Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η συναίνεση του Μοντερέι στην πράξη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Η συναίνεση του Μοντερέι στην πράξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε απολογισμό των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης τον Μάρτιο 2002 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και διατυπώνει συστάσεις για περαιτέρω δράση σε ορισμένους τομείς.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης Μαρτίου 2004: «Εφαρμογή της συναίνεσης του Μοντερέι στην πράξη: η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [COM(2004) 150 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Σ' αυτή την ετήσια έκθεση παρακολούθησης, η Επιτροπή αναλύει τις οκτώ δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης τον Μάρτιο 2002 και στις οποίες παρέμεινε προσηλωμένη κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Μοντερέι (EN) για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Δημοσιονομικοί πόροι αφιερωμένοι στις δημόσιες ενισχύσεις για την ανάπτυξη

Στον τομέα αυτό, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για δεύτερο συναπτό χρόνο, τα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλή πορεία όσον αφορά την τήρηση της σημαντικής αυτής δέσμευσης και μάλιστα ότι υπερέβησαν το στόχο που είχε τεθεί. Παρά τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν την επίσημη αναπτυξιακή τους βοήθεια (ΕΑΒ) το 2002 κατά 5,8 % σε πραγματικές τιμές σε σύγκριση με το 2001 και διέθεσαν γι΄ αυτό 0,35 % του συλλογικού τους ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ).

Η ΕΑΒ αυξήθηκε σημαντικά στη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η ΕΑΒ αυξήθηκε επίσης στο Βέλγιο, την Φινλανδία και την Πορτογαλία αλλά μειώθηκε στην Αυστρία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση αυτή αφορά τη διευρυμένη ΕΕ τα 10 νέα κράτη μέλη. Τα νέα αυτά κράτη μέλη διέθεσαν 0,03 % του συλλογικού τους ΑΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια το 2002. Η Επιτροπή κρίνει ωστόσο ότι το ποσοστό αυτό είναι πιθανόν να αυξηθεί σε 0,11 % το 2006. Αυτό θα σήμαινε τριπλασιασμό του πραγματικού ποσού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις ετήσιες συνεισφορές τους στην ΕΑΒ για μία περίοδο μέχρι το 2006, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων του Μοντερέι.

Συντονισμός των πολιτικών και εναρμόνιση των διαδικασιών

Όσον αφορά τη δέσμευση αυτή, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ενισχύσει αισθητά το συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών της ούτε να εναρμονίσει τις διαδικασίες χορήγησης της βοήθειας.

Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των πόρων που παραμένουν περιορισμένοι. Μέχρι και σήμερα, τα περισσότερα κράτη μέλη προτιμούν να ακολουθούν τις δικές τους διαδικασίες όταν πρόκειται για τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για αναπτυξιακή βοήθεια στις δικαιούχους χώρες. Πολλές από τις δικαιούχες χώρες βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες με μια πληθώρα απαιτήσεων όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, κλπ, με αποτέλεσμα ο διοικητικός αυτός φόρτος να απειλεί να επηρεάσει αρνητικά τις ήδη περιορισμένες διοικητικές τους ικανότητες. Τα ίδια τα κράτη μέλη στερούνται σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας στο επίπεδο των διοικήσεών τους, λόγω επικάλυψης των προσπαθειών, ιδίως όταν πρόκειται για την ανάλυση του πολιτικού πλαισίου των δικαιούχων χωρών.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων:

 • στενότερο συντονισμό μεταξύ των χορηγών βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης·
 • στενότερο συντονισμό όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό και ανάλυση·
 • τη δημιουργία κοινού πλαισίου όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης της βοήθειας·
 • σχέδιο κοινοτικής δράσης για το συντονισμό και την εναρμόνιση, σε κάθε χώρα-εταίρο, στην οποία δύο ή περισσότεροι χορηγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν πρόγραμμα συνεργασίας.

Λοιπές δεσμεύσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην Βαρκελώνη, δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν, κατά το 2004, άλλα σημαντικά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο και θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στις διάφορες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση των δεσμεύσεων που αφορούν κυρίως την αποσύνδεση της βοήθειας και την ελάφρυνση του χρέους. Η πρόοδος που σημειώνεται στον τομέα των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, της βοήθειας για το εμπόριο και των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης, είναι ενθαρρυντική, αν και οι πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς προωθούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη και όχι από την ΕΕ στο σύνολό της.

Οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη, η ΕΕ δεσμεύθηκε να:

 • αυξήσει το μέσο επίπεδο της ΕΑΒ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 0,33 % του ΑΕΕ το 2002 σε 0,39 % το 2006, έτσι ώστε να φθάσει τουλάχιστον το 0,7 % που έχουν θέσει ως στόχο τα Ηνωμένα Έθνη·
 • βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας με το στενότερο συντονισμό και εναρμόνιση και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τον σκοπό αυτό πριν από το 2004·
 • λάβει μέτρα για την αποσύνδεση της βοήθειας όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·
 • αυξήσει τη βοήθεια που συνδέεται με το εμπόριο·
 • ενθαρρύνει τη ρύθμιση του θέματος των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών·
 • συνεχίσει την εξέταση των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης·
 • προωθήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις των διεθνών πιστωτικών συστημάτων·
 • συνεχίσει τις προσπάθειες για την επαναφορά του χρέους σε ανεκτά επίπεδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις φτωχές υπερχρεωμένες χώρες.

Διάσκεψη του Μοντερέι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Κατά τη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου 2002, επιτεύχθηκε συναίνεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ανά τον κόσμο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσφέρει περισσότερο από 50 % της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της διάσκεψης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καθορίσει τη συμβολή της στη διάσκεψη του Μοντερέι κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβουλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Τηρώντας τις υποσχέσεις μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης [COM(2007) 164 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας [COM(2005) 133 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.05.2008

Top