Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μια σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μια σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ

Η νέα κοινοτική πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρει ένα πιο συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Αποσκοπεί να απελευθερώσει το απέραντο ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ΜΜΕ, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες κυρίως χάρη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, την καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους καθώς επίσης την αποτελεσματική σύμπραξη με τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Νοεμβρίου 2005 - Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας - Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης [COM (2005) 551 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν έναν μείζονα παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για το λόγο αυτό η νέα πολιτική για τις ΜΜΕ προσφέρει ένα πιο συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ΜΜΕ θα τις βοηθήσουν να είναι πιο ανταγωνιστικές.

Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και συνεπώς έχουν διαφορετικές ανάγκες: μερικές βρίσκονται στο στάδιο του ξεκινήματος (νεοσύστατες), άλλες παρουσιάζουν ταχύτατη ανάπτυξη· μερικές δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αγορές, άλλες σε τοπικές ή περιφερειακές αγορές. Αν και όλες απασχολούν εξ ορισμού λιγότερους από 250 μισθωτούς, μερικές είναι μικροεπιχειρήσεις και άλλες οικογενειακές ΜΜΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες όλων των ΜΜΕ, οι πολιτικές και οι ενέργειες που τις ευνοούν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία.

Η επιτυχία αυτής της νέας πολιτικής θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προτείνονται ειδικές ενέργειες σε πέντε βασικούς τομείς.

  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η μείωση των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με την επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που έχει η πτώχευση, η υποστήριξη για την επιτυχή μεταβίβαση των επιχειρήσεων είναι στοιχεία που θα συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δυναμικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδοθεί εξάλλου στην προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τον περιορισμό των ελλείψεων δεξιοτήτων και την υποστήριξη σε κάποιες κατηγορίες επιχειρηματιών (γυναίκες, νέους, ηλικιωμένους ή σε όσους ανήκουν σε μειονοτικές εθνικές ομάδες).
  • Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές. Η καλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές των δημόσιων συμβάσεων, η μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η υποστήριξη της επιχειρηματικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές, θα συμβάλουν ώστε οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά. Επίσης θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές.
  • Απλοποίηση της νομοθεσίας. Επιβάλλεται η απλοποίηση των κανονιστικών και των διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν τις ΜΜΕ. Η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» («σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα») θα ενσωματωθεί οριζόντια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ θα λαμβάνονται υπόψη συστηματικά κατά τη μελέτη του αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας και κατά την προετοιμασία της μελλοντικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να θεσπίζονται απαλλαγές για τις ΜΜΕ. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράμματα, το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και, σε εθνικό επίπεδο, την άμεση φορολογία.
  • Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, την έρευνα, την καινοτομία καθώς επίσης και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (TΠE) θα συμβάλει άμεσα στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους. Η οικονομική υποστήριξη, η οποία αρχικά παρασχέθηκε σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα (2001-2006), αυξήθηκε με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΚΑ) (2007-2013). Η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και έρευνας των ΜΜΕ είναι εξάλλου απαραίτητη, δεδομένου ότι η συνεχής καινοτομία έχει μεγάλη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.
  • Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τις ΜΜΕ και τους φορείς που τις εκπροσωπούν. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα οι ΜΜΕ, και τα ευρωπαϊκά όργανα αντιμετωπίζουν έλλειμμα όσον αφορά την αμοιβαία μεταξύ τους ενημέρωση. Οι διαβουλεύσεις και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συστηματικότερη βάση αποτελούν μια ουσιαστική κατευθυντήρια γραμμή της νέας πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Οι διαβουλεύσεις των ΜΜΕ, κατά τη χάραξη των πολιτικών, θα γίνονται μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής για τις ΜΜΕ («SME Envoy») ή του «SME panel», το νέου γρήγορου και εύχρηστου μηχανισμού διαβούλευσης, στο πλαίσιο του δικτύου «Europe Enterprise Network» (). «Τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία» («European Enterprise Awards») θα ανταμείβουν εξάλλου, από το τέλος το 2005, τα μέτρα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν με επιτυχία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και θα διευκολύνουν με τον τρόπο αυτό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τα κοινοτικά δίκτυα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν, από την πλευρά τους, να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών για την ΕΕ στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜΜΕ.

Πλαίσιο

Οι ΜΜΕ είναι μια ουσιαστική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας. Πράγματι, τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ που αριθμεί η ΕΕ αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και συμβάλλουν έως και κατά 80 % στην απασχόληση σε μερικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η κλωστοϋφαντουργία. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αποτελούν επομένως μια βασική πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης, επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καινοτομίας και οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Είναι συνεπώς σημαντικό να απελευθερωθεί το δυναμικό των ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντός τους και της προαγωγής της επιχειρηματικότητας.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.12.2007

Top