Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Άμυνα κατά των εμποδίων στο εμπόριο

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Άμυνα κατά των εμποδίων στο εμπόριο

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94 — διαδικασίες για να διασφαλιστεί ή άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Θεσπίζει μια διαδικασία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τις χώρες της ΕΕ να ζητήσουν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τυχόν εμπορικούς φραγμούς* που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες προκειμένου να διαφυλαχτούν τα συμφέροντα των εταιρειών και των εργαζομένων της ΕΕ.
 • Επιδιώκει την εξάλειψη των ζημιών* ή των δυσμενεών συνεπειών για το εμπόριο* που προκύπτουν από αυτούς τους εμπορικούς φραγμούς, σύμφωνα με τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Οι καταγγελίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού δύνανται να υποβληθούν εξ ονόματος βιομηχανίας της ΕΕ, εξ ονόματος μίας ή περισσότερων εταιρειών της ΕΕ ή από χώρα της ΕΕ που επισημαίνει συγκεκριμένο εμπορικό φραγμό. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ύπαρξη εμπορικών φραγμών και της σχετικής ζημίας ή των δυσμενών συνεπειών για τις συναλλαγές.
 • Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει 45 ημέρες στη διάθεσή της για να αποφασίσει εάν μπορεί να γίνει δεκτή η καταγγελία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να ανασταλεί κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία.
 • Μια συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε χώρας της ΕΕ και προεδρεύεται από την Επιτροπή, ενημερώνει τις χώρες αυτές. Λειτουργεί επίσης ως βήμα έκφρασης των απόψεών τους.
 • Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, κινείται έρευνα που αναγγέλλεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην εν λόγω ανακοίνωση επισημαίνεται το σχετικό προϊόν ή οι υπηρεσίες και οι χώρες. Στη συνέχεια η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εφόσον η ΕΕ αποφασίσει, βάσει της διαδικασίας εξέτασης, να αναλάβει δράση, μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εμπορικής πολιτικής τα οποία να είναι συμβατά με τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις και διαδικασίες. Συγκεκριμένα, δύναται να λάβει τα εξής μέτρα:

 • 1.

  αναστολή δασμολογικών παραχωρήσεων* και επιβολή νέων ή αυξημένων τελωνειακών δασμών·

 • 2.

  επιβολή ή ενίσχυση ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών·

 • 3.

  αναστολή παραχωρήσεων που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή προμηθευτές στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την ανάληψη μίας ή περισσότερων δράσεων εντός 30 ημερών.

Το 2014, η ΕΕ τροποποίησε τον κανονισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014] προσθέτοντας νέους κανόνες και διαδικασίες. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες διασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να ασκεί δικαιώματα αναστολής ή ανάκλησης παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, με αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει νομοθετικές πράξεις λαμβάνοντας μέτρα κατά τρίτων χωρών σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις είναι άμεσα εφαρμοστέες και η εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις. Στα μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν μέσω μίας εκτελεστικής πράξης περιλαμβάνονται τα 3 μέτρα που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 εφαρμόζεται από τις 17 Ιουλίου 2014.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Έρευνες για τους εμπορικούς φραγμούς

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Εμπορικός φραγμός: κάθε εμπορική πρακτική που καθιερώνει τρίτη χώρα αλλά απαγορεύεται βάσει των κανόνων του διεθνούς εμπορίου που αναγνωρίζουν δικαίωμα στο θιγόμενο από την πρακτική μέρος να επιδιώξει την κατάργηση των συνεπειών της. Αυτοί οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες είναι κατά κύριο λόγο οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή οι κανόνες διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος.

* Ζημία: κάθε σημαντική ζημία η οποία υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί από εμπορικό φραγμό, σε κλάδο παραγωγής της ΕΕ στην αγορά της ΕΕ.

* Δυσμενείς συνέπειες για τις συναλλαγές: συνέπειες οι οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν, ως προς κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, από εμπορικό φραγμό εις βάρος επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά οποιασδήποτε τρίτης χώρας.

* Παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις: δασμολογικές παραχωρήσεις ή άλλα οφέλη τα οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΕΕ L 349, 31.12.1994, σ. 71–78)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι για σκοπούς αναφοράς

τελευταία ενημέρωση 30.11.2015

Top