Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εθνικοί τεχνικοί κανόνες και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εθνικοί τεχνικοί κανόνες και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα των προϊόντων. Θεσπίζει διαδικασίες πλαισίωσης του ελέγχου που διεξάγουν οι αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες των προϊόντων που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένους κοινοτικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αρνηθούν την πρόσβαση των προϊόντων αυτών στην αγορά τους υποχρεούνται να επικοινωνούν με την επιχείρηση και να προβάλλουν λεπτομερώς τους αντικειμενικούς λόγους αυτής της ενδεχόμενης άρνησης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, βελτιώνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της Κοινότητας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών εντός της Κοινότητας. Θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν απόφαση η οποία ενδεχομένως θίγει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και το οποίο δεν υπόκειται σε εναρμονισμένους κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο. Εφαρμόζεται από τις 13 Μαΐου 2009.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις διοικητικές αποφάσεις που βασίζονται σε τεχνικό κανόνα του οποίου η άμεση ή έμμεση συνέπεια είναι:

 • η απαγόρευση της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά·
 • η τροποποίηση του προϊόντος ή πρόσθετες δοκιμές του προϊόντος, για να μπορέσει να διατεθεί στην αγορά·
 • η απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • σε δικαστικές αποφάσεις·
 • στα συστήματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·
 • στη διαδικασία χορήγησης άδειας για τη θέση τροχαίου υλικού σε λειτουργία, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2004/49/ΕΚ·
 • σε ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο, και που υιοθετούνται στα πλαίσια της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·
 • σε ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με επικίνδυνα τρόφιμα, και που υιοθετούνται στα πλαίσια των κανονισμών 178/2002 και 882/2004.

Διαδικασίες

Ο κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να τηρούν κανόνες και διαδικασίες που σχετίζονται με:

 • τη συλλογή πληροφοριών για το εν λόγω προϊόν·
 • την αναγνώριση των πιστοποιητικών ή των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδονται από διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 765/2008: τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απορρίψουν αυτά τα πιστοποιητικά ή τις εκθέσεις δοκιμών για λόγους έλλειψης επάρκειας των οργανισμών αυτών·
 • την αξιολόγηση της ανάγκης εφαρμογής τεχνικού κανόνα: η απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται βάσει τεχνικών ή επιστημονικών στοιχειών που βεβαιώνουν την αναλογικότητα του προβλεπόμενου μέτρου, να κοινοποιείται στην οικεία επιχείρηση και να μπορεί να προσβληθεί νομικά·
 • την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας ενός προϊόντος: αυτή απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, εκτός αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή αν το συγκεκριμένο προϊόν απαγορεύεται σε ένα κράτος μέλος για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας·

Σημείο επαφής για τα προϊόντα

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για τα προϊόντα στο έδαφός του και ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω σημείων επαφής. Καθήκον των σημείων επαφής για τα προϊόντα είναι η παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν στην επικράτεια στην οποία έχουν εγκατασταθεί, τα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές καθώς και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα.

Εκθέσεις

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή ετησίως έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή πραγματοποιεί επισκόπηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κάθε πέντε έτη και δημοσιεύει κατάλογο των προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.

Πλαίσιο

Ο κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά, από τις 13 Μαΐου 2009, την απόφαση αριθ. 3052/95/ΕΚ περί διαδικασίας αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας. Η παρούσα πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά του 21ου αιώνα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008

2.9.2008

-

ΕΕ L 218 της 13.8.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ COM(2013) 75 τελικό ]: Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση των ισχύοντων κανόνων που προκύπτουν από την οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.765/2008 για την εποπτεία της αγοράς και από την τομεακή νομοθεσία εναρμόνισης. Η αλληλοεπικάλυψή τους έχει ουσιαστικά αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους οικονομικούς φορείς και τις εθνικές αρχές. Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην απλούστευση του υφιστάμενου συστήματος εποπτείας της εσωτερικής αγοράς αναφορικά με τα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα, έτσι ώστε να συγχωνεύσει, στο μέτρο του δυνατού, τους ισχύοντες κανόνες για όλα τα προϊόντα. Οι κυριότεροι στόχοι είναι ακόλουθοι:

 • συγχώνευση των κανόνων εποπτείας της αγοράς σε μια ενιαία νομική πράξη με εφαρμογή σε όλους τους τομείς·
 • εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων σε μελλοντικές ρυθμίσεις·
 • καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας εποπτείας: η πρόταση προωθεί την ενιαία κοινοποίηση προειδοποίησης μέσω του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) της Ένωσης, αναφορικά με τα επικίνδυνα προϊόντα·
 • σαφής καθορισμός της διαδικασίας εποπτείας της αγοράς, με χρονολογική διάκριση ανάμεσα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας (επιείκεια, δημοσίευση πληροφοριών, κοινοποίηση κτλ.)

τελευταία ενημέρωση 12.11.2013

Top