Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας (2007-2013)

Το παρόν πρόγραμμα δράσης προτείνει μέτρα σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση της σοβαρής έλλειψης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2007–2013) » [COM(2006) 870 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν πρόγραμμα δράσης, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας (RHS) στις αναπτυσσόμενες χώρες, προβλέπει ενέργειες σε τρία επίπεδα: εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα δράσης επιδιώκει την επίτευξη πέντε στόχων:

 • Συμβολή στον πολιτικό και στρατηγικό διάλογο και στον προγραμματισμό σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):- να υπογραμμίσει τις αρνητικές συνέπειες της έλλειψης ανθρώπινων πόρων όσον αφορά την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (OMD)·- να εξετάσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή περισσότερο δίκαιων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες υπηρεσιών υγείας·- να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός μηχανισμού που θα συνδέει στενότερα τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική υποστήριξη με την επιτελούμενη πρόοδο όσον αφορά τους OMD·- να ενισχύσει τη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών (παραδείγματος χάρη, τα συνδικάτα και τα ερευνητικά ιδρύματα).
 • Ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους μέσω:- της αξιολόγησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινων πόρων και της απαιτούμενης ισορροπίας ανάμεσα στα δύο φύλα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις·- της ενίσχυσης της ικανότητας κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο και της εγκαθίδρυσης δεσμών μεταξύ ιδρυμάτων, καθώς και της δημιουργίας κοινοτήτων εκμάθησης Νότου-Νότου και Βορά-Νότου·- της υποστήριξης των προγραμμάτων δημιουργίας συνδέσμων (link) μεταξύ των επαγγελματικών οργανώσεων και των εποπτικών αρχών.
 • Μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και βελτίωση των γενικών και ειδικών όρων παροχής υπηρεσιών, για την εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες για τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους και για τη συγκράτηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας και των μισθών.
 • Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης που έχουν επιδεινώσει την έλλειψη ανθρώπινων πόρων και αυξήσει τον φόρτο εργασίας των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει την υποστήριξη από την ΕΕ της ενσωμάτωσης της στρατηγικής «Αντιμετώπιση, κατάρτιση και συγκράτηση» («Treat, Train, Retain») του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στις εθνικές στρατηγικές υγείας και τη συνέχιση παροχής υποστήριξης στο Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας (es de en fr) .
 • Προώθηση της ισότητας ανδρών-γυναικών στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω της υποστήριξης μηχανισμών που ευνοούν την παρουσία γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ίση μεταχείριση όσον αφορά την εκπαίδευση, τις προσλήψεις, τους μισθούς, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις.

Εξάλλου, η ΕΕ οφείλει:

 • να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες ενθαρρύνοντας την παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο κοινότητας και οικογένειας·
 • να ενισχύσει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω της συγκρότησης ομίλων τεχνικής βοήθειας τους οποίους θα διαχειρίζονται οι δικαιούχοι χώρες·
 • να υποστηρίξει τις εξερχόμενες από σύρραξη ή ευάλωτες χώρες, στις οποίες οι κυβερνητικές ικανότητες αποτελεσματικού σχεδιασμού των εθνικών αναγκών σε ανθρωπίνους πόρους είναι περιορισμένες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο με «πλατφόρμες δράσης» που συγκεντρώνουν τους βασικούς φορείς και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από τα παρατηρητήρια που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο .

Προώθηση της πολιτικής ηγεσίας στην Αφρική

Δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας στην Αφρική, η ΕΕ οφείλει να υποστηρίξει μια ισχυρή αφρικανική φωνή στην παγκόσμια αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, η ΕΕ υποστηρίζει την ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας στην Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) στην περιφερειακή δράση, καθώς και τη δημιουργία μιας περιφερειακής πλατφόρμας δράσης.

Συμβολή στην ανάπτυξη περιφερειακών πόρων κατάρτισης

Η ΕΕ θα υποστηρίξει τις ενέργειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων κατάρτισης μέσω του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας (2007-2013) και τις ειδικές δράσεις του στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. Επίσης θα υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύων εκμάθησης στο εσωτερικό και μεταξύ των περιφερειών, ειδικότερα «δικτύων αριστείας» τα οποία δημιουργούνται χάρη στους συνδέσμους Βορά-Νότου και Νότου-Νότου. Τέλος, η task force για την ηλεκτρονική υγεία στην Αφρική («eHealth»), η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), θα μελετήσει το δυναμικό που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής.

Η ΕΕ οφείλει επίσης:

 • να προωθήσει τη σύναψη περιφερειακών συμφωνιών σχετικά με την από κοινού χρήση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αφρική, στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής αγοράς ανθρώπινων πόρων ώστε να αποφευχθεί η «αφαίμαξη εγκεφάλων»·
 • να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός περιφερειακού παρατηρητηρίου ανθρωπίνων πόρων για την Αφρική, θεματοφύλακα των βέλτιστων περιφερειακών πρακτικών·
 • να υποστηρίξει την ενίσχυση των περιφερειακών ικανοτήτων έρευνας, ιδίως με την ανάπτυξη των ικανοτήτων κλινικής έρευνας στο πλαίσιο της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP) (EN) όσον αφορά την υποσαχάρια Αφρική.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το πρόγραμμα δράσης τονίζει την αναγκαιότητα καλύτερου συντονισμού της διεθνούς ανταπόκρισης στην έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, προτείνει ενέργειες σε δύο επίπεδα:

Εσωτερική κοινοτική δράση

Η Επιτροπή προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση του προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων σε επίπεδο της ΕΕ και για την προώθηση της «κυκλοφορίας εγκεφάλων», και συγκεκριμένα:

 • καθορισμό των αρχών που θα κατευθύνουν τις προσλήψεις ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της ΕΕ και από τρίτες χώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις ικανότητες ανθρώπινων πόρων στις τρίτες χώρες·
 • εστίαση σε θέματα όπως η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και αναγνώριση των προσόντων·
 • υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιατρικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Δράση σε διεθνές επίπεδο

Η ΕΕ δεσμεύεται να κινητοποιήσει κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα για την ενίσχυση των ικανοτήτων ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα, η ΕΕ, κατά τις διεθνείς συνομιλίες, θα υποστηρίξει:

 • την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης προβλέψιμης χρηματοδότησης
 • την αναζήτηση λύσεων σε θέματα μακροοικονομικών εμποδίων σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να περιορίσουν τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας
 • την εξασφάλιση μεγαλύτερης εναρμόνισης με τις εθνικές προτεραιότητες .

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το πρόγραμμα δράσης τονίζει την αναγκαιότητα αύξησης της μακροπρόθεσμης προβλέψιμης χρηματοδότησης ώστε να διαθέτουν οι δικαιούχοι χώρες την απαιτούμενη δημοσιονομική ευκαμψία που θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η Επιτροπή θα εκπονήσει, εξάλλου, ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει τον εντοπισμό και την τακτική ενημέρωση των ενεργειών των κρατών μελών και της Επιτροπής σε θέματα ανθρώπινων πόρων, καθώς και τη σύγκριση του επιπέδου χρηματοδότησης της ΕΕ με εκείνο άλλων χορηγών. Τέλος, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του θεματικού προγράμματος «επένδυση στους ανθρώπινους πόρους» (es de en fr) η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει 40,3 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη καταλυτικών ενεργειών σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός εθνικού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης στον τομέα του ανθρώπινων πόρων, και θα εξασφαλίσει την παρακολούθηση της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο των εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης .

Πλαίσιο

Το παρόν πρόγραμμα δράσης αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης (es de en fr) της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην οποία τονιζόταν η σημασία σφαιρικής αντιμετώπισης του προβλήματος εκ μέρους της ΕΕ. Το πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Μαΐου 2007.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.07.2007

Top