Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια

Ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να συμβάλει στον καθορισμό στρατηγικής και μεθοδολογίας για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις χώρες εκτός ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000 σχετικά με τις αποστολές εκλογικής επιτήρησης και βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2000) 191 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας τους αναφέρεται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην περίπτωση των εκλογών, ως χρηστή διακυβέρνηση νοείται το κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των εκλογών, ιδίως η ανεξάρτητη επίβλεψη και παρακολούθηση για να διασφαλισθεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη.

Τα κριτήρια που καθορίζονται από την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου για την εγκυρότητα των υπό επιτήρηση εκλογών είναι αποδεκτά διεθνώς. Οι εκλογές πρέπει να είναι ελεύθερες, δίκαιες, έντιμες και θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα περιοδικά και με μυστική ψηφοφορία.

Η διεθνής εκλογική βοήθεια συνίσταται στην παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης των εκλογικών διαδικασιών, περιλαμβάνοντας βοήθεια για τη θέσπιση εκλογικού νομικού πλαισίου, εγγραφή των πολιτικών κομμάτων και των ψηφοφόρων, και αγωγή του πολίτη ή κατάρτιση των επί τόπου παρατηρητών και δημοσιογράφων. Η εκλογική βοήθεια λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εκλογική επιτήρηση.

Η διεθνής εκλογική επιτήρηση έχει ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας, τη νομιμοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, την αποτροπή της απάτης, την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη συμβολή στην επίλυση των συγκρούσεων. Βασίζεται στις αρχές της πλήρους κάλυψης, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η στήριξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου περιλαμβάνεται στις Συνθήκες. Το άρθρο 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει σαφώς ότι η Ένωση θεμελιώνεται σε αρχές όπως αυτή της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου, οι οποίες αποτελούν βασικές αξίες κοινές για όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι αποστολές για την επιτήρηση των εκλογών γίνονται αποδεκτές ως μέρος της εντολής της ΕΕ.

Διδάγματα από την πείρα του παρελθόντος

Η παρούσα ανακοίνωση συνοψίζει τα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί από τις αποστολές για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΕ κατά το 1993 έως το 2000:

 • Η Ένωση χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική στον τομέα αυτό·
 • Απαιτείται από τις αποστολές επιτήρησης η δέουσα προσοχή ώστε να μην νομιμοποιούνται παράνομες εκλογικές διαδικασίες·
 • Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και κατάρτιση των ομάδων επί τόπου παρατηρητών·
 • Για ορισμένες εκλογές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαία η βοήθεια και η επιτήρηση·
 • Οι διερευνητικές αποστολές κρίνονται απαραίτητες πριν να αποφασισθούν οι αποστολές επιτήρησης·
 • Οι αποστολές εκλογικής επιτήρησης πρέπει να παραμένουν επιτόπου για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να καλύπτουν όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας·
 • Οι εκτιμήσεις των εκλογών αποτελούν λεπτό εγχείρημα και θα έπρεπε να περιλαμβάνουν συστάσεις για μελλοντικές δράσεις·
 • Ο εκπρόσωπος της αποστολής πρέπει πάντοτε να κάνει μια προκαταρκτική δήλωση μετά την ψηφοφορία και τις τελικές δηλώσεις μόνο μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας·
 • Οι επιτόπου κοινοτικοί φορείς πρέπει να έχουν πάντοτε κοινή άποψη·
 • Κρίνεται σκόπιμο η δημιουργία ενός γραφείου της Επιτροπής που να ασχολείται με τις εκλογές στις χώρες εκτός ΕΕ·
 • Η διαδικασία της ΕΕ για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι σαφής και ορθολογική·
 • Κρίνεται απαραίτητη μία ενιαία και διαφανής πολιτική χρηματοδότησης·
 • Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·
 • Ο συντονισμός με άλλους διεθνείς φορείς πρέπει να βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις·
 • Πρέπει να βελτιωθεί η προβολή των αποστολών της ΕΕ·
 • Οι ανθρώπινοι πόροι που ασχολούνται με την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια πρέπει να ανταποκρίνονται στους πολιτικούς στόχους·
 • Θα ήταν επιθυμητή μια ταχεία διαδικασία της ΕΕ για τη λήψη αποφάσεων·
 • Μια ομοιογενής διαδικασία για την πρόσληψη των παρατηρητών θα διευκόλυνε τις αποστολές·
 • Οι παρατηρητές της Ένωσης πρέπει να έχουν καλύτερη κατάρτιση και καλύτερη επιτόπια καθοδήγηση.

Συστάσεις για το μέλλον

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι πρέπει να εγκριθεί από την Ένωση μία στρατηγική εκλογικής επιτήρησης και βοήθειας, η οποία:

 • Να διευκολύνει την λήψη αποφάσεων για κάθε περίπτωση χωριστά·
 • Να προωθεί την εγκαθίδρυση βιώσιμων εθνικών δομών·
 • Να ευνοεί τον πλουραλισμό σε πολιτικό επίπεδο και εντός της τοπικής κοινωνίας των πολιτών·
 • Να ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ τοπικών και ευρωπαϊκών ΜΚΟ και των τοπικών παρατηρητών.

Η απόφαση για την πραγματοποίηση εκλογικής επιτήρησης από την ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση σχετικά με τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα και τη χρησιμότητα μιας τέτοιας αποστολής. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο καθόρισε τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της ανακοίνωσης. Στο ίδιο παράρτημα, αναφέρονται οι όροι ώστε οι παρατηρητές να μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η απόφαση για παροχή εκλογικής βοήθειας εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • αίτημα για παροχή βοήθειας που υποβάλλεται από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής·
 • γενική συμφωνία των κύριων πολιτικών κομμάτων και των άλλων εταίρων·
 • η ΕΕ θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις ή θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης·
 • κατάλληλο χρονοδιάγραμμα·
 • ελευθερία κυκλοφορίας·
 • πρόσβαση στην πληροφόρηση·
 • ασφάλεια της ομάδας τεχνικής βοήθειας.

Η Επιτροπή μελετά τη δημιουργία ενός εκλογικού γραφείου που θα είναι επιφορτισμένο με τον οριζόντιο συντονισμό της εκλογικής επιτήρησης και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων, για να βοηθηθούν οι γεωγραφικές μονάδες και οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και να διασφαλισθεί ο συντονισμός με τα άλλα ενδιαφερόμενα ιδρύματα και οργανισμούς. Αυτή η νέα ομάδα θα διευκολύνει τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με τις εκλογικές αποστολές μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αποστολών, μελετώνται οι διάφορες δυνατότητες για την επίσπευση και απλούστευση των αποφάσεων που αφορούν τη δέσμευση των κονδυλίων και την εκτέλεση των δαπανών.

Όσον αφορά την πρόσληψη παρατηρητών, η ανακοίνωση θεωρεί ότι τα κριτήρια που εγκρίνονται για την επιλογή (βλέπε παράρτημα IV) και ο κώδικας συμπεριφοράς των παρατηρητών της Ένωσης(βλέπε παράρτημα III) αποτελούν μια καλή βάση.

Κατευθυντήριες γραμμές προς την επιτυχία

Στην ανακοίνωση συστήνεται να ληφθούν υπόψη τα εξής για την επιτυχία των αποστολών εκλογικής βοήθειας και επιτήρησης:

 • κατάρτιση σαφούς εντολής για την αποστολή·
 • έναρξη πάντοτε με την πραγματοποίηση μιας διερευνητικής αποστολής·
 • συγκρότηση επιτόπου ενός εκλογικού γραφείου της Ένωσης με μια κεντρική ομάδα που να είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό·
 • έγκαιρη αποστολή επιτόπου της ομάδας τεχνικής βοήθειας ·
 • σύνταξη τακτικών εκθέσεων της αποστολής·
 • παροχή κατάρτισης σε όλους τους παρατηρητές της Ένωσης με ένα κοινό πρόγραμμα·
 • συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς για την κατάρτιση των παρατηρητών·
 • οι παρατηρητές που μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να φθάνουν επιτόπου δύο μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών και να παραμένουν επιτόπου μέχρι την επίλυση των εκλογικών διαφορών·
 • όλοι οι παρατηρητές πρέπει να συμμορφώνονται προς τον κώδικα συμπεριφοράς.

Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών, η ανακοίνωση συστήνει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Για να βελτιωθεί η προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα των εκλογών, η ανακοίνωση προτείνει να δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες στο διαδίκτυο, να καλλιεργούνται καλές σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνεται χρήση σχετικού διαφημιστικού υλικού και να περιλαμβάνεται η προβολή στις συμφωνίες με άλλους εταίρους.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια. Συμβούλιο Ανάπτυξης - 31 Μαΐου 2001 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Το Συμβούλιο εγκρίνει την ανακοίνωση και αναφέρει τις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν την στήριξη της ΕΕ στις εκλογές: διάλογος με τις ενδιαφερόμενες αρχές, αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις εκλογές, πρόληψη των συγκρούσεων και εξάλειψη της απάτης. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ της εκλογικής επιτήρησης και της εκλογικής βοήθειας. Το Συμβούλιο θεωρεί επίσης σκόπιμο να διορίζεται ένας κύριος παρατηρητής που εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε αποστολή εκλογικής επιτήρησης. Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

 • θεσμική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών-πλαίσιο σχετικά με τη χρηματοδότηση των εκλογών και με τα πολιτικά κόμματα·
 • κατάρτιση του τοπικού προσωπικού·
 • ευαισθητοποίηση των πολιτών στο δικαίωμα της ψηφοφορίας·
 • δημιουργία εκλογικών κέντρων·
 • στήριξη της τοπικής κοινωνίας των πολιτών·
 • στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Μια ανάλυση της στήριξης των εκλογικών διαδικασιών αναμένεται κάθε τρία έτη.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αποστολές εκλογικής επιτήρησης και βοήθειας της ΕΕ [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ανακοίνωση και προτείνει να δημιουργηθεί στους κόλπους του μια ομάδα συντονισμού των εκλογών. Καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει τα στρατηγικά έγγραφα ανά χώρα σχετικά με την εκλογική βοήθεια και να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της εκλογικής ενίσχυσης. Συστήνει να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ευρωπαϊκών και διεθνών αποστολών και προτείνει την οργάνωση μιας διάσκεψης με τους άλλους φορείς για να καθορισθούν τα κοινά κριτήρια εργασίας και αξιολόγησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί ενίσχυση στην εκλογική βοήθεια βάσει των γραμμών του προϋπολογισμού που χορηγούνται σε κάθε γεωγραφική ζώνη.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.04.2011

Top