Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η διακυβέρνηση και η συναίνεση για την ανάπτυξη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Η διακυβέρνηση και η συναίνεση για την ανάπτυξη

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ορθή διακυβέρνηση. Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνεται η ενίσχυση της στήριξης της Ένωσης (ΕΕ) στην ορθή διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες και καλείται η Κοινότητα και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 30ής Αυγούστου 2006 - Η διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης - Προς μία εναρμονισμένη προσέγγιση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2006) 421 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη, όπου είχε επισημανθεί η σημασία της ενσωμάτωσης της έννοιας της δημοκρατικής διακυβέρνησης σε κάθε τομεακό πρόγραμμα, η Επιτροπή προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μία κοινή προσέγγιση της διακυβέρνησης.

Νέα προσέγγιση

Η Επιτροπή επισημαίνει τη σημασία της αντιμετώπισης της διακυβέρνησης βάσει μιας ευρύτερης προσέγγισης στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις της (πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική). Ουσιαστικά, η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά περιλαμβάνει πτυχές όπως η πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τη δικαιοσύνη, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, η λειτουργία των Κοινοβουλίων, καθώς και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και των φυσικών πόρων.

Για να ενθαρρυνθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους μεταρρύθμισης, η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή έχει ως άξονα τον πολιτικό διάλογο, την ίδια ευθύνη των κυβερνήσεων και των πολιτών των χωρών εταίρων για τις μεταρρυθμίσεις καθώς και των μέτρων προώθησής τους. Ο προσδιορισμός των μεταρρυθμίσεων και των κατάλληλων μέτρων στήριξης στην κατάσταση κάθε χώρας απαιτεί αξιολόγηση της διακυβέρνησης στη χώρα αυτή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω κοινής προσέγγισης όπου οι τοπικοί φορείς ενθαρρύνονται (όπως και η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών) να αναπτύξουν τα ίδια μέσα και ικανότητές τους ανάλυσης.

Με προϋπόθεση την προηγούμενη εγκαθίδρυση των κατάλληλων συνθηκών δημοκρατικού ελέγχου, δημοσιονομικής διαχείρισης και θεσμικής ανάπτυξης, η βοήθεια του προϋπολογισμού επιτρέπει την ενίσχυση της διακυβέρνησης και των θεσμών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή επισημαίνει την αυξημένη χρήση της και το γεγονός ότι τούτο παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων έλλειψης πολιτικής νομιμότητας και των χαμηλών ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τα «ευάλωτα κράτη».

Η αποτελεσματικότητα αυτής της νέας προσέγγισης συνδέεται με την ικανότητα των χορηγών βοήθειας να δράσουν κατά τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο, ιδίως όσον αφορά τα μέσα ανάλυσης της διακυβέρνησης και των στρατηγικών αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν πραγματοποιήσει προόδους προς έναν κοινό προγραμματισμό και έχουν αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας για την παραπληρωματικότητα και τον καταμερισμό εργασίας.

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Η διακυβέρνηση αποτελεί ήδη μέρος του τακτικού πολιτικού διαλόγου με τις χώρες ΑΚΕ και η στήριξή της θα ενισχυθεί. Στον προγραμματισμό του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) χορηγήθηκαν 870 εκατ. ευρώ (ήτοι 10% των προγραμματιζόμενων κονδυλίων) για προγράμματα στον τομέα αυτό. Επιπλέον, το 10ο ΕΤΑ προβλέπει τη θέσπιση μίας δόσης για την παροχή κινήτρων ύψους 3 δισ. ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί μεταξύ των εθνικών κονδυλίων (2,7 δισ.) και του Περιφερειακού Ταμείου (300 εκατ.). Η πρόσβαση μίας χώρας στο εν λόγω αποθεματικό συνδέεται με τα αποτελέσματα του διαλόγου με την Επιτροπή όσον αφορά το σχέδιό της για τη διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθοριστεί ανά χώρα μια μορφή διακυβέρνησης.

Εξάλλου, η διακυβέρνηση θα ενσωματωθεί ως οριζόντια θεματική σε όλους τους τομείς της συνεργασίας. Τούτο θα συνοδευτεί από την εφαρμογή νέων τρόπων δράσης λαμβανομένων υπόψη των νέων διατάξεων της συμφωνίας του Κοτονού και των περιφερειακών στρατηγικών που έχουν χαραχθεί για την Αφρική, την Καραϊβική (es de en fr) και τον Ειρηνικό (es de en fr).

Στην Αφρική, η διακυβέρνηση ενσωματώνεται επίσης στο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των παναφρικανικών θεσμικών οργάνων και της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει ενισχυμένη στήριξη στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και στον Αφρικανικό Μηχανισμό Επιθεώρησης από Ομοτίμους (MARP) της νέας σύμπραξης για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD).

Αλλες αναπτυσσόμενες χώρες

Η ΕΕ στηρίζει την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ορθής διακυβέρνησης σε όλες τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με στρατηγικές που έχουν χαραχθεί σε συνάρτηση με τις ιδιομορφίες κάθε περιφέρειας.

Στη συνεργασία με τις χώρες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας, οι πρωταρχικοί τομείς για τη χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ επιλέγονται βάσει σχεδίων δράσης που επικεντρώνονται στη διακυβέρνηση και εγκρίνονται από κοινού με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Η επιτευχθείσα πρόοδος στους διάφορους τομείς διακυβέρνησης αποτελεί αντικείμενο συστηματικής παρακολούθησης. Εξάλλου, η διακυβέρνηση στηρίζεται μέσω μηχανισμών συνεργασίας όπως η αδελφοποίηση, το TAIEX και η πρωτοβουλία SIGMA, που είχαν αρχικά αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Μία περαιτέρω στήριξη της προώθησης των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές παρέχεται από το νέο μέσο «διακυβέρνηση».

Η Επιτροπή σε μία ανακοίνωση του 2005, είχε αναλάβει ήδη τη δέσμευση να στηρίξει τη διακυβέρνηση στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Προτίθεται ως εκ τούτου να συνεχίσει τη στήριξή της στον εκσυγχρονισμό του κράτους στην περιοχή αυτή, με μία προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χωρών, οι οποίες κυμαίνονται ανάλογα με τη σταθερότητά τους. Θα συνεχίσει εξάλλου να στηρίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση η οποία, περιλαμβάνοντας τη θέσπιση και τήρηση κοινών κανόνων, αποτελεί σημαντικό φορέα ορθής διακυβέρνησης στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Στην Ασία, η ΕΕ θα συνεχίσει το διάλογό της με την Κίνα και την Ινδία. Με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ο πολιτικός διάλογος σε περιφερειακό και διμερές επίπεδο έχει ολοκληρωθεί μέσω της ηγεσίας ενός ειδικού εισηγητή γα τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Εξάλλου, η διακυβέρνηση αποτελεί τμήμα συνεργασίας με την ένωση των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) καθώς και του άτυπου διαλόγου της ευρωασιατικής συνάντησης [ASEM (es de en fr)]. Στον προγραμματισμό για τη χρονική περίοδο 2007-2013, η διακυβέρνηση αποτελεί θέμα που άπτεται όλων των δραστηριοτήτων συνεργασίας στις χώρες της περιφέρειας αυτής, καθώς και βασικό τομέα της συνεργασίας με πολλές απ' αυτές.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2003 στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Διακυβέρνηση και ανάπτυξη [COM(2003) 615 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.10.2007

Top