Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) της βοήθειας που παρέχεται στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΚΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ο δημόσιος έλεγχος που ασκείται στη βοήθεια αυτή, θα βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά της και θα καταστεί περισσότερο ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 8ης Οκτωβρίου 2003: «Προς την πλήρη ένταξη της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ» [COM(2003) 590 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή εκθέτει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ της βοήθειας που παρέχεται στις χώρες ΑΚΕ καθώς και στις ΥΧΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. (ΕΤΑ).

ΜΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΛΛΑΓΗ

Αναχαίτιση των κινδύνων περιθωριοποίησης

Με την επέκταση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με πολλές άλλες περιοχές και την αύξηση της εξωτερικής βοήθειας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, η ξεχωριστή χρηματοδότηση δεν αποτελεί πλέον, για τις χώρες ΑΚΕ, προνόμιο, μάλλον το αντίθετο.

Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας με πολλές περιοχές του κόσμου, όπως και η συμφωνία Κοτονού, αφορούν μία σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος: πολιτικός διάλογος, εμπορικό καθεστώς, στόχοι όσον αφορά τη δημοκρατία κ.λπ. Μετά την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, όλα τα μεγάλα γεωγραφικά προγράμματα θα αποτελέσουν μέρος της δομής του προϋπολογισμού. Από τεχνική άποψη αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αυξημένη συνέργια μεταξύ των προγραμμάτων που είναι επικεντρωμένα στη γεωγραφική/εθνική προσέγγιση και των προγραμμάτων με θεματικούς στόχους.

Τα προγράμματα συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ οδήγησαν στη δημιουργία ενός αποθέματος εμπειριών και ορθών πρακτικών που αξίζει τον κόπο να εφαρμοστούν σε άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές. Η ενσωμάτωση του ΕΤΑ θα διευκολύνει τον αμοιβαίο εμπλουτισμό των προγραμμάτων.

Η εγγραφή των πιστώσεων του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα για τις χώρες της Καραϊβικής σε σχέση με τη Λατινική Αμερική και για τις χώρες του Ειρηνικού σε σχέση με την Ασία.

Μεγαλύτερη ανεξαρτησία

Με την εγγραφή των πιστώσεων του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, η χρηματοδότηση της συνεργασίας ΕΕ-ΑΚΕ θα αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία σε σχέση με τις εκούσιες συνεισφορές, οι οποίες εξαρτώνται από τις απόψεις των κρατών μελών, και θα αποκτήσει καλύτερες προοπτικές συνέχειας. Για τα κράτη μέλη, αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδοτική συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ θα μετατεθεί σε καθαρά κοινοτικό επίπεδο.

Μεγαλύτερη νομιμότητα

Το ΕΤΑ είναι επί του παρόντος η μόνη θέση δαπανών που δεν υπόκειται σε έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα καταργήσει αυτή την ανωμαλία ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημόσια νομιμότητα της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δεν αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού, η συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ αποκλείεται από μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Ο ήδη σημαντικός κίνδυνος, ότι δηλαδή οι σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ μπορούν να τεθούν στο περιθώριο σε σύγκριση με άλλες πιο ανεπτυγμένες από οικονομική άποψη περιοχές του κόσμου, αυξάνεται από την έλλειψη ορατότητας στους πολιτικούς στίβους της Ένωσης. Επιπλέον, η κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ θα κερδίσει συμπληρωματική επιρροή με την παρουσία ενός μέρους των μελών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεγαλύτερη διαφάνεια

Η ένταξη όλων των δαπανών που συνδέονται με την εξωτερική βοήθεια σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό θα εξασφαλίσει μια γενική εικόνα της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινοτικής πολιτικής για την ανάπτυξη, τόσο από την άποψη του όγκου αλλά και της γεωγραφικής κατανομής. Οι πολίτες που επιθυμούν να μάθουν ποιο είναι το ύψος των δαπανών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την αναπτυξιακή της πολιτική δεν θα χρειάζεται πια να συμβουλευθούν παρά μόνο ένα έγγραφο.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

Η ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα οδηγήσει σε καλύτερη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Η ενοποίηση των διοικητικών και νομικών κανόνων, των δομών λήψης αποφάσεων και των αναλήψεων υποχρεώσεων θα επιτρέψει την εξάλειψη μέρους των επαναλήψεων ορισμένων δραστηριοτήτων που επιβάλλονται επί του παρόντος στους διάφορους φορείς και ενδιαφερόμενους. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει στην απλοποίηση της σύνταξης εκθέσεων, στη μείωση του διοικητικού φόρτου ιδίως για τις δικαιούχες χώρες και στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δέχονται οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Εξάλλου, οι αρχές διαχείρισης που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό θα ρυθμίσουν το επίπεδο των δαπανών και θα συμβάλουν στη βελτίωση της διοχέτευσης της βοήθειας στις χώρες ΑΚΕ.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Θα διατηρηθεί η ποιότητα της εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ;

Ναι. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα ιστορικό αλλά όχι ουσιαστικό στοιχείο στις προτιμησιακές σχέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία Κοτονού παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής αυτής σχέσης και θα εξακολουθεί να διέπει τις σχέσεις ΑΚΕ/ΕΕ όπως και κατά το παρελθόν.

Εξάλλου, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για κάθε χώρα ΑΚΕ θα συνεχίσουν να γίνονται με βάση τα προγράμματα που έχουν προετοιμαστεί και εγκριθεί από τις χώρες αυτές. Η κυβέρνηση κάθε χώρας θα συνεχίσει να συμμετέχει στον ενδεικτικό προγραμματισμό, στην προετοιμασία των ετήσιων σχεδίων δράσης κλπ.

Η ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων της ΕΕ υπέρ των ΑΚΕ;

Οι δημοσιονομικές αυτές αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να ανανεώνονται ανά πενταετία, είτε μέσω νέου ΕΤΑ είτε στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού. Τα μέσα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, και ειδικότερα οι αποφάσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες ΑΚΕ διοχετεύεται επί του παρόντος μέσω δύο βασικών διαύλων: τα κονδύλια που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τα κονδύλια που προέρχονται από το ΕΤΑ. Οι δύο αυτές μορφές βοήθειας διέπονται από διαφορετικούς διοικητικούς κανόνες και διαφορετικές δομές λήψης αποφάσεων. Η διαχείριση των κονδυλίων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας γίνεται σύμφωνα με το γενικό δημοσιονομικό κανονισμό. Η διαχείριση των κονδυλίων που προέρχονται από το ΕΤΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στη συμφωνία Κοτονού.

Η πρόταση για την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό σημαίνει ότι οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών για τη συνεργασία ΕΕ-ΑΚΕ. Η πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια διότι η Επιτροπή είχε ήδη προτείνει την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον γενικό κοινοτικό προϋπολογισμό το 1973 και το 1979. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, η Επιτροπή επανέλαβε την πρόταση που απορρίφθηκε ακόμη μια φορά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (15-16Δεκεμβρίου 2005).Η συζήτηση ενδεχομένως θα επαναληφθεί επ'ευκαιρία της προετοιμασίας των προσεχών δημοσιονομικών πρακτικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.06.2007

Top