Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινό καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινό καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προϊόντων που προέρχονται από ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ. Επίσης, καθορίζει τις διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να εφαρμόσει τα μέτρα επιτήρησης και διασφάλισης που είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 625/2009 της 7ης Ιουλίου 2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι εισαγωγές προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό δεν υπόκεινται σε κανέναν ποσοτικό περιορισμό, και συνεπώς πραγματοποιούνται ελεύθερα, με την επιφύλαξη πιθανών μέτρων διασφάλισης.

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες εκτός ΕΕ: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βιετνάμ, Βόρεια Κορέα, Καζαχστάν, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. Ο κανονισμός αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υποβάλλονται σε ειδικό κοινό καθεστώς εισαγωγής.

Διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης

Οι χώρες της ΕΕ ενημερώνουν την Επιτροπή εάν οι τάσεις των εισαγωγών επισύρουν ανάγκη υιοθέτησης μέτρων επιτήρησης ή διασφάλισης. Η διεξαγωγή διαβουλεύσεων είναι δυνατή είτε κατόπιν αιτήσεως μίας χώρας της ΕΕ είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε χώρας της ΕΕ, και στην οποία προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Οι διαβουλεύσεις αυτές εξετάζουν κυρίως:

  • τις συνθήκες των εισαγωγών·
  • την οικονομική και εμπορική κατάσταση·
  • τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εκτός ΕΕ οι οποίες απαριθμούνται παραπάνω·
  • τα τυχόν μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.

Αν παρίσταται ανάγκη, οι διαβουλεύσεις είναι δυνατό να διεξαχθούν εγγράφως, και οι χώρες της ΕΕ, εντός προθεσμίας πέντε έως οκτώ εργάσιμων ημερών, δύνανται να διατυπώσουν τη γνώμη τους ή να ζητήσουν προφορικές διαβουλεύσεις.

Διαδικασία έρευνας

Όταν, κατόπιν των διαβουλεύσεων κρίνεται ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να δικαιολογείται έρευνα, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα εντός ενός μηνός και δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζοντας τις πληροφορίες που ελήφθησαν και καθορίζοντας τις προθεσμίες εντός των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πληροφορίες καθώς και τις προθεσμίες για τις ακροάσεις.

Στα πλαίσια της έρευνας, η Επιτροπή εξετάζει:

  • τον όγκο των εισαγωγών·
  • τις τιμές εισαγωγής·
  • τις προκύπτουσες επιπτώσεις για τους παραγωγούς της ΕΕ·
  • το συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα των εν λόγω χωρών.

Όταν προβάλλεται θέμα απειλής πρόκλησης σοβαρής ζημίας, η Επιτροπή εξετάζει επίσης αν μια συγκεκριμένη κατάσταση είναι ικανή να εξελιχθεί σε πραγματική ζημία. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ρυθμό αύξησης των εξαγωγών προς την ΕΕ και το δυναμικό εξαγωγής της χώρας καταγωγής ή εξαγωγής.

Η έρευνα διεξάγεται μέσα σε εννέα μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο επιπλέον μήνες το πολύ.

Τα δικονομικά δικαιώματα (πρόσβαση σε μη εμπιστευτικές πληροφορίες, δικαίωμα ακροάσεως, εμπιστευτική μεταχείριση) γίνονται σεβαστά καθ’ όλη τη διαδικασία.

Στο τέλος της έρευνας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στη συμβουλευτική επιτροπή και, ανάλογα με το συμπέρασμα των ερευνών της, είτε περατώνει την έρευνα, είτε αποφασίζει να εφαρμόσει μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης.

Μέτρα επιτήρησης

Όταν το απαιτούν τα συμφέροντα της ΕΕ, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως μίας χώρας της ΕΕ ή με δική της πρωτοβουλία, είτε να αποφασίσει την αναδρομική επιτήρηση ορισμένων εισαγωγών είτε να υπάγει ορισμένες εισαγωγές σε προηγούμενη επιτήρηση. Τα υπό προηγούμενη επιτήρηση προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εφόσον προσκομισθεί έγγραφο επιτήρησης. Το έγγραφο αυτό ισχύει σε όλη την ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ που το εκδίδει.

Ως προς αυτό, ο παρών κανονισμός διαφέρει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2009 (κοινό καθεστώς εισαγωγών από άλλες χώρες εκτός ΕΕ). Όταν έχουν ληφθεί μέτρα επιτήρησης, οι προϋποθέσεις χρήσης ή χορήγησης των εντύπων εισαγωγής μπορούν να είναι αυστηρότερες για τις χώρες οι οποίες απαριθμούνται παραπάνω από ό,τι για τις άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ιδιαίτερα, όταν το απαιτούν τα συμφέροντα της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει την προθεσμία χρήσης του εγγράφου προηγούμενης εισαγωγής, να την υποβάλλει σε ορισμένους όρους ή ακόμα να προβλέψει την εισαγωγή ρήτρας ανάκλησης.

Μέτρα διασφάλισης

Τα μέτρα διασφάλισης δύνανται να εφαρμοστούν αν ένα προϊόν εισάγεται στην ΕΕ σε ποσότητες τόσο αυξημένες ή υπό συνθήκες ή όρους τέτοιους ώστε να προκαλείται ή να απειλείται να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της ΕΕ. Οι προϋποθέσεις είναι παρόμοιες με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2009. Τα μέτρα διασφάλισης ισχύουν για κάθε προϊόν το οποίο τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την έναρξη ισχύος τους. Εντούτοις, τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που ευρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ΕΕ.

15.Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από ειδικούς κανόνες που περιέχονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εκτός ΕΕ οι οποίες απαριθμούνται παραπάνω. Επίσης, δεν αποτρέπει την έγκριση ή εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ απαγορεύσεων, ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων επιτήρησης που επιβάλλονται για λόγους: δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας και ειδικών συναλλαγματικών διατυπώσεων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2009

6.8.2009

-

ΕΕ L 185, 17.7.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός της Επιτροπή (ΕΕ) αριθ. 1241/2009 της 16ης Δεκεμβρίου 2009 για την παράταση και την επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής της προηγούμενης επιτήρησης της Ένωσης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.02.2011

Top