταχώριση του εικονιστικού σήματος 61 A NOSSA ALEGRIA ως κοινοτικού σήματος — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα CACHAÇA 51 και προγενέστερα εθνικά εικονιστικά σήματα Cachaça 51 και Pirassununga 51 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος σύγχυσης — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

36

2010/C 288/69

Υπόθεση T-505/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein κατά ΓΕΕΑ (Hunter) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Hunter — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009] — Περιορισμός των προϊόντων που αναφέρονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος]

36

2010/C 288/70

Υπόθεση T-575/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — 4care κατά ΓΕΕΑ — Laboratorios Diafarm (Acumed) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Acumed — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα AQUAMED ACTIVE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημείων — Ομοιότητα των προϊόντων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

37

2010/C 288/71

Υπόθεση T-582/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Carpent Languages κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Κοινοτική διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών — Οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου — Ανάθεση του αντικειμένου της συμβάσεως σε άλλο διαγωνιζόμενο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Íση μεταχείριση)

37

2010/C 288/72

Υπόθεση T-64/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Micro Shaping κατά ΓΕΕΑ (packaging) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος packaging ως κοινοτικού σήματος — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

38

2010/C 288/73

Υπόθεση T-91/09 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Skareby κατά Επιτροπής (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Βαθμολογία — Έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας — Περίοδος αξιολογήσεως 2005 — Απλοποιημένη έκθεση καταρτισθείσα για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2005 — Πλήρης επανάληψη εκτιμήσεων που περιέχονταν στην έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας 2004 η οποία ακυρώθηκε μερικώς μετά την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση)

38

2010/C 288/74

Υπόθεση T-106/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — adp Gauselmann κατά ΓΕΕΑ — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Archer Maclean’s Mercury — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα Merkur — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

39

2010/C 288/75

Υπόθεση T-112/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Icebreaker κατά ΓΕΕΑ — Gilmar (ICEBREAKER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ICEBREAKER — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα ICEBERG — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Μερική απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [Νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

39

2010/C 288/76

Υπόθεση T-369/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Quinta do Portal κατά ΓΕΕΑ — Vallegre (PORTO ALEGRE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία αναγνωρίσεως της ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα PORTO ALEGRE — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα VISTA ALEGRE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

40

2010/C 288/77

Υπόθεση T-475/08 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουλίου 2010 — Duta κατά Δικαστηρίου (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτοί υπάλληλοι — Πρόσληψη — Θέση εισηγητή σε γραφείο δικαστή — Αναίρεση προδήλως απαράδεκτη)

40

2010/C 288/78

Υπόθεση T-58/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Schemaventotto κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — Concentrations — Abandon du projet de concentration — Décision de clore la procédure ouverte au titre de του άρθρου 21, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Απαράδεκτο]

41

2010/C 288/79

Υπόθεση T-15/10 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Noko Ngele κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση προσωρινών μέτρων — Τυπικά στοιχεία του δικογράφου — Απαράδεκτο)

41

2010/C 288/80

Υπόθεση T-305/10: Προσφυγή της 23ης Ιουλίου 2010 — Hartmann-Lamboy κατά ΓΕΕΑ — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Υπόθεση T-323/10: Προσφυγή της 3ης Αυγούστου 2010 — Chabou κατά ΓΕΕΑ — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Υπόθεση T-325/10: Προσφυγή της 3ης Αυγούστου 2010 — Iliad κ.λπ. κατά Επιτροπής

43

2010/C 288/83

Υπόθεση T-326/10: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2010 — Fraas κατά ΓΕΕΑ (καρό σχέδιο σε χρώμα γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο, μπεζ, κόκκινο σκούρο και καφετί)

43

2010/C 288/84

Υπόθεση T-327/10: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2010 — Fraas κατά ΓΕΕΑ (καρό σχέδιο σε χρώμα μαύρο, γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό και κόκκινο σκούρο)

44

2010/C 288/85

Υπόθεση T-328/10: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2010 — Fraas κατά ΓΕΕΑ (καρό σχέδιο σκούρου γκρι, ανοικτού γκρι, μπεζ και σκούρου κόκκινου χρώματος)

44

2010/C 288/86

Υπόθεση T-329/10: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2010 — Fraas κατά ΓΕΕΑ (Σχέδια τετραγώνων χρώματος μαύρου, γκρίζου, μπεζ και σκούρου κόκκινου)

45

2010/C 288/87

Υπόθεση T-334/10: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2010 — Leifheit κατά ΓΕΕΑ — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Υπόθεση T-337/10: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Αυγούστου 2010 — Seatech International κ.λπ. κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

46

2010/C 288/89

Υπόθεση T-338/10: Αγωγή της 18ης Αυγούστου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Υπόθεση T-339/10: Προσφυγή-αγωγή της 9ης Αυγούστου 2010 — Cosepuri κατά ΕΑΑΤ

47

2010/C 288/91

Υπόθεση T-340/10: Προσφυγή-αγωγή της 20ής Αυγούστου 2010 — CTG Luxembourg PSF κατά Δικαστηρίου

48

2010/C 288/92

Υπόθεση T-342/10: Προσφυγή της 23ης Αυγούστου 2010 — Hartmann κατά ΓΕΕΑ — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Υπόθεση T-343/10: Προσφυγή της 18ης Αυγούστου 2010 — Etimine και Etiproducts κατά ECHA

49

2010/C 288/94

Υπόθεση T-344/10: Προσφυγή της 20ής Αυγούστου 2010 — UPS Europe και United Parcel Service Deutschland κατά Επιτροπής

50

2010/C 288/95

Υπόθεση T-346/10: Προσφυγή της 18ης Αυγούστου 2010 — Borax Europe κατά ECHA

51

2010/C 288/96

Υπόθεση T-347/10: Προσφυγή της 27ης Αυγούστου 2010 — Adelholzener Alpenquellen κατά ΓΕΕΑ (Μορφή φιάλης με ανάγλυφη απεικόνιση τριών βουνοκορφών)

52

2010/C 288/97

Υπόθεση T-348/10: Προσφυγή της 16ης Αυγούστου 2010 — Panzeri κατά ΓΕΕΑ — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Υπόθεση T-349/10: Προσφυγή της 26ης Αυγούστου 2010 — Milux κατά ΓΕΕΑ (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Υπόθεση T-350/10: Προσφυγή της 26ης Αυγούστου 2010 — Milux κατά ΓΕΕΑ (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Υπόθεση T-351/10: Προσφυγή της 26ης Αυγούστου 2010 — Milux κατά ΓΕΕΑ (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Υπόθεση T-352/10: Προσφυγή της 26ης Αυγούστου 2010 — Milux κατά ΓΕΕΑ (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Υπόθεση T-353/10: Προσφυγή της 31ης Αυγούστου 2010 — ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ κατά Επιτροπής

55

2010/C 288/03

Υπόθεση T-356/10: Προσφυγή της 23ης Αυγούστου 2010 — Nike International κατά ΓΕΕΑ — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Υπόθεση T-357/10: Προσφυγή της 27ης Αυγούστου 2010 — Kraft Foods Schweiz κατά ΓΕΕΑ — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Υπόθεση T-359/10: Προσφυγή της 25ης Αυγούστου 2010 — Ecologistas en Acción-CODA κατά Επιτροπής

57

2010/C 288/06

Υπόθεση T-362/10: Προσφυγή της 27ης Αυγούστου 2010 — Vtesse Networks κατά Επιτροπής

57

2010/C 288/07

Υπόθεση T-363/10: Προσφυγή της 27ης Αυγούστου 2010 — Abbott Laboratories κατά ΓΕΕΑ (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Υπόθεση T-364/10: Προσφυγή της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Duravit κ.λ κατά Επιτροπής

59

2010/C 288/09

Υπόθεση T-366/10 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ο Luigi Marcuccio κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 22 Ιουνίου 2010 στην υπόθεση F-78/09, Maruccio κατά Επιτροπής

60

2010/C 288/10

Υπόθεση T-368/10: Προσφυγή της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 — Rubinetteria Cisal κατά Επιτροπής

61

2010/C 288/11

Υπόθεση T-370/10: Προσφυγή της 30ής Αυγούστου 2010 — Rubinetterie Teorema κατά Επιτροπής

62

2010/C 288/12

Υπόθεση T-371/10: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 — Amor κατά ΓΕΕΑ — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Υπόθεση T-376/10: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 — Mamoli Robinetteria κατά Επιτροπής

63

2010/C 288/14

Υπόθεση T-380/10: Προσφυγή της 8ης Σεπτεμβίου 2010 — Wabco Europe κ.λπ. κατά Επιτροπής

64

2010/C 288/15

Υπόθεση T-384/10: Προσφυγή της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ισπανία κατά Επιτροπής

64

2010/C 288/16

Υπόθεση T-170/03: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 — British American Tobacco (Investments) κατά Επιτροπής

65

2010/C 288/17

Υπόθεση T-34/06: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Universal κατά Επιτροπής

65

2010/C 288/18

Υπόθεση T-88/07: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych κατά Επιτροπής

66

2010/C 288/19

Ενωθείσες υποθέσεις T-440/07 και T-1/08: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 — Huta Buczek και Buczek κατά Επιτροπής

66

2010/C 288/20

Υπόθεση T-125/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Gruener Janura κατά ΓΕΕΑ — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Υπόθεση T-505/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 — Carlyle κατά ΓΕΕΑ — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Υπόθεση T-506/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 — Carlyle κατά ΓΕΕΑ — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Υπόθεση T-49/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Αυγούστου 2010 — Footwear κατά ΓΓΕΑ — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2010/C 288/24

Υπόθεση F-27/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Hanschmann κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

67

2010/C 288/25

Υπόθεση F-28/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Kipp κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

67

2010/C 288/26

Υπόθεση F-34/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Sluiter κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

68

2010/C 288/27

Υπόθεση F-35/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Visser-Fornt Raya κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

68

2010/C 288/28

Υπόθεση F-36/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Armitage-Wilson κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

69

2010/C 288/29

Υπόθεση F-37/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Doyle κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

69

2010/C 288/30

Υπόθεση F-38/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Martin κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

70

2010/C 288/31

Υπόθεση F-39/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Goddijn κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

70

2010/C 288/32

Υπόθεση F-41/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Roumimper κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

71

2010/C 288/33

Υπόθεση F-42/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Esneau-Kappé κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

71

2010/C 288/34

Υπόθεση F-44/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Knöll κατά Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως — Σύμβαση αορίστου χρόνου — Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας)

72

2010/C 288/35

Υπόθεση F-91/09: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Εύλογη προθεσμία προς άσκηση αγωγής αποζημιώσεως — Εκπρόθεσμο)

72

2010/C 288/36

Υπόθεση F-103/09: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2010 — Allen κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό απασχολούμενο στο πλαίσιο του σχεδίου JET — Αγωγή αποζημίωσης — Εύλογη προθεσμία — Εκπρόθεσμο)

72

2010/C 288/37

Υπόθεση F-11/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2010 — Palou Martínez κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προδήλως απαράδεκτο — Εκπρόθεσμο — Μη τήρηση της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας — Άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο ε', του Κανονισμού Διαδικασίας)

73

2010/C 288/38

Υπόθεση F-65/10: Προσφυγή της 6ης Αυγούστου 2010 — Mata Blanco κατά Επιτροπής

73

2010/C 288/39

Υπόθεση F-66/10: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Αυγούστου 2010 — De Britto Patricio-Dias κατά Επιτροπής

74

2010/C 288/40

Υπόθεση F-67/10: Προσφυγή-αγωγή της 18ης Αυγούστου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής

74

2010/C 288/41

Υπόθεση F-68/10: Προσφυγή της 20ής Αυγούστου 2010 — Behnke κατά Επιτροπής

74

2010/C 288/42

Υπόθεση F-69/10: Προσφυγή-αγωγή της 24ης Αυγούστου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής

75

2010/C 288/43

Υπόθεση F-70/10: Προσφυγή-αγωγή της 27ης Αυγούστου 2010 — Hidalgo κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

75

2010/C 288/44

Υπόθεση F-30/06: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30ής Ιουνίου 2010 Hanot κατά Επιτροπής

76

2010/C 288/45

Υπόθεση F-86/06: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 26ης Ιουλίου 2010 Vereecken κατά Επιτροπής

76

2010/C 288/46

Υπόθεση F-26/07: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 9ης Ιουλίου 2010 — Potoms και Scillia κατά Κοινοβουλίου

76

2010/C 288/47

Υπόθεση F-29/07: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 26ης Ιουλίου 2010 Quadu κατά Κοινοβουλίου

76


EL

 

Top