Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής για συγκεκριμένα θέματα. Μπορεί επίσης να εκδίδει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.

ΠΡΆΞΗ

Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

ΣΎΝΟΨΗ

Το άρθρο 303 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναγνωρίζει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) την αρμοδιότητα της αυτό-ρύθμισης. Έτσι, ο εσωτερικός αυτός κανονισμός θεσπίζει τη λειτουργία και την οργάνωση της ΕΟΚΕ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, η επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και μισθωτών. Επίσης, περιλαμβάνει αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό, κοινωφελή, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα.

Εξάλλου, τα μέλη προτείνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περίοδο πέντε ετών. Η θητεία των μελών είναι ανανεώσιμη. Ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα 350.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το προεδρείο

Περιλαμβάνει:

 • τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους·
 • τους τρεις προέδρους ομάδων (ομάδα I: οι εργοδότες, ομάδα II: οι εργαζόμενοι, ομάδα III: διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα)·
 • τους έξι προέδρους των ειδικευμένων τμημάτων·
 • μεταβλητό αριθμό μελών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κρατών μελών.

Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη των τριών ομάδων και οι αντιπρόεδροι εκλέγονται από τα μέλη των δύο ομάδων στις οποίες δεν ανήκει ο πρόεδρος. Εκλέγονται για διάρκεια δύο ετών εκ περιτροπής μεταξύ των μελών των τριών ομάδων.

Τα βασικά καθήκοντα του προεδρείου είναι τα ακόλουθα:

 • καθορίζει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής και έχει την πολιτική ευθύνη της γενικής της διεύθυνσης,
 • ασκεί μαζί με τον πρόεδρο της επιτροπής τα δημοσιονομικά και τα σχετικά με τον προϋπολογισμό καθήκοντα που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής,
 • θεσπίζει τις διατάξεις εφαρμογής και ερμηνείας του εσωτερικού του κανονισμού,
 • εξετάζει κάθε εξάμηνο τη συνέχεια που δίνεται στις γνωμοδοτήσεις που εκδίδει η επιτροπή βάσει μιας έκθεσης η οποία καταρτίζεται προς το σκοπό αυτό.

Η προεδρία και ο πρόεδρος

Η προεδρία, (ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι) συνεδριάζουν με τους προέδρους των ομάδων για την προετοιμασία των εργασιών του προεδρείου και της ολομέλειας.

Ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, προεδρεύει των εργασιών της επιτροπής. Στο έργο του υποβοηθείται επί μονίμου βάσεως από τους δύο αντιπροέδρους. Εκπροσωπεί την επιτροπή στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τις δράσεις και τα μέτρα που εκτελούνται εξ ονόματός της. Μετά την εκλογή του παρουσιάζει στην ολομέλεια το πρόγραμμα εργασίας για όλη τη διάρκεια της θητείας του και προβαίνει σε απολογισμό των δραστηριοτήτων του μετά το τέλος της θητείας του.

Τα ειδικευμένα τμήματα

Η επιτροπή περιλαμβάνει έξι ειδικευμένα τμήματα:

 • γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον (NAT) (EN) (FR
 • οικονομική και νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή (ECO) (EN) (FR
 • απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, ιθαγένεια (SOC) (EN) (FR
 • εξωτερικές σχέσεις (REX) (EN) (FR
 • ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση (INT) (EN) (FR
 • μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών (TEN) (EN) (FR

Η ολομέλεια μετά από πρόταση του προεδρείου μπορεί να συστήσει και άλλα τμήματα στους τομείς που καλύπτονται από τις συνθήκες. Εκτός από τον πρόεδρο, κάθε μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι μέλος ενός τουλάχιστον ειδικευμένου τμήματος αλλά όχι περισσοτέρων των δύο (εκτός εξαιρέσεων). Τα μέλη των τμημάτων διορίζονται για θητεία δυόμισι ετών.

Τα ειδικευμένα τμήματα έχουν ως καθήκον την επεξεργασία γνωμοδοτήσεων ή ενημερωτικών εκθέσεων σχετικά με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Μπορούν επίσης να συγκροτήσουν μεταξύ των μελών τους είτε μία ομάδα μελέτης, είτε μία συντακτική ομάδα, είτε να ορίσουν ένα κοινό εισηγητή. Ο εισηγητής είναι επιφορτισμένος με την επεξεργασία της γνωμοδότησης και την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται σ’ αυτήν στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα μετά την έγκρισή της από την ολομέλεια.

Οι υποεπιτροπές

Για ορισμένα ειδικά θέματα ή για θέματα που ενδέχεται να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών ειδικευμένων τμημάτων η επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση μιας ειδικής προσωρινής δομής: της υποεπιτροπής. Η δομή αυτή λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο με τα ειδικευμένα τμήματα και τα σχέδια γνωμοδότησης που επεξεργάζεται υποβάλλονται κατ’ ευθείαν για συζήτηση στην επιτροπή.

Τα παρατηρητήρια, οι ακροάσεις και οι εμπειρογνώμονες

Η επιτροπή μπορεί να ιδρύσει παρατηρητήρια όταν η φύση, το μέγεθος και ο ειδικός χαρακτήρας του υπό εξέταση θέματος απαιτούν ειδική ευελιξία των μεθόδων εργασίας, των διαδικασιών και των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, εάν η σημασία ενός συγκεκριμένου θέματος το δικαιολογεί, τα διάφορα όργανα και οι δομές εργασίας της επιτροπής μπορούν να καλέσουν σε ακρόαση εξωτερικές προσωπικότητες.

Τέλος, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε εμπειρογμώνονες να διευκρινίσουν τις τεχνικές πτυχές του αντικειμένου των εργασιών.

Οι συμβουλευτικές επιτροπές

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συστήσει συμβουλευτικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από μέλη της και από εκπροσώπους των διάφορων τομέων της κοινωνίας των πολιτών με τις οποίες η επιτροπή επιθυμεί να συνεργαστεί.

Διάλογος με τις οικονομικές και κοινωνικές οργανώσεις της ΕΕ και τρίτων χωρών

Λόγω της ειδικής της αποστολής, η επιτροπή μπορεί να διατηρεί διαρθρωμένες σχέσεις με τις παρόμοιες οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές και θεσμούς της Ένωσης και των τρίτων χωρών. Έτσι, η επιτροπή ορίζει αντιπροσωπείες επιφορτισμένες με τη διατήρηση αυτών των σχέσεων.

Οι ομάδες και οι κατηγορίες

Η επιτροπή περιλαμβάνει τρεις ομάδες που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τις άλλες συνιστώσες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Οι ομάδες εκλέγουν τον πρόεδρό τους και τους αντιπροέδρους τους. Συμμετέχουν στην προετοιμασία, την οργάνωση και το συντονισμό των εργασιών της επιτροπής.

 • Η ομάδα των εργοδοτών (ομάδα I) αποτελείται από μέλη της βιομηχανίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εμπορικών επιμελητηρίων, του χοντρικού και λιανικού εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και της γεωργίας.
 • Η ομάδα των εργαζομένων (ομάδα II) αποτελείται από μέλη των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, τόσο σε επίπεδο συνομοσπονδιών όσο και σε επίπεδο τομεακών ομοσπονδιών.
 • Η ομάδα που περιλαμβάνει τις άλλες συνιστώσες της κοινωνίας των πολιτών (ομάδα III) αποτελείται από μέλη των οργανώσεων των καταναλωτών, των ΜΜΕ, της βιοτεχνίας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ΜΚΟ που είναι επιφορτισμένοι με την κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία.

Τα μέλη των τριών ομάδων της επιτροπής μπορούν σε εθελοντική βάση να σχηματίσουν κατηγορίες που εκπροσωπούν τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνία των πολιτών

Το 2012, εγκρίθηκε, και από τα δύο θεσμικά όργανα, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επιτροπής με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναπτύσσοντας διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εν λόγω οργανώσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Μεταξύ άλλων, το πρωτόκολλο ενισχύει την προαιρετική συμβουλευτική λειτουργία της επιτροπής σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κοινωνία των πολιτών όπως απαριθμούνται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (ιδίως, όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και συγκεκριμένα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, την καταπολέμηση της φτώχειας, τη μετανάστευση και τον ενεργειακό εφοδιασμό).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η διαβούλευση με την επιτροπή

Η επιτροπή εκδίδει γνωμοδοτήσεις μετά από αίτημα του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία, ενημερωτικές εκθέσεις ή να εκδίδει και ψηφίσματα για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής παρουσιάζουν την άποψη της ίδιας πάνω στο ζήτημα για το οποίο της ζητήθηκε η συμβουλή της. Συνήθως, συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις. Η επιτροπή στις γνωμοδοτήσεις της υπερασπίζεται ιδίως τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών, την οποία εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες των ειδικευμένων τμημάτων

Για να επεξεργαστεί μία γνωμοδότηση ή μία ενημερωτική έκθεση, το προεδρείο αναθέτει στο αρμόδιο ειδικευμένο τμήμα να προετοιμάσει τις σχετικές εργασίες.

Ο εισηγητής, υποβοηθούμενος εν ανάγκη από έναν ή περισσότερους συνεισηγητές και έναν εμπειρογνώμονα, εξετάζει το θέμα, συγκεντρώνει τις εκφραζόμενες γνώμες και συντάσσει πάνω σ' αυτή τη βάση τη γνωμοδότηση η οποία διαβιβάζεται στο ειδικευμένο τμήμα για συζήτηση και έγκριση με ψηφοφορία.

Οι εργασίες των ολομελειών

Η ολομέλεια της επιτροπής συνεδριάζει κατά τη διάρκεια των διάφορων συνόδων (10 σύνοδοι ετησίως κατά γενικό κανόνα). Η ολομέλεια της επιτροπής εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις της βάσει των γνωμοδοτήσεων των ειδικευμένων τμημάτων και τις απευθύνει στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται από το προεδρείο μετά από πρόταση της προεδρίας σε συνεργασία με τους προέδρους των ομάδων. Απευθύνεται σε κάθε μέλος της επιτροπής καθώς και στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποβάλλεται για έγκριση στην ολομέλεια κατά την έναρξη της συνόδου.

Οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδει η επιτροπή και τα πρακτικά της συνόδου διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όποια και να είναι η νομική βάση της διαβούλευσης (υποχρεωτική διαβούλευση ή προαιρετική διαβούλευση), οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αποτελούν απαραίτητο νομικό στοιχείο για την τελική απόφαση του Συμβουλίου.

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι τρόποι ψηφοφορίας

Τα κείμενα ή οι αποφάσεις της επιτροπής και των οργάνων της εγκρίνονται, εκτός διαφορετικής πρόβλεψης, κατά πλειοψηφία. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, ονομαστικές ή μυστικές. Μυστική ψηφοφορία γίνεται στην περίπτωση που το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών.

Η επείγουσα διαδικασία

Εάν η έκτακτη ανάγκη προκύπτει από την προθεσμία που έχει τεθεί στην επιτροπή για την προετοιμασία της γνωμοδότησής της, μπορεί να αποφασιστεί η εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας. Ο πρόεδρος, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως το προεδρείο, λαμβάνει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη διενέργεια των εργασιών της επιτροπής. Ενημερώνει σχετικά τα μέλη του προεδρείου.

Η δημοσιότητα και η διάδοση των εργασιών

Η επιτροπή δημοσιεύει τις γνωμοδοτήσεις της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η σύνθεση της επιτροπής, του προεδρείου της και των ειδικευμένων τμημάτων της αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης στην ΕΕ.

Ο γενικός γραμματέας της επιτροπής είναι επιφορτισμένος με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα σχετικά έγγραφα. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην Επιτροπή σε μία από τις επίσημες γλώσσες και να λάβει απάντηση στην ίδια γλώσσα.

Οι σύνοδοι της ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των ειδικευμένων τμημάτων είναι δημόσιες. Εξάλλου, τα μέλη των ευρωπαϊκών οργάνων μπορούν να λάβουν μέρος και να μιλήσουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής και των οργάνων της.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών της 22ας Φεβρουαρίου 2012.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.01.2014

Top