Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια και οικονομική συνεργασία (1992-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια και οικονομική συνεργασία (1992-2006)

Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και τις λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας και της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των αναπτυσσόμενων χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας για την προώθηση της ανάπτυξής τους και την καταπολέμηση της φτώχειας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, περί χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας καθώς και οικονομικής συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στη διεύρυνση της κοινοτικής συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας (ΑΧ-ΛΑΑ). Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ένα σκέλος χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας και ένα σκέλος οικονομικής συνεργασίας. Προωθεί κατά προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό καθώς και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ελευθέρωση των συναλλαγών και την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης.

Ο κανονισμός θεωρεί ως απαραίτητες προϋποθέσεις της ανάπτυξης το σεβασμό και την ουσιαστική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι χώρες που συμπαρατάσσονται προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνουν αυξημένη κοινοτική στήριξη. Αφετέρου, η Κοινότητα θα μπορούσε να τροποποιήσει, ακόμη και να αναστείλει, τη συνεργασία της με τις χώρες στις οποίες διαπιστώνονται συνεχείς παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, η συνεργασία θα περιοριζόταν αποκλειστικά στις δράσεις που ωφελούν άμεσα τις πληθυσμιακές ομάδες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια και η οικονομική συνεργασία προορίζονται για όλες τις ΑΧ-ΛΑΑ. Εκτός από τα κράτη και τις περιφέρειες, δικαιούχοι και εταίροι δύνανται να είναι, αναλόγως των προγραμμάτων, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, οι περιφερειακοί οργανισμοί, οι κρατικοί οργανισμοί, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα ιδρύματα, καθώς και οι συνεταιρισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.

Χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια

Η χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία απευθύνεται στον φτωχότερο πληθυσμό και στις φτωχότερες περιφέρειες των δύο περιοχών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής:

 • την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας για την καταπολέμηση της φτώχειας·
 • τη βελτίωση του οικονομικού, του νομικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος του ιδιωτικού τομέα·
 • την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ειδικότερα των τροπικών δασών·
 • το συνυπολογισμό της πολιτιστικής και της ανθρώπινης διάστασης της ανάπτυξης (παιδεία, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, δημοκρατία, προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετοχή των γυναικών, προστασία των παιδιών και σεβασμός των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των εθνικών μειονοτήτων)·
 • το συνυπολογισμό της διαρθρωτικής διάστασης της ανάπτυξης (στήριξη των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οργάνων, ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και χρηστή κρατική διαχείριση)·
 • την περιφερειακή συνεργασία·
 • την ανασυγκρότηση και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Η οικονομική συνεργασία

Η οικονομική συνεργασία, η οποία επινοήθηκε προς το κοινό συμφέρον της Κοινότητας και των χωρών δικαιούχων της βοήθειας, προορίζεται κατά προτεραιότητα για τις χώρες με σχετικά προηγμένη οικονομική ανάπτυξη. Συνίσταται στα εξής:

 • βελτίωση του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού των δικαιούχων χωρών μέσω δράσεων κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας·
 • θεσμική στήριξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για να καταστεί το οικονομικό, νομοθετικό, κανονιστικό και κοινωνικό κλίμα ευνοϊκότερο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις·
 • παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις ή στους οικονομικούς φορείς με ενέργειες κατάρτισης και ενέργειες τεχνολογικής και εμπορικής προώθησης.

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Οι δαπάνες που αφορούν τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια και την οικονομική συνεργασία είναι μη επιστρεπτέες ενισχύσεις που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Κοινότητας. Πραγματοποιείται ενδεχομένως πενταετής ενδεικτικός προγραμματισμός ανά στόχο, χώρα ή περιφέρεια. Ο κανονισμός εξετάζει τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης με τα κράτη μέλη ή με άλλους χορηγούς βοήθειας.

Κατά την αρχική πενταετή περίοδο (1991-1995), το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ήταν 2.750 εκατ. ευρώ. Κατά τη μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της βοήθειας καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες στο κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το 2001, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τις ΑΧ-ΛΑΑ ανήλθαν σε 588 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια καλύπτει το σύνολο του απαιτούμενου κόστους για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων με κοινοτική χρηματοδότηση. Οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας αναλαμβάνονται μόνο στο στάδιο εκκίνησης με εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης και έρευνας. Επίσης, τα κοινοτικά ταμεία αναλαμβάνουν τις δαπάνες μελετών και εργασιών εμπειρογνώμονα καθώς και τις δαπάνες ελέγχου και αξιολόγησης.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών μπορούν να συμμετέχουν, με ίσους όρους, στους διαγωνισμούς και στην κατακύρωση των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Η εν λόγω συμμετοχή επεκτείνεται και στη χώρα δικαιούχο και ενδεχομένως σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαχείριση της χρηματοδοτικής και της τεχνικής βοήθειας και της οικονομικής συνεργασίας. Επικουρείται από επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, της οποίας προΐσταται αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Ο τελευταίος υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν επί του οποίου η επιτροπή διατυπώνει γνώμη. Η Επιτροπή προβαίνει στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων εφόσον είναι σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφαίνεται το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τα έργα και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, πρέπει, στο τέλος κάθε πενταετούς περιόδου, να υποβάλει γενική έκθεση με την οποία να αξιολογείται η βοήθεια της Κοινότητας στις ΑΧ-ΛΑΑ.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92

01.03.1992

-

ΕΕ L 52 της 27.2.1992

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2112/2005

28.12.2005

-

ΕΕ L 344 της 27.12.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 378 της 27.12.2006]

Ο κανονισμός αυτός καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 και αποτελεί τη βάση της ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.02.2007

Top