Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νέα νομική δομή για τις κοινές ερευνητικές εγκαταστάσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Παρέχει τη δυνατότητα σε χώρες της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα («Ορίζων 2020») να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Επομένως, η εν λόγω δομή καλύπτει ένα νομικό κενό που υπήρχε, ενώ επιτρέπει την από κοινού ανάληψη περίπλοκων καθώς και συχνά πολύ δαπανηρών έργων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός δημιουργεί μια ενιαία νομική βάση που στοχεύει στη διευκόλυνση της δημιουργίας και λειτουργίας μίας κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) από τις χώρες της ΕΕ, με πιθανή συμμετοχή χωρών συνδεδεμένων με τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, άλλων χωρών και εξειδικευμένων διακυβερνητικών οργανισμών. Οι χώρες της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση ενός σχεδίου υποδομής και τον καθορισμό των βασικών του σημείων όπως το καταστατικό, η έδρα κλπ.

Σε αντίθεση με τις κοινές επιχειρήσεις των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών όπου η ΕΕ συμμετέχει συστηματικά ως μέλος, μια ΚΕΕΥ είναι νομική οντότητα στην οποία η ΕΕ δεν είναι αναγκαστικά μέλος.

Το παρόν νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται στις υποδομές με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Οι ερευνητικές υποδομές που δημιουργούνται ως ΚΕΕΥ βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να σέβονται τους ακόλουθους όρους:

να συμβάλλει στην πραγματοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων·

να παρέχει προστιθέμενη αξία στον τομέα τής επιστήμης και της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

να είναι ανοιχτή για τους ερευνητές χωρών της ΕΕ και χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη («Ορίζων 2020»)·

να ευνοεί την κινητικότητα των ερευνητών και την ανταλλαγή γνώσεων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·

να συμμετέχει στη διάδοση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες των ΚΕΕΥ δεν έχουν, κατ’ αρχήν, κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, μια ΚΕΕΥ μπορεί να ασκεί περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν παρακωλύουν το βασικό στόχο της ερευνητικής υποδομής.

Οι αιτήσεις σύστασης μιας ΚΕΕΥ αποστέλλονται στην Επιτροπή προς αξιολόγηση.

Οι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

αίτημα σύστασης απευθυνόμενο στην Επιτροπή·

σχέδιο καταστατικού (τον κατάλογο μελών, την καταστατική έδρα και την ονομασία της ΚΕΕΥ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τα όργανα της ΚΕΕΥ με τις αρμοδιότητές τους, τη σύνθεσή τους και τις διαδικασίες λήψης απόφασης, τη διάρκεια της ΚΕΕΥ, τις βασικές αρχές, τη γλώσσα εργασίας, τις παραπομπές στους κανόνες εφαρμογής τού καταστατικού)·

μία επιστημονική και τεχνική περιγραφή (βλέπε τους ανωτέρω όρους)·

τη δήλωση της χώρας της ΕΕ υποδοχής, με την οποία αναγνωρίζεται η ΚΕΕΥ ως διεθνής οργανισμός κατά την έννοια των οδηγιών για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Εκτιμώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των χωρών της ΕΕ, η Επιτροπή οφείλει να υιοθετεί την απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στον αιτούντα. Εάν εγκρίνει τη δημιουργία της ΚΕΕΥ, η απόφασή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την περίοδο αξιολόγησης, οι αιτούντες μπορεί να κληθούν να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους.

Η ΚΕΕΥ έχει νομική προσωπικότητα και πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην επικράτεια ενός από τα μέλη της (χώρα της ΕΕ ή χώρα συνδεδεμένη με πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα). Η ονομασία της πρέπει να περιέχει τη συντομογραφία «ΚΕΕΥ».

Στη σύνθεση μιας ΚΕΕΥ πρέπει να συμμετέχουν μία χώρα της ΕΕ και 2 άλλες χώρες οι οποίες είναι είτε χώρες της ΕΕ είτε συνδεδεμένες χώρες. Μπορούν να προστεθούν, σε οποιοδήποτε στάδιο, άλλες χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες, άλλες χώρες ή εξειδικευμένες διακυβερνητικές οργανώσεις.

Η ΚΕΕΥ θεωρείται επίσης οργάνωση ή διεθνής οργανισμός κατά την έννοια των οδηγιών που αφορούν τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Απαλλάσσεται επομένως από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και οι οικείες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής τής οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Η ευθύνη των μελών για τα χρέη της ΚΕΕΥ, κατ’ αρχήν, περιορίζεται στην σχετική συνεισφορά τους.

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αρχικά το δίκαιο της ΕΕ, ύστερα το δίκαιο της χώρας της καταστατικής έδρας ή της χώρας δραστηριότητας όσον αφορά ορισμένα τεχνικά θέματα και θέματα ασφαλείας.

5 χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτού τού νομικού πλαισίου, η Επιτροπή το αξιολόγησε, και υπέβαλε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός είναι μια από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες μετά την Πράσινη Βίβλο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) της 4ης Απριλίου 2007. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στην εφαρμογή του τμήματος «Ερευνητικές υποδομές» του 7ου προγράμματος-πλαισίου ( 2007-2013) και του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία ( 2014-2020).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην: Κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009

28.8.2009

ΕΕ L 206, της 8.8.2009, σ. 1–8

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1261/2013

26.12.2013

ΕΕ L 326 της 6.12.2013, σ. 1–2

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/923/EE, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, για τη σύσταση του Κοινού Ινστιτούτου Συμβολομετρίας Πολύ Μεγάλης Γραμμής Βάσης ως Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ JIV) (Επίσημη Εφημερίδα L 363 της 18.12.2014, σ. 156–169).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/526/EE, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη σύσταση της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ως κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ DARIAH) (Επίσημη Εφημερίδα L 239 της 12.8.2014, σ. 64–80).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/261/EE, της 5ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της ερευνητικής υποδομής Euro-Argo ως κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ Euro-Argo) (Επίσημη Εφημερίδα L 136 της 9.5.2014, σ. 35–50).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/713/EE, της 29ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποδομής Κλινικών Ερευνών (ECRIN) ως Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ-ECRIN) (Επίσημη Εφημερίδα L 324 της 5.12.2013, σ. 8–20).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/700/EE, της 22ας Νοεμβρίου 2013, για τη σύσταση της κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» (ΚΕΕΥ ESS) ( Επίσημη Εφημερίδαl L 320 της 30.11.2013, σ. 44–62).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/701/EE, της22ας Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύσταση κοινοπραξίας ερευνητικής υποδομής «Βιοτράπεζες και Βιομοριακοί Πόροι» (ΚΕΕΥ-BBMRI) ως κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής ( Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 30.11.2013, σ. 63–80).

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/640/EE, της7ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής υποδομής προηγμένης μεταγραφικής έρευνας στην ιατρική ως κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ EATRIS) (Επίσημη Εφημερίδα L 298 της 8.11.2013, σ. 38–47).

Απόφαση της Επιτροπής 2012/136/EE, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, για τη σύσταση της Κοινής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας ως Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (CLARIN ERIC) (Επίσημη Εφημερίδα L 64 της 3.3.2012, σ. 13–28).

Απόφαση της Επιτροπής 2011/166/EΕ, της 17ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ίδρυση της ΚΕΕΥ-SHARE (Επίσημη Εφημερίδα L 71 της 18.3.2011, σ. 20–31), όπως τροποποιήθηκε από την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/302/ΕΕ, της 27ης Μαΐου 2014 (Επίσημη Εφημερίδα L 159 της 28.5.2014, σ. 52–53).

τελευταία ενημέρωση 10.09.2015

Top