Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ΠΟΕ: συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ΠΟΕ: συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξ ονόματος της ΕΕ σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) - θέματα που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

Η απόφαση εγκρίνει τη συμφωνία που ιδρύει τον ΠΟΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (στα αγγλικά GATS) αποτελεί το πρώτο σύνολο κανόνων που συμφωνήθηκαν σε πολυμερές επίπεδο για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου των υπηρεσιών. Αποτελείται από 3 στοιχεία:

 • μια γενική δέσμη κανόνων, η οποία περιέχει θεμελιώδεις υποχρεώσεις που αφορούν όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·
 • καταλόγους ειδικών δεσμεύσεων σχετικά με την πρόσβαση στην κάθε αγορά μέλους του ΠΟΕ, και·
 • παραρτήματα που καθορίζουν ειδικούς όρους για διάφορους τομείς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Η συμφωνία GATS εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίεςόλων των τομέων εκτός των υπηρεσιών δημόσιων φορέων. Επίσης, εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα που ισχύουν στις υπηρεσίες, τα οποία λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό κ.ά). Η συμφωνία ορίζει 4 είδη παροχής υπηρεσιών:
  • παροχή μιας υπηρεσίας από ένα κράτος μέλος με προορισμό ένα άλλο μέλος (παράδειγμα: διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις)·
  • παροχή μιας υπηρεσίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους με προορισμό έναν καταναλωτή οποιουδήποτε άλλου μέλους (παράδειγμα: τουρισμός)·
  • παροχή μιας υπηρεσίας χάρη στην εμπορικού χαρακτήρα παρουσία ενός μέλους στο έδαφος ενός άλλου μέλους (παράδειγμα: τραπεζικές υπηρεσίες)·
  • παροχή μιας υπηρεσίας από άτομα μιας χώρας μέλους που διαμένουν προσωρινά και εργάζονται στο έδαφος οποιουδήποτε άλλου μέλους (παραδείγματα: κατασκευαστικά έργα, μανεκέν, σύμβουλοι).
 • Η συμφωνία στηρίζεται στην αρχή του πλέον ευνοουμένου κράτους (αρχή NPF), σύμφωνα με την οποία κάθε χώρα μέλος μεταχειρίζεται επιχειρήσεις άλλης χώρας μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκά από ότι μεταχειρίζεται τις δικές της ή τις επιχειρήσεις άλλων χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο απαλλαγής από την υποχρέωση NPF. Πράγματι, κάθε κυβέρνηση μπορεί να θέσει όρους για την πρόσβαση ξένων επιχειρήσεων στην αγορά της.
 • Εξάλλου, τα μέλη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και μιας τελωνειακής ένωσης μπορούν να απελευθερώνουν μεταξύ τους το εμπόριο υπηρεσιών τους χωρίς υποχρέωση επέκτασης στα άλλα μέλη της GATS. Αυτή η διμερής ή περιφερειακή συμφωνία πρέπει ωστόσο να καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό τομέων και πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση ή την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης.
 • Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση για τις κυβερνήσεις να δημοσιεύουν όλους τους σχετικούς νόμους και νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται με ορθολογικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο.
 • Οι διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κυβερνήσεων σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων πρέπει να είναι ανοιχτές στα άλλα μέλη τα οποία θα επιθυμούσαν να προχωρήσουν στις συμφωνίες αυτές. Εξάλλου, κάθε μέλος πρέπει να μεριμνά ώστε τα μονοπώλια και οι αποκλειστικοί παροχείς υπηρεσιών να μην κάνουν κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά. Επίσης, τα μέλη πρέπει να διαβουλεύονται για τους τρόπους κατάργησης τυχόν εμπορικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.
 • Οι διεθνείς πληρωμές και μεταβιβάσεις σχετικά με τις τρέχουσες συναλλαγές, που γίνονται στο πλαίσιο των ειδικών δεσμεύσεων δυνάμει της GATS, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο περιορισμών, εκτός από την περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικές δεσμεύσεις

 • Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές και την εθνική μεταχείριση δεν συνιστούν γενικές υποχρεώσεις αλλά ειδικές δεσμεύσεις οι οποίες περιέχονται σε εθνικούς καταλόγους που επισυνάπτονται στην GATS και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας. Οι κατάλογοι αυτοί καθορίζουν τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών για τις οποίες είναι εγγυημένη η πρόσβαση στις αγορές ενώ συγχρόνως διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η πρόσβαση αυτή. Δεδομένου ότι είναι παγιοποιημένες, οι δεσμεύσεις αυτές δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν παρά μόνο μετά από σχετική διαπραγμάτευση με τη θιγόμενη χώρα.
 • Έτσι, κάθε μέλος πρέπει να μεταχειρίζεται τις υπηρεσίες και τους παροχείς υπηρεσιών των άλλων μελών όχι λιγότερο ευνοϊκά από ότι προβλέπεται κατ' εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιέχονται στον εθνικό του κατάλογο.
 • Η συμφωνία στηρίζεται επίσης στην αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Πράγματι, στους τομείς που δηλώνονται στον κατάλογο κάθε μέλους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του, κάθε χώρα μέλος μεταχειρίζεται τα προϊόντα άλλης χώρας μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκά από τα δικά του εθνικά προϊόντα.

Σταδιακή απελευθέρωση

Η GATS προβλέπει, εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών, διαπραγματεύσεις με σκοπό την αύξηση του βαθμού απελευθέρωσης του εμπορίου των υπηρεσιών. Η απελευθέρωση αυτή θα πρέπει να αφορά τόσο την ενίσχυση των δεσμεύσεων που προβλέπονται στους καταλόγους όσο και τη μείωση των περιοριστικών αποτελεσμάτων μέτρων που λαμβάνουν κυβερνήσεις.

Τομεακά ζητήματα

Ένας ορισμένος αριθμός παραρτημάτων σχετικά με διάφορους τομείς υπηρεσιών αποτελούν τμήμα της GATS. Τα παραρτήματα αυτά δημιουργήθηκαν προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων τομέων.

 • Το παράρτημα σχετικά με την κυκλοφορία των φυσικών προσώπων εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις να διαπραγματεύονται ειδικές δεσμεύσεις για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο έδαφός τους με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας. Η συμφωνία δεν εφαρμόζεται στη μόνιμη απασχόληση ούτε στα μέτρα που αφορούν την υπηκοότητα και τον τόπο κατοικίας.
 • Το παράρτημα σχετικά με τις υπηρεσίες στον τομέα των εναέριων μεταφορών αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της GATS τα δικαιώματα κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες που συνδέονται μ' αυτά (πρόκειται κυρίως για διμερείς συμφωνίες εκχώρησης δικαιωμάτων προσγείωσης στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών). Αντίθετα, η GATS εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, στην πώληση ή την εμπορία υπηρεσιών εναέριων μεταφορών και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων.
 • Το παράρτημα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (κυρίως τραπεζικές και ασφαλιστικές) αναγνωρίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να προστατεύουν τους επενδυτές, τους καταθέτες και τους δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η συμφωνία αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες.
 • Τέλος, το παράρτημα σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες ορίζει ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν στους αλλοδαπούς παροχείς υπηρεσιών πρόσβαση στα δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με εύλογες και άνευ διακρίσεων διαδικασίες και προϋποθέσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Θεσμικοί κανόνες

Οι εν λόγω κανόνες αφορούν κυρίως τις διαβουλεύσεις και τη διευθέτηση των διαφορών καθώς και τη δημιουργία ενός συμβουλίου υπηρεσιών.

Συνέχιση των διαπραγματεύσεων

 • Μετά το πέρας του Γύρου της Ουρουγουάης οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σε 4 τομείς:
  • τις βασικές τηλεπικοινωνίες·
  • τις θαλάσσιες μεταφορές·
  • την κυκλοφορία ατόμων· και
  • τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
 • Εξάλλου, θα πρέπει να αρχίσουν και άλλες διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τα μέτρα διασφάλισης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

 • Η απόφαση εφαρμόζεται από τις, 22 Δεκεμβρίου 1994.
 • Η συμφωνία εφαρμόζεται από την, 1η Ιανουαρίου 1995

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής: «ΕΕ και ΠΟΕ» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εν ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απορρέουν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ' όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1-2)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 3–10)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 97/838/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1997, σχετικά με την ολοκλήρωση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της (ΕΕ L 347 της 18.12.1997, σ. 45–58)

Απόφαση 1999/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όσον αφορά θέματα της αρμοδιότητάς της, των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 38–39)

τελευταία ενημέρωση 18.04.2017

Top