Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που προορίζεται να βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών για την εφαρμογή τής νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Στόχος του είναι να επιλύσει σειρά πρακτικών προβλημάτων, να μειώσει τα έξοδα και να καταστήσει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη τη διοικητική συνεργασία στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 6ης Νοεμβρίου 2008 για τα οφέλη της ενιαίας αγοράς από την ενισχυμένη διοικητική συνεργασία [COM(2008) 703 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τη διοικητική συνεργασία σε θέματα νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Βοηθά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επιλύσουν προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν, όπως τις διαφορές στη διοικητική νοοτροπία, τις διαφορετικές γλώσσες και τον προσδιορισμό «αρμοδίων» στα άλλα κράτη μέλη.

Το ΙΜΙ είναι μια ασφαλής διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη στις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχές

Το ΙΜΙ βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

  • Δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη πρόσθετες υποχρεώσεις για διοικητική συνεργασία.
  • Είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να σέβεται τις ποικίλες πρακτικές και διοικητικές δομές στην Ευρώπη.
  • Είναι ένα ενιαίο σύστημα που προορίζεται να στηρίξει πολλά τμήματα της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η πληθώρα συστημάτων πληροφόρησης.

Οφέλη

Το σύστημα προσφέρει πολλά οφέλη, επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να διατηρεί σχέσεις με ένα ενιαίο δίκτυο αντί για διμερείς σχέσεις με 29 διαφορετικά κράτη, να επικοινωνεί με τα άλλα κράτη μέλη με μία σαφή και συμφωνημένη εκ των προτέρων μέθοδο εργασίας, να περιορίσει τα γλωσσικά προβλήματα, να εξοικονομεί πόρους και χρόνο και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και προβλεψιμότητας.

Προστασία δεδομένων

Επειδή το ΙΜΙ χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων, το σύστημα καλύπτεται πλήρως από την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα προστασίας δεδομένων. Η απόφαση 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής καθορίζει επίσης τις λειτουργίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων συμμετέχουν στο ΙΜΙ.

Πλαίσιο

Η δημιουργία του IMI αποφασίστηκε επειδή αναγνωρίζεται η σημασία της διοικητικής συνεργασίας για μια δυναμική ενιαία αγορά, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Το IMI πρέπει επίσης να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή τής κοινοτικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, και στην προώθηση της απόφασης της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εντάσσεται επίσης στο πνεύμα τού σχεδίου δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το Νοέμβριο 2007 ξεκίνησε μία πρώτη πειραματική εφαρμογή για τέσσερα επαγγέλματα που αφορά η οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Το σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα επαγγέλματα.

Μία δεύτερη πειραματική εφαρμογή ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2009 με βάση την οδηγία «Υπηρεσίες». Θα συνεχίσει μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009, οπότε και θα πρέπει η οδηγία να έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Στόχος είναι η προετοιμασία τής εφαρμογής ενός λειτουργικού συστήματος ΙΜΙ, που θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2009. Στο μέλλον, το ΙΜΙ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας σε άλλους τομείς που καλύπτονται από τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προστασίας δεδομένων για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) [Επίσημη Εφημερίδα L100, 18.4.2009]. Η παρούσα σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα ώστε να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν την προστασία των δεδομένων, τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από το σύστημα, και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του συστήματος.

Οι εθνικοί συντονιστές του ΙΜΙ ενθαρρύνονται επίσης να έρθουν σε επαφή με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων για να εφαρμόσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Ανάδραση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να παράσχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών μετά την έγκριση της παρούσας σύστασης.

See also

  • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστοτόπο της ΓΔ Εσωτερική Αγορά που είναι αφιερωμένος στο ΙΜΙ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.10.2009

Top