Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συγχρηματοδότηση από κοινού με τους αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Συγχρηματοδότηση από κοινού με τους αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες διαχείρισης που εφαρμόζονται στην από κοινού συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τους ευρωπαϊκούς ΜΚΟ δράσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ρύθμιση αυτή αντικαθίσταται από τον κανονισμό που θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία στην ανάπτυξη αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2007.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από κοινού με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Οι ΜΚΟ, ως φορείς της κοινωνίας των πολιτών, παίζουν ένα ρόλο με αυξανόμενη σημασία για την υλοποίηση της βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναγνωρίσει το ρόλο τους και ευνοεί και υπογραμμίζει τη σημασία της αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους.

Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τρεις τύπους δράσεων:

  • επιτόπου δράσεις Πρόκειται για δράσεις που αναλαμβάνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατόπιν πρωτοβουλίας των ΜΚΟ και των εταίρων τους στις χώρες αυτές. Κύριος στόχος των εν λόγω δράσεων πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, αφορούν δε κυρίως την τοπική, αγροτική και αστική ανάπτυξη στους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, ιδίως χάρη στην κατάρτιση, και τη θεσμική στήριξη προς τους τοπικούς εταίρους στις αναπτυσσόμενες χώρες·
  • δράσεις ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στα προβλήματα της ανάπτυξης και στις σχέσεις μεταξύ των βιομηχανικών χωρών και των αναπτυσσομένων χωρών Ειδικότερα, πρέπει να τονίζουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών και των αναπτυσσομένων χωρών, να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και να διευκολύνουν τη δραστήρια συμμετοχή των εταίρων των αναπτυσσομένων χωρών·
  • δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ ΜΚΟ των κρατών μελών, και των κοινοτικών οργάνων Οι δράσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κατάλληλων δικτύων ανταλλαγών και επικοινωνίας.

Κάθε δράση που επωφελείται της κοινοτικής συγχρηματοδότησης πρέπει να είναι αειφόρος, σαφώς προσδιορισμένη, να εξασφαλίζει παρακολούθηση των στόχων, να προβλέπει δείκτες για την περάτωση των έργων και να βρίσκεται σε συνοχή με άλλες δράσεις στον τομέα.

Εταίροι

Οι φορείς που επωφελούνται της συγχρηματοδότησης οφείλουν να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Εν περιλήψει, πρέπει να είναι αυτόνομοι, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, να έχουν την έδρα σ' ένα κράτος μέλος και το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών τους πόρων να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Μεταξύ των συμπληρωματικών κριτηρίων περιλαμβάνονται: η πείρα και οι γνώσεις, η ικανότητα διοικητικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης, η ικανότητα υποστήριξης των δράσεων και η φύση των δεσμών με τους εταίρους τους στις σχετικές χώρες.

Χρηματοδοτικές διατάξεις

Η κοινοτική συγχρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων. Η σύμβαση χρηματοδότησης υπόκειται στις διατάξεις του χρηματοδοτικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό της Κοινότητας. Επίσης, δύναται να υπόκειται σε επιτόπου ελέγχους εκ μέρους της Επιτροπής και/ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει του εν λόγω χρηματοδοτικού κανονισμού.

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας χορηγείται σε συνάλλαγμα ή σε τοπικό νόμισμα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για δαπάνες επενδύσεων, δαπάνες λειτουργίας συνδεόμενες με αυτές και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, περιλαμβάνονται δε, μεταξύ άλλων, οι διοικητικές δαπάνες του ΜΚΟ.

Οι ΜΚΟ οφείλουν να ενθαρρύνουν τους εταίρους στις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεισφέρουν στη δράση σε είδος ή χρηματικά, εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους.

Η κοινοτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους ή το 75% του συνόλου των χρηματικών εισροών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η μέγιστη συμβολή ανέρχεται σε 85%.

Οι κοινοτικές συνεισφορές που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ υποβάλλονται για γνωμοδότηση στην επιτροπή των κρατών μελών, η οποία επικουρεί την Επιτροπή.

Ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιφορτίζεται με την εξέταση, την απόφαση και τη διαχείριση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης των δράσεων, μεταξύ άλλων, με την αξιολόγηση τους. Επικουρείται, κατά την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων, από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρευόμενη από την Επιτροπή.

Κατά γενικό τρόπο, η απόφαση για την υποστήριξη μιας δράσης κατόπιν αίτησης ενός ΜΚΟ, πρέπει να λαμβάνεται εντός προθεσμίας έξι μηνών.

Η Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει τα κράτη μέλη, ανά τρίμηνο, σχετικά με τα έργα και προγράμματα συγχρηματοδότησης που εγκρίνονται και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποσό, τον χαρακτήρα, κ.λπ.

Ετήσια έκθεση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, στην οποία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τους εμπλεκόμενους ΜΚΟ, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, μια αξιολόγηση της εκτέλεσης του σχετικού οικονομικού έτους, και γενικές κατευθύνσεις για το επόμενο έτος. Οι κατευθύνσεις υποβάλλονται προς γνωμοδότηση της επιτροπής.

Οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις αξιολογούνται περιοδικά.

Μια σφαιρική αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, συνοδευόμενη από υποδείξεις για το μέλλον του παρόντος κανονισμού, υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος αυτού. Παρόμοια αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2000 και βρίσκονται υπό εξέλιξη οι συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων παρεμβαινόντων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1658/98

02.08.1998-31.12.2006

-

ΕΕ L 213 της 30.07.1998

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 378 της 27.12.2006].

Ο κανονισμός αυτός καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1658/98.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.09.2007

Top