Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών: κανόνες της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών: κανόνες της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 — κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αδειών στους αερομεταφορείς της ΕΕ και της διαφάνειας των τιμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Άδειες εκμετάλλευσης και μίσθωση αεροσκαφών

 • Εναρμονίζονται κριτήρια για τη χορήγηση και την τήρηση σε ισχύ αδειών εκμετάλλευσης αεροπορικών γραμμών στην ΕΕ.
 • Οι όροι χορήγησης και τήρησης σε ισχύ άδειας εκμετάλλευσης στην ΕΕ περιλαμβάνουν:
  • την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) το οποίο προσδιορίζει τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την άδεια εκμετάλλευσης,
  • την κυριότητα και τον έλεγχο από χώρες της ΕΕ και τους υπηκόους τους, και
  • την εκπλήρωση μιας σειράς χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων.
 • Η μη τήρηση των όρων της άδειας εκμετάλλευσης μπορεί να οδηγήσει τελικά στην αναστολή ή την ανάκληση της άδειας.
 • Η μίσθωση αεροσκάφους που έχει νηολογηθεί στην ΕΕ επιτρέπεται. Ωστόσο, η μίσθωση αεροσκάφους τρίτης χώρας είναι δυνατή μόνο σε ειδικές περιστάσεις, όπως, για παράδειγμα, για την ικανοποίηση εποχικών αναγκών όσον αφορά τη χωρητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο εν λόγω αερομεταφορέας της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι το αεροσκάφος πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ.

Διαφάνεια των τιμών

 • Οι αεροπορικές γραμμές καθορίζουν ελεύθερα το αντίτιμο των ενδοκοινοτικών αεροπορικών υπηρεσιών.
 • Το τελικό αντίτιμο —μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς— της αεροπορικής υπηρεσίας πρέπει να δημοσιεύεται και να περιλαμβάνει όλους τους φόρους, τα τέλη αερολιμένος, τις επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις που είναι αναπόφευκτα και προβλέψιμα κατά τη στιγμή της κράτησης θέσης. Επιπλέον, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν ανάλυση όλων αυτών των αναπόφευκτων και προβλέψιμων στοιχείων τιμής που καθορίζουν το τελικό αντίτιμο.
 • Οι προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς, διαφανώς και δίχως ασάφειες στην αρχή κάθε κράτησης θέσεων και η αποδοχή τους πρέπει να γίνεται με ενεργητική συναίνεση.
 • Οι διακρίσεις ως προς τις τιμές με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής του πελάτη καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του πράκτορα του αερομεταφορέα ή άλλου πωλητή εισιτηρίων, απαγορεύονται.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες τιμολόγησης· οι κυρώσεις για παραβάσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας

 • Μια χώρα της ΕΕ μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για ένα τακτικό δρομολόγιο μεταξύ αερολιμένα της ΕΕ και αερολιμένα που εξυπηρετεί περιφερειακή περιοχή ή περιοχή ανάπτυξης που βρίσκεται στο έδαφός της, ή σε γραμμή η οποία έχει χαμηλή κίνηση προς αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφός της, εφόσον διασφαλίζεται ότι οι ελάχιστες υπηρεσίες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας την οποία εξυπηρετεί ο αερολιμένας.
 • Η αναγκαιότητα και η επάρκεια προτεινόμενης υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να εκτιμάται από τη χώρα της ΕΕ.
 • Σε περίπτωση που κανένας αερομεταφορέας δεν ενδιαφέρεται για την εκμετάλλευση δρομολογίου στο οποίο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η ενδιαφερόμενη χώρα μπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στο δρομολόγιο σε έναν αερομεταφορέα για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να αντισταθμίσει τις ζημιές εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η επιλογή του αερομεταφορέα πρέπει να γίνεται μέσω δημόσιου διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ.

Κατανομή εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ αερολιμένων

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ρυθμίζουν την κατανομή της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των αερολιμένων υπό την προϋπόθεση ειδικότερα ότι:

 • εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή το ίδιο αστικό συγκρότημα,
 • εξυπηρετούνται από επαρκή υποδομή μεταφορών και συνδέονται μεταξύ τους και με την πόλη ή το αστικό συγκρότημα που εξυπηρετούν με συχνά, αξιόπιστα και αποτελεσματικά δρομολόγια συγκοινωνιών,
 • η απόφαση που αφορά τη ρύθμιση της κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας είναι σύμφωνη με τις αρχές της αναλογικότητας και της διαφάνειας και βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Άρχισε να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ

«Αεροπορικές μεταφορές — Εσωτερική αγορά» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20)

τελευταία ενημέρωση 22.02.2016

Top