Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 — σύστημα της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Θεσπίζει ένα σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα.
 • Ο κανονισμός εφαρμόζεται παράλληλα με το σύστημα ελέγχου για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή από τις εθνικές αρχές των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ένα αλιευτικό σκάφος εικάζεται ότι επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία, αν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
  • δεν διαθέτει ισχύουσα άδεια·
  • δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του να καταγράφει και να αναφέρει δεδομένα αλιευμάτων ή αφορώντα τα αλιεύματα·
  • αλιεύει σε απαγορευμένη περιοχή*, κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας*, χωρίς να διαθέτει ή αφού εξάντλησε ποσόστωση ή/και πέραν του απαγορευόμενου βάθους* ·
  • αλιεύει απαγορευμένα είδη·
  • χρησιμοποιεί αλιευτικά εργαλεία απαγορευμένα ή μη τηρούντα τις διατάξεις·
  • παραποιεί ή αποκρύπτει την ταυτότητά του, τις σημάνσεις του ή τα στοιχεία νηολόγησής του·
  • παραποιεί ή αποκρύπτει αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με έρευνα·
  • παρακωλύει το έργο των επιθεωρητών·
  • φορτώνει, μεταφορτώνει ή εκφορτώνει ιχθείς μεγέθους μικρότερου του κανονικού·
  • συμμετέχει σε δραστηριότητες με σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία·
  • επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) παραβαίνοντας τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης και φέρει σημαία κράτους που δεν συμμετέχει στην εν λόγω οργάνωση ή δεν συνεργάζεται με την οργάνωση αυτή·
  • πρόκειται για σκάφος άνευ κράτους σημαίας.
 • Ο κανονισμός θεσπίζει μια σειρά μέτρων έτσι ώστε να απαγορευτεί η είσοδος προϊόντων ΠΛΑ αλιείας στην αγορά της ΕΕ.

Καθορισμένοι λιμένες

 • Μόνο οι λιμενικές εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν καθορίσει οι χώρες της ΕΕ είναι προσβάσιμες σε μη ενωσιακά σκάφη.
 • Οι εκφορτώσεις και οι μεταφορτώσεις* αλιευτικών προϊόντων μεταξύ μη ενωσιακών και ενωσιακών σκαφών, που απαγορεύονται εν πλω, πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

Επιθεωρήσεις σε λιμένα

Η χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται ο λιμένας είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ. Πρέπει να ελέγχει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι νόμιμα και ότι το σκάφος συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, δηλαδή ότι διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, και ότι η δηλωθείσα ποσότητα αντιστοιχεί στην εκφορτωθείσα ή μεταφορτωθείσα ποσότητα.

Πιστοποιητικά αλιευμάτων

Το πιστοποιητικό αλιευμάτων εγγυάται ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ δεν προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τη χώρα στην οποία είναι νηολογηµένο το αλιευτικό σκάφος (κράτος σημαίας). Επίσης, συνοδεύουν τα αλιευτικά προϊόντα σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνεχείς έλεγχοι.

Υποψίες για ΠΛΑ αλιεία

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
  • θα προσδιορίζει την ταυτότητα των αλιευτικών σκαφών για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς πληροφορίες ώστε να υπάρχει υποψία ότι τα αλιευτικά αυτά σκάφη μπορεί να επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία·
  • θα αποστέλλει κοινοποίηση στα κράτη σημαίας (δηλ. χώρες εκτός ΕΕ και χώρες της ΕΕ) των οποίων τα αλιευτικά σκάφη έχουν ταυτοποιηθεί, και
  • θα κοινοποιεί τις πληροφορίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 • Επίσης, θα καταρτίζει έναν κατάλογο όλων των σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία. Οι διαδικασίες για την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου προβλέπουν μέτρα διασφάλισης και μηχανισμούς προσφυγής με στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των σκαφών και των χωρών που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους καταλόγους.

Μη συνεργαζόμενες χώρες εκτός της ΕΕ

Η Επιτροπή θα χαρακτηρίζει επίσης χώρες εκτός ΕΕ ως «μη συνεργαζόμενες» στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Μια χώρα εκτός ΕΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη χώρα εάν δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως κράτος σημαίας, κράτος λιμένος, παράκτιο κράτος ή κράτος αγοράς, προκειμένου να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Κυρώσεις

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά φυσικών ή νομικών προσώπων που σχετίζονται με δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας.
 • Επιβάλλεται μέγιστη κύρωση τουλάχιστον ίση προς το πενταπλάσιο της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που αλιεύθηκαν.
 • Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιβάλλουν μέγιστη κύρωση τουλάχιστον ίση προς το οκταπλάσιο της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που αλιεύθηκαν.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαγορευμένη περιοχή: μια περιοχή απαγορευμένη για εμπορική αλιεία προκειμένου να επιτραπεί η αποκατάσταση των αποθεμάτων.

Περίοδος απαγόρευσης: περίοδος του έτους κατά την οποία απαγορεύεται η αλιεία προκειμένου να επιτραπεί η αποκατάσταση των αποθεμάτων.

Απαγορευμένο βάθος: βάθος το οποίο μετά από ένα συγκεκριμένο όριο είναι απαγορευμένο για αλιεία προκειμένου να επιτραπεί η αποκατάσταση αποθεμάτων βαθέων υδάτων.

Μεταφόρτωση: η μεταφορά των αλιευμάτων από ένα μικρότερο αλιευτικό σκάφος σε ένα μεγαλύτερο το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνει τα αλιεύματα σε μια μεγαλύτερη παρτίδα για αποστολή.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1–32)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1939/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008) (ΕΕ L 22 της 26.1.2011, σ. 8)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άδειες αλιείας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33–44)

Σκάφη που επιδίδονται στην ΠΛΑ αλιεία

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2010 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2010, περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΕΕ L 131 της 29.5.2010, σ. 22–26)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Αρμόδιες αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών αλιευμάτων

Κατάλογος των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών τους σχετικά με τα άρθρα 15 (2), 17 (8) και 21 (3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ C 320 της 24.12.2009, σ. 17–20)

Καθορισμένοι λιμένες

Κατάλογος των λιμένων σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπου οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων που επιτρέπονται και οι λιμενικές υπηρεσίες είναι προσιτές για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ C 320 της 24.12.2009, σ. 13–16)

τελευταία ενημέρωση 11.10.2016

Top