Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ΠΟΕ: συμφωνία για τις εμπορευματικές συναλλαγές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ΠΟΕ: συμφωνία για τις εμπορευματικές συναλλαγές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — θέματα εμπορευματικών συναλλαγών

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

Η απόφαση εγκρίνει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση — ΕΕ) τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η πολυμερής συμφωνία για τις εμπορευματικές συναλλαγές περιλαμβάνει τη GATT 1994 (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) και 13 τομεακές συμφωνίες. Αυτές καλύπτουν 4 τομείς:

 • πρόσβαση στην αγορά·
 • κανόνες που διέπουν τα μη δασμολογικά μέτρα·
 • τελωνειακή και εμπορική διοίκηση·
 • μέτρα προστασίας του εμπορίου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT1994)

 • Αυτό το βασικό κείμενο περιέχει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να διέπουν το εμπόριο των εμπορευμάτων. Οι ειδικοί κανόνες έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο των τομεακών συμφωνιών που θεσπίστηκαν με την τελική πράξη. Η GATT του 1994 συμπεριέλαβε την GATT του 1947 και όλα τα νομικά μέσα που είχαν θεσπιστεί πριν από τη συμφωνία για τον ΠΟΕ.
 • Η γενική συμφωνία ορίζει μια σειρά θεμελιωδών αρχών που προέκυψαν από τη συμφωνία GATT του 1947, στόχος των οποίων είναι κυρίως να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό όπως:
  • τη γενική αρχή της μεταχείρισης του πλέονευνοούμενου κράτους , σύμφωνα με την οποία κάθε μέλος του ΠΟΕ μεταχειρίζεται τα προϊόντα μιας άλλης χώρας μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκά απ' όσο μεταχειρίζεται συναφή προϊόντα οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους (έννοια της μη διακριτικής μεταχείρισης)·
  • την αρχή της εθνικής μεταχείρισης όσον αφορά τη φορολόγηση και τις εσωτερικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την οποία κάθε μέλος του ΠΟΕ μεταχειρίζεται τα προϊόντα μιας άλλης χώρας μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκά όσον αφορά τη φορολόγηση και τους εσωτερικούς κανονισμούς απ’ ό,τι τα δικά του εθνικά προϊόντα.
 • Η συμφωνία προβλέπει επίσης:
  • τη μείωση των δασμών και τη δέσμευση όσον αφορά το μέγιστο επίπεδό τους·
  • την απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και στις εξαγωγές·
  • την υποχρέωση κοινοποίησης των κρατικών εμπορικών επιχειρήσεων·
  • μέτρα αντιντάμπινγκ* ·
  • μέτρα κατά των επιδοτήσεων* ·
  • μέτρα διασφάλισης* ·
  • διαβουλεύσεις και διαδικασία διευθέτησης των διαφορών·
  • σειρά κριτηρίων που αφορούν τις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και τις τελωνειακές ενώσεις· καθώς επίσης
  • τις υποχρεώσεις των μελών των εν λόγω ζωνών και ενώσεων.
 • Οι κανόνες που προστέθηκαν το 1965 θεσπίζουν ειδικούς κανόνες και προνόμια για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πρωτόκολλο του Μαρακές

Το πρωτόκολλο του Μαρακές, το οποίο επισυνάπτεται στη συμφωνία GATT του 1994, ενσωματώνει στην εν λόγω συμφωνία τους καταλόγους των παραχωρήσεων και δεσμεύσεων για τα εμπορεύματα που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στον Γύρο της Ουρουγουάης. Επίσης, το πρωτόκολλο αναγνωρίζει τη νομιμότητα των καταλόγων αυτών και καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής.

Βιομηχανικά προϊόντα

 • Όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, στόχος του Γύρου της Ουρουγουάης ήταν η μείωση των δασμολογικών εμποδίων τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο εντός 5 ετών και η αύξηση του αριθμού των παγιοποιημένων δασμών (δηλαδή των δασμών τους οποίους οι κυβερνήσεις δεσμεύονται να μην αυξήσουν).
 • Χάρη σ’ αυτές τις δεσμεύσεις οι δασμοί που εισπράττονται από τις ανεπτυγμένες χώρες επί των βιομηχανικών προϊόντων που εισάγονται από όλες τις περιοχές του κόσμου μειώθηκαν από 6,3 % σε 3,8 %, δηλαδή κατά 40 % κατά μέσο όρο.
 • Όσον αφορά την ΕΕ, περίπου 40 % των βιομηχανικών της εισαγωγών επρόκειτο να πραγματοποιηθούν με μηδενικό δασμό. Πράγματι, οι δασμοί που εφαρμόζονται από την ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλότερων στον κόσμο.

Γεωργικά προϊόντα

 • Η συμφωνία για τη γεωργία αποσκοπούσε στη μεταρρύθμιση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων και στη θέσπιση ενός θεμιτού συστήματος με γνώμονα την αγορά.
 • Έτσι, η πρόσβαση στις αγορές των γεωργικών προϊόντων υπόκειται στο εξής σε ένα καθεστώς το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στους δασμούς. Τα μέλη του ΠΟΕ ήταν επίσης υποχρεωμένα να μειώσουν τις εξαγωγικές επιδοτήσεις και τις ποσότητες των επιδοτούμενων εξαγωγών για συγκεκριμένα προϊόντα. Τα μέτρα στήριξης των αγροτών (στήριξη των τιμών) μειώθηκαν επίσης.
 • Η συμφωνία έλαβε υπόψη το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των μελών του ΠΟΕ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάστηκε να περικόψουν τις επιδοτήσεις τους ή να μειώσουν τους δασμούς τους όσο οι ανεπτυγμένες χώρες και είχαν περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες απαλλάχτηκαν από αυτές τις δεσμεύσεις μειώσεων.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης

 • Η συμφωνία πολυϊνών του 1973 (ΣΠΙ), η οποία καλύπτει τις φυσικές και συνθετικές ίνες καθώς και τα συναφή προϊόντα, συνεπαγόταν ότι το εμπόριο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ήταν εκτός του κοινού καθεστώτος της GATT. Πράγματι, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, επιτρέποντας σε μέλη του ΠΟΕ να συνάψουν μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες που να περιορίζουν τις αμοιβαίες εξαγωγές τους σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αυτές οι συμφωνίες θα απαγορεύονται από τους γενικούς κανόνες της GATT.
 • Οι διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν την ομαλή ένταξη του τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης στο πλαίσιο της GATT του 1994. Με τον τρόπο αυτό η συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης (ATC) προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της ΣΠΙ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005. Αυτό σήμαινε ότι οι διμερείς περιορισμοί έπρεπε να καταργηθούν σταδιακά.
 • Μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης για τις χώρες των οποίων οι τοπικές βιομηχανίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες προσαρμογής. Τα μέτρα αυτά, διάρκειας το πολύ 3 ετών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρής επιτήρησης εκ μέρους της επιτροπής επιτήρησης κλωστοϋφαντουργίας.

Μέτρα σχετικά με τις εμπορικές επενδύσεις (TRIMs)

 • Η συμφωνία για τα μέτρα σχετικά με τις εμπορικές επενδύσεις (TRIMs) αναγνωρίζει ότι ορισμένα επενδυτικά μέτρα ενδέχεται να έχουν περιοριστικό ή στρεβλωτικό αποτέλεσμα στο εμπόριο. Τα μέλη του ΠΟΕ συμφωνούν να μην εφαρμόζουνTRIMs που δεν θα συμμορφώνονται με την αρχή της εθνικής μεταχείρισης που ορίζει η GATT ή με την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών. Το παράρτημα της συμφωνίας περιλαμβάνει παραδείγματα TRIMs που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, για παράδειγμα, την απαίτηση αγοράς μιας συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων εθνικής καταγωγής.
 • Όλα τα TRIMs έπρεπε να κοινοποιηθούν και να καταργηθούν εντός 2 ετών από τις ανεπτυγμένες χώρες, 5 ετών από τις αναπτυσσόμενες χώρες και 7 ετών από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μια επιτροπή επενδυτικών μέτρων στον τομέα του εμπορίου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση αυτών των δεσμεύσεων. Επίσης, τα μέλη έχουν αποφασίσει να ορίσουν αργότερα αν θα πρέπει να συμπληρωθεί η συμφωνία με κανόνες για την επενδυτική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τεχνικά εμπόδια του εμπορίου

 • Η συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια του εμπορίου (συμφωνία OTC) αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι τεχνικοί κανονισμοί και τα πρότυπα, καθώς και οι διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης, δεν δημιουργούν άσκοπα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι οι χώρες μπορούν να θεσπίζουν τέτοια μέτρα για έναν θεμιτό στόχο, όπως την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των προσώπων ή την προστασία του περιβάλλοντος. Οι τεχνικοί κανονισμοί και τα πρότυπα δεν πρέπει ωστόσο να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική μεταχείριση των εθνικών προϊόντων έναντι συναφών εισαγόμενων προϊόντων. Η συμφωνία ενθαρρύνει την προσφυγή σε διεθνείς κανόνες, καθώς και την εναρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών κανόνων, των προτύπων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης.
 • Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία εθνικών κέντρων πληροφόρησης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

 • Η συμφωνία για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (μέτρα ΥΦΥ) αφορά όλα τα μέτρα ΥΦΥ τα οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν το διεθνές εμπόριο. Τα μέτρα ΥΦΥ προστατεύουν τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά από κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από διάφορα πρόσθετα, μολυσματικές προσμείξεις, τοξίνες ή παθογόνους οργανισμούς που υπάρχουν στα προϊόντα διατροφής ή προστατεύουν μια χώρα από ζημίες που προέρχονται από την εισδοχή, εγκατάσταση ή διάδοση επιβλαβών οργανισμών.
 • Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ΥΦΥ τα οποία βασίζονται σε επιστημονικές αρχές, αλλά αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις έναντι άλλων χωρών ή να χρησιμοποιούνται για προστατευτικούς σκοπούς. Τα μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν τα μέτρα τους βάσει διεθνών προτύπων, οδηγιών ή συστάσεων όποτε αυτό είναι δυνατό.
 • Αν μέλη επιλέξουν να μην ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να αποδείξουν επιστημονικά ότι αυτό ήταν αναγκαίο. Η εφαρμογή των προτύπων μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση με έναρξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης των διαφορών.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δασμολογητέα αξία

 • Όταν επιβάλλονται δασμοί βάσει της αξίας των εμπορευμάτων, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται μια ξεκάθαρη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Πράγματι, αν δεν πραγματοποιηθεί σωστά, ο καθορισμός της δασμολογητέας αξίας μπορεί να έχει μη δασμολογικά προστατευτικά αποτελέσματα και πιο περιοριστικό χαρακτήρα από τον ίδιο τον δασμό.
 • Η συμφωνία για τη δασμολογητέα αξία αναγνωρίζει ότι η δασμολογητέα αξία πρέπει να βασίζεται στην πραγματική τιμή των εμπορευμάτων. Στην πολύ συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία η τιμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, η συμφωνία προβλέπει άλλες μεθόδους καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με αύξουσα σειρά σημασίας.

Επιθεώρηση πριν την αποστολή

 • Ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, για την αποτροπή της απάτης και την κάλυψη των ελλείψεων των διοικήσεών τους, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιωτικών εταιρειών για τον έλεγχο της ποιότητας, της ποσότητας, της τιμής και/ή της τελωνειακής κατάταξης των εισαγόμενων εμπορευμάτων προτού αυτά εξαχθούν από τη χώρα προμηθευτή.
 • Η συμφωνία για την επιθεώρηση πριν την αποστολή ορίζει τις υποχρεώσεις που έχουν οι χώρες χρήστες κυρίως όσον αφορά τη μη διακριτική μεταχείριση, τη διαφάνεια, την προστασία των απόρρητων εμπορικών πληροφοριών και τον έλεγχο των τιμών.

Κανόνες καταγωγής

 • Οι κανόνες καταγωγής είναι τα αναγκαία κριτήρια για τον καθορισμό της χώρας καταγωγής ενός προϊόντος, αλλά δεν πρέπει να συνιστούν άσκοπα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Η συμφωνία για τους κανόνες καταγωγής θεσπίζει περιορισμούς σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων αυτών και αφορά τους κανόνες που διέπουν τα μη προτιμησιακά μέσα εμπορικής πολιτικής. Κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η εναρμόνιση των μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής κατά τρόπο ώστε να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια από όλα τα μέλη του ΠΟΕ, ανεξαρτήτως του σκοπού εφαρμογής τους.
 • Αναμένοντας την εναρμόνιση, τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να μεριμνούν ώστε να ορίζονται σαφώς οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τον καθορισμό της καταγωγής και ώστε οι κανόνες καταγωγής να μην συνεπάγονται περιορισμό, στρέβλωση ή αποδιοργάνωση του διεθνούς εμπορίου.

Διαδικασίες σχετικά με τις άδειες εισαγωγής

 • Η χορήγηση αδειών εισαγωγής είναι διοικητική διαδικασία η οποία απαιτεί την υποβολή σχετικής αίτησης ή άλλων εγγράφων στην αρμόδια αρχή πριν από την εισαγωγή σε μια χώρα.
 • Κύριοι στόχοι της συμφωνίας για τις διαδικασίες των αδειών εισαγωγής είναι η απλούστευση των διαδικασιών αυτών και η εξασφάλιση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητάς τους, με σκοπό τη δίκαιη και ισότιμη εφαρμογή και διαχείρισή τους.

Διευκόλυνση των συναλλαγών

Η συμφωνία για τη διευκόλυνση των συναλλαγών έχει ως στόχο να διευκολύνει την κίνηση, την αποδέσμευση και διασάφηση των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων σε διαμετακόμιση, μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των τελωνείων και άλλων σχετικών αρχών για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέτρα αντιντάμπινγκ

 • Η συμφωνία για την εφαρμογή των μέτρων αντιντάμπινγκ θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων αντιντάμπινγκ που προβλέπονται στο άρθρο VI της GATT 1994.
 • Η συμφωνία θεσπίζει ακριβέστερους και σαφέστερους κανόνες όσον αφορά τη μέθοδο καθορισμού του ντάμπινγκ και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών.

Επιδοτήσεις και αντισταθμιστικά μέτρα

 • Η νέα συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα ορίζει την «επιδότηση» και δηλώνει ότι μόνο οι ειδικές επιδοτήσεις υπόκεινται στους κανόνες της. Επίσης αναφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται αν μια επιδότηση είναι ειδική για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο παραγωγής ή όμιλο επιχειρήσεων ή ομάδα κλάδων παραγωγής. Η συμφωνία κατατάσσει τις επιδοτήσεις στις 3 ακόλουθες κατηγορίες:
  • εκείνες που απαγορεύονται ρητώς·
  • εκείνες για τις οποίες μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα δυνάμει των κανόνων του ΠΟΕ·
  • και εκείνες που επιτρέπονται.
 • Η συμφωνία προβλέπει διαφορετικά διορθωτικά μέτρα για κάθε κατηγορία επιδοτήσεων.
 • Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση αντισταθμιστικών μέτρων, δηλαδή των δασμών που επιβάλλει η χώρα εισαγωγής για να αντισταθμίσει τα αποτελέσματα της επιδότησης.

Μέτρα διασφάλισης

 • Η συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο XIX της συμφωνίας GATT του 1994.
 • Η συμφωνία απαγορεύει τα «μέτρα της γκρίζας ζώνης», όπως τα μέτρα αυτοπεριορισμού των εξαγωγών ή άλλες ρυθμίσεις κατάτμησης της αγοράς. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μια ρήτρα κατάργησης για όλα τα ισχύοντα μέτρα διασφάλισης. Επιπλέον, παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης.

ΠΛΕΙΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 • Το παράρτημα 4 της συμφωνίας του Μαρακές περιλαμβάνει 4 πλειομερείς συμφωνίες (δηλ. οι συμφωνίες εφαρμόζονται μόνο στα μέλη του ΠΟΕ που τα έχουν αποδεχτεί ρητώς):
  • μια συμφωνία για το βόειο κρέας (σε ισχύ μόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1997)·
  • μια συμφωνία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (σε ισχύ μόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1997)·
  • μια συμφωνία για το εμπόριο πολιτικών αεροσκαφών·
  • μια συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να ανοίξει τις δημόσιες συμβάσεις σε ξένες εταιρείες.
 • Η συμφωνία καλύπτει 5 τομείς δραστηριοτήτων: λιμένες, αεροδρόμια, ύδρευση, ηλεκτρισμό και αστικές μεταφορές. Βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας: οι συγκεκριμένες χώρες πρέπει να ανοίγουν τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεών τους, στους αναφερόμενους τομείς, αποκλειστικά σε όσους έχουν υπογράψει τη συμφωνία και δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

 • Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 22 Δεκεμβρίου 1994.
 • Η συμφωνία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής ενότητα: ΕΕ και ΠΟΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέτρα αντιντάμπινγκ: μέτρα, π.χ. ειδικοί δασμοί, τα οποία εφαρμόζονται σε εισαγωγές στην ΕΕ επί προϊόντων που πωλούνται με την πρακτική ντάμπινγκ, δηλ. προϊόντων που εξάγονται στην ΕΕ σε τιμή χαμηλότερη από την εγχώρια τιμή.

Μέτρα κατά των επιδοτήσεων: μέτρα, π.χ. αντισταθμιστικοί δασμοί (που εξουδετερώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των επιδοτήσεων), τα οποία επιβάλλονται από την ΕΕ σε εισαγωγές που επιδοτούνται και, επομένως, βλάπτουν τον κλάδο που παράγει το ίδιο προϊόν.

Μέτρα διασφάλισης: αυτά τα μέτρα προβλέπονται όταν κατόπιν έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστωθεί ότι οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε προκαλούν (ή κινδυνεύουν να προκαλέσουν) σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της ΕΕ. Πρόκειται για προσωρινά μέτρα, όπως ποσοστώσεις που εφαρμόζονται σε εισαγωγές, προκειμένου να προσφερθεί χρόνος στη βιομηχανία της ΕΕ να προβεί σε τυχόν αναγκαίες αλλαγές.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1-2)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 3-10)

τελευταία ενημέρωση 18.04.2017

Top