Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη: η επιλογή της πολυμερούς προσέγγισης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη: η επιλογή της πολυμερούς προσέγγισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή της στο σύστημα διακυβέρνησης και στις δραστηριότητες του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Πράγματι, η συνεργασία στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της φτώχειας και η κλιματική αλλαγή.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Σεπτεμβρίου 2003 «Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη: η επιλογή της πολυμερούς προσέγγισης» [COM(2003) 526 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, μέσω του συστήματος διακυβέρνησης του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) *.

Έτσι, η ΕΕ ανανεώνει τη στήριξή της στο πολυμερές σύστημα διακυβέρνησης * του ΟΗΕ, ως μέσο υιοθέτησης συγκεκριμένων λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, της μείωσης της φτώχειας, της ειρήνης και της ασφάλειας.

Αποτελεσματικότητα της πολυμερούς διακυβέρνησης

Η ΕΕ οφείλει να αυξήσει τη συμβολή της ενόψει της έγκρισης και εφαρμογής πολυμερών πολιτικών και μέσων. Πράγματι, η επιρροή της μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά την υλοποίηση διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών της και τρίτων χωρών, που είναι εταίροι της.

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία θεσμικής μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των πολυμερών σχέσεων καθώς και να ενισχυθεί η διεθνής πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας.

Ομοίως, βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο οφείλει να διευκολύνει την συνέχιση των δεσμεύσεων και να ενισχύσει τη δράση υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο την τήρηση των διεθνών τους δεσμεύσεων. Έτσι, η ΕΕ ενσωματώνει συγκεκριμένα στα προγράμματά της για την εξωτερική πολιτική τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, της βοήθειας στο εμπόριο, της προώθησης προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Αποτελεσματικότητα της συνεργασίας

Η Επιτροπή παρουσιάζει σειρά κατευθυντήριων γραμμών για διεύρυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να επιτύχει τα ακόλουθα:

 • εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου, χάρη στην αύξηση των συναντήσεων υψηλού επιπέδου και τη συνεργασία με τις οργανώσεις του ΟΗΕ·
 • ενίσχυση της εκπροσώπησης της ΕΕ στον ΟΗΕ·
 • αύξηση της χρηματοοικονομικής συνεργασίας και της χρηματοοικονομικής συμβολής της ΕΕ στις δραστηριότητες του ΟΗΕ·
 • σύναψη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τις οργανώσεις, τα ταμεία και τα προγράμματα του ΟΗΕ στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας·
 • διεξαγωγή στρατηγικού διαλόγου για το συντονισμό των παρεμβάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επίσης, πρέπει να βαθύνει η πολιτική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, είτε πρόκειται για πρόληψη ένοπλων συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων ή αποκατάσταση μετά από κρίσεις. Αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να επεκταθεί συστηματικά στις αρμόδιες περιφερειακές οργανώσεις (όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης).

Προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ

Η ΕΕ συμβάλει ουσιαστικά στην εκπόνηση πολιτικών που εγκρίνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, Ωστόσο, παραμένει αναγκαία η βελτίωση του συντονισμού των θέσεων των κρατών μελών της, η ύπαρξη συνοχής μεταξύ των στόχων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και των θέσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον ΟΗΕ.

Προκειμένου να αυξηθεί η επιρροή της ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης του ΟΗΕ, η Επιτροπή συστήνει τα ακόλουθα:

 • συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών και συμμετοχή, το ταχύτερο δυνατό, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τη διεθνή κοινωνική πολιτική, την υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·
 • βελτίωση του συντονισμού και του διαλόγου της ΕΕ με τις ενδιαφερόμενες χώρες ή ομάδες χωρών με την εξέταση ειδικών θεματικών·
 • μέριμνα ώστε να είναι συμβατές οι ευρωπαϊκές πολιτικές με τις διεθνείς πολιτικές και εξασφάλιση αποτελεσματικής ευρωπαϊκής εκπροσώπησης όσον αφορά τις εργασίες του ΟΗΕ σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.

Λέξεις-κλειδιά

 • Σύστημα διακυβέρνησης του ΟΗΕ: έννοια την οποία η Επιτροπή ορίζει ως εφαρμοζόμενη στα κύρια όργανα του ΟΗΕ (συγκεκριμένα τη Γενική Συνέλευση, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και τα επικουρικά τους όργανα, το Συμβούλιο Ασφαλείας, τη Γραμματεία), καθώς και τα προγράμματα, τα ταμεία και τους ειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων του Bretton Woods (συγκεκριμένα την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
 • Πολυμερής διακυβέρνηση: τρόπος οργάνωσης των διεθνών σχέσεων όπου συμμετέχουν περισσότερα των δύο κράτη.

See also

 • Τον δικτυακό τόπο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (EN) (ES) (FR)
 • Τα κύρια όργανα του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (EN) (ES) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.09.2011

Top