Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τρόποι βοήθειας των αναπτυσσομένων χωρών ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Τρόποι βοήθειας των αναπτυσσομένων χωρών ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει πρακτικές προσεγγίσεις για να βελτιώσει την ενσωμάτωση του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην επίτευξη θεμελιωδών στόχων όπως η μείωση της φτώχιας και η αειφόρος ανάπτυξη.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Εμπόριο και ανάπτυξη: για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές» [COM(2002) 513 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Μεταρρύθμιση της εμπορικής πολιτικής στις στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχιας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να δώσει μεγαλύτερη σημασία στα εμπορικά θέματα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που διεξάγει με τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα τα θέματα εμπορικής πολιτικής στις στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχιας. Η εμπορική πολιτική πρέπει να ενσωματωθεί κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην επίτευξη θεμελιωδών στόχων όπως η μείωση της φτώχιας και η αειφόρος ανάπτυξη. Αυτή πρέπει πράγματι να προωθεί τη δίκαιη ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων καθώς και να εξασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προσαρμογή της βοήθειας που συνδέεται με το εμπόριο στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της βοήθειας που συνδέεται με το εμπόριο, μία από τις έξι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής που καθορίστηκε το 2000, προσαρμόζεται στις ανάγκες, πράγμα που ισχύει ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛAΧ). Η προσαρμογή της βοήθειας πρέπει, στην καλύτερη περίπτωση, να αποτελεί καρπό ενός εθνικού διαλόγου που συνδέει τις δημόσιες αρχές, τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα έγγραφα της εθνικής και της περιφερειακής στρατηγικής αποτελούν τα μέσα που επιτρέπουν να μετατραπεί ο πολιτικός διάλογος σε συγκεκριμένα προγράμματα βοήθειας. Τα εμπορικά θέματα και οι σχέσεις τους με άλλες πολιτικές σημαντικές για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας των εγγράφων στρατηγικής.

Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να ενισχυθεί περισσότερο, ανάλογα με την περίπτωση και σε διαβούλευση με τη χώρα/περιοχή εταίρο, η εμπορική πτυχή κατά την εφαρμογή του προγραμματισμού της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • στήριξη στις μακροοικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις: η στήριξη που χορηγείται για να ενισχυθούν οι εμπορικές δυνατότητες πρέπει επίσης να συμβάλει στην επεξεργασία ισχυρών μακροοικονομικών και φορολογικών πολιτικών κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται ευνοϊκό πολιτικό πλαίσιο για το εμπόριο·
  • στήριξη στην ανασυγκρότηση και στην παραγωγικότητα του παραγωγικού μηχανισμού: για να στηριχθεί η διαδικασία επανατοποθέτησης και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργήθηκε ένα σύνολο μηχανισμών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης και η βελτίωση των υποδομών αποτέλεσαν επίσης έναν από τους πυλώνες της βοήθειας που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • στήριξη στη συνεργασία και στην περιφερειακή συνεργασία: η περιφερειακή ενσωμάτωση αποτελεί το αντικείμενο στήριξης στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης. Πρόκειται για την προσέγγιση Νότου-Νότου-Βορρά. Σ΄αυτή τη βάση, η ΕΕ διεξάγει τώρα διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών με περιφερειακές ομάδες, όπως η ομάδα των χωρών της Mercosur, στη Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ασία. Η προσέγγιση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των περιφερειακών ομάδων των χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου 2002·
  • στήριξη για την πραγματική συμμετοχή στο πολυμερές εμπορικό σύστημα: η βοήθεια της ΕΕ στον τομέα αυτό επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη για την προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) (ES) (EN) (FR) και τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, τη στήριξη για την εφαρμογή των σημερινών και μελλοντικών συμφωνιών του ΠΟΕ, πράγμα που προϋποθέτει την καταβολή σημαντικών χρηματοδοτικών προσπαθειών, καθώς και την υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που είναι αναγκαίες για να προωθηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα των αναπτυσσομένων χωρών καθώς και η συμμετοχή τους στο πολυμερές εμπορικό σύστημα. Ο τελευταίος αυτός τομέας δράσης περιλαμβάνει ιδίως τη μεταρρύθμιση της διοίκησης των τελωνείων, τους κανόνες και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την πολιτική ανταγωνισμού, την υιοθέτηση νομοθεσίας για τα κατάλληλα πρότυπα εργασίας στον τομέα της εργασίας καθώς και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης οριζόντιων πρωτοβουλιών της βοήθειας που συνδέεται με το εμπόριο από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί το σύνολο των αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως μέσω πολυμερών φορέων. Σήμερα, στην πράξη όλη η βοήθεια για την ανάπτυξη της ΕΕ παρέχεται σε εθνική/περιφερειακή βάση. Ωστόσο, στον εν λόγω τομέα, είναι περισσότερο και από απαραίτητο να υποστηριχθούν πολυμερείς πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με ειδικές χώρες ή περιοχές.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι σημαντικό να γίνει μέγιστη εκμετάλλευση των δεσμών που υπάρχουν μεταξύ του εμπορίου και όλων των άλλων τομέων που είναι σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη και να εξεταστεί η συνοχή των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ με εξωτερική διάσταση.

Πρέπει να επανεξεταστούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός με τα κράτη μέλη και να προωθηθεί μία ευρύτερη ανταλλαγή «καλύτερων πρακτικών» μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών.

Η δημιουργία στενότερης συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα του εμπορίου και των θεμάτων που συνδέονται με το εμπόριο, πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί.

Η ΕΕ πρέπει επιπλέον να ενθαρρύνει τις περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης, (όπως η αφρικανική τράπεζα ανάπτυξης, η ασιατική τράπεζα ανάπτυξης και η διαμερικανική τράπεζα ανάπτυξης) στο να αφιερώνουν περισσότερους πόρους σε προγράμματα ενίσχυσης των ικανοτήτων στον εμπορικό τομέα.

Η ανακοίνωση ενθαρρύνει την ΕΕ να στηρίζει τη γραμματεία του ΠΟΕ όσον αφορά την τεχνική βοήθεια και να συνεχίσει να συμβάλει στο ειδικό ταμείο του Προγράμματος της Ντόχα για την ανάπτυξη (ES) (EN) (FR).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.05.2007

Top