Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βόειο κρέας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Βόειο κρέας

Η κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚOΑ) στον τομέα του βοείου κρέατος ρυθμίζει τη χορήγηση ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους και τις συναλλαγές με τρίτες χώρες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Πεδίο εφαρμογής

Τα καλυπτόμενα προϊόντα είναι τα ζώα του είδους των βοοειδών, τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα άλευρα και τα λίπη.

Εσωτερική αγορά

Μπορούν να λαμβάνονται κοινοτικά μέτρα που διευκολύνουν τις επαγγελματικές ή διεπαγγελματικες πρωτοβουλίες με σκοπό να βελτιωθούν:

  • ο προσανατολισμός της κτηνοτροφίας·
  • η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας·
  • η ποιότητα·
  • οι προβλέψεις·
  • η καταγραφή της εξέλιξης των αγοραίων τιμών.

Με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2003 θεσπίστηκε η αποσύνδεση των ενισχύσεων από τον αριθμό των ζώων και η αντικατάστασή τους από μια ενιαία εισοδηματική ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, η οποία βασίζεται σε ιστορικά δικαιώματα. Στο νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, ο κανονισμός 1782/2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης, καταργεί τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ορίζει ότι για τον υπολογισμό της ενίσχυσης σύμφωνα με το νέο καθεστώς, λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στους γεωργούς κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002. Ένα καθεστώς πριμοδοτήσεων (ειδικές πριμοδοτήσεις, πριμοδοτήσεις για σφαγή εκτός εποχής, πριμοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες, πριμοδοτήσεις σφαγής) και ενισχύσεων εκτατικοποίησης εξακολουθεί να ισχύει, υπό ορισμένους όρους, υπό μορφή πρόσθετων ενισχύσεων προς το γεωργό.

Από την 1η Ιουλίου 2002, χορηγούνται ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση, εάν η μέση τιμή στην κοινοτική αγορά είναι κατώτερη από το 103 % της βασικής τιμής, η οποία έχει καθοριστεί σε 2.224 ευρώ ανά τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών. Το Συμβούλιο δύναται να τροποποιεί την ανωτέρω τιμή. Από την ίδια ημερομηνία, ανοίγεται δημόσια παρέμβαση, εάν η μέση τιμή στην αγορά ενός κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας κράτους μέλους είναι κατώτερη από 1.560 ευρώ ανά τόνο επί δύο συναπτές εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή αγοράς και οι καλυπτόμενες ποσότητες προσδιορίζονται με διαγωνισμό.

Συναλλαγές με τρίτες χώρες

Η εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων ζώων του είδους των βοοειδών εκτός από καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, κρεάτων και κονσερβών ή άψητων παρασκευασμάτων υπόκειται στην έκδοση, από τα κράτη μέλη, πιστοποιητικού εισαγωγής. Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού για τις εξαγωγές. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, η κατάθεση πιστοποιητικού εξαγωγής ή εισαγωγής δεν είναι αναγκαία, αλλά μπορεί να προβλέπεται.

Στα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος εφαρμόζονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου. Υπό ορισμένες περιστάσεις, η εισαγωγή των προϊόντων αυτών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους δασμούς, που προστατεύουν την κοινοτική αγορά. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που συνεπάγονται την επιβολή δασμού πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Για να είναι δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων του κλάδου, μπορούν να καθιερώνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή, οι οποίες καλύπτουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής στην Κοινότητα και των τιμών στη διεθνή αγορά. Οι εν λόγω επιστροφές καθορίζονται κατά τακτά διαστήματα ή για συγκεκριμένες ποσότητες με προκήρυξη διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της αγοράς.

Μπορεί να απαγορευθεί η προσφυγή στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της ΚΟΑ ή εάν υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η κοινοτική αγορά.

Στις συναλλαγές με τρίτες χώρες απαγορεύονται κατά κανόνα οι φορολογικές επιβαρύνσεις με αποτέλεσμα ισοδύναμο προς δασμούς, καθώς και η επιβολή ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Μπορούν να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης, εάν υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της αγοράς λόγω των εισαγωγών ή εξαγωγών.

Λοιπές διατάξεις

Τα κράτη μέλη ελέγχουν τις τιμές των βοοειδών και του βοείου κρέατος με τον τρόπο που έχει καθορίσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση παρατεινόμενης ανόδου ή πτώσης των τιμών, καθώς και σε περίπτωση εκδήλωσης ζωονόσων, μπορούν να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς. Η στήριξη αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το αιτούν κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα κτηνιατρικά και υγειονομικά μέτρα. Η συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση των εκτάκτων αυτών μέτρων ποικίλλει ανάλογα με την εκάστοτε νόσο.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος, την οποία απαρτίζουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γουιάνα, Ρεουνιόν, Κανάριοι Νήσοι, Μαδέρα και Αζόρες) ισχύουν ειδικά μέτρα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1455/2001 και αφορούν την επιβολή ειδικών ορίων για:

  • τον αριθμό ζώων που είναι επιλέξιμα για τις ειδικές πριμοδοτήσεις·
  • την πριμοδότηση διατήρησης αγέλων θηλαζουσών αγελάδων·
  • την πριμοδότηση σφαγής.

Χώρες υπό ένταξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε στη συγκεκριμένη ΚΟΑ η προσχώρηση των νέων κρατών μελών, μπορείτε να ανατρέξετε στην πράξη προσχώρησης.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/99

26.6.1999

1.1.2000

ΕΕ L 160 της 26.6.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1455/2001

24.7.2001

-

ΕΕ L 198 της 21.7.2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1512/2001

26.7.2001

26.7.2001

ΕΕ L 201 της 26.7.2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2345/2001

4.12.2001

-

ΕΕ L 315 της 1.12.2001

Πράξεις περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.5.2004

-

ΕΕ L 236 της 23.9.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

28.10.2003

Εφαρμογή από το 2005, εκτός από τη μερική εφαρμογή ορισμένων μέτρων το 2003 και το 2004.

ΕΕ L 270 της 21.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2005

2.12.2005

-

ΕΕ L 307 της 25.11.2005

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση (pdf) έχει μόνο τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατάταξη

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 214 της 4.8.2006]. Κοινοτική κλίμακα κατάταξης των σφαγίων χονδρών βοοειδών.

Επισήμανση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 [Επίσημη Εφημερίδα L 204 της 11.8.2000]. Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Υγειονομικά μέτρα

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 29.7.1964]. Προβλήματα υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Απόφαση 80/1025/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 304 της 13.11.1980]. Επιτόπιοι έλεγχοι της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων για την εξάλειψη της βρουκέλλωσης, της φυματίωσης και της λεύκωσης των βοοειδών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 93 της 10.4.2003]. Απαιτήσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζωντανών βοοειδών κατά τη μεταφορά.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Μέτρα στήριξης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 95 της 5.4.2001]. Ειδικά μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος.

Τροποποιήθηκε από τους ακόλουθους κανονισμούς:Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 210 της 3.8.2001].Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1648/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 219 της 14.8.2001].Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2155/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 289 της 6.11.2001].Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2595/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 345 της 29.12.2001].Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1757/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 285 της 28.10.2005].

Αποθεματοποίηση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77 [Επίσημη Εφημερίδα L 198 της 5.8.1977]. Αποθεματοποίηση και διακίνηση των αγοραζομένων από οργανισμό παρεμβάσεως προϊόντων.

Παρέμβαση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2561/2000 [Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 22.11.2000]. Ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση αγελαδινού κρέατος.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 907/2000 [Επίσημη Εφημερίδα L 105 της 3.5.2000]. Ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του βοείου κρέατος.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1669/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 312 της 11.11.2006]. Καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Εξαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/99 [Επίσημη Εφημερίδα L 102 της 17.4.1999].

Καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 433/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 104 της 21.4.2007]. Όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 304 της 22.11.2007]. Όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 114 της 26.4.2008]. Καθεστώς των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα.

Εισαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2249/99 [Επίσημη Εφημερίδα L 275 της 26.10.1999]. Άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αποξηραμένου κρέατος βοοειδών χωρίς οστά.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 155 της 15.6.2007]. Άνοιγμα και τρόπος διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 348 της 31.12.2007]. Εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 [Επίσημη Εφημερίδα της 29.4.2008]. Καθεστώς των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος.

Απόφαση 2008/155/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα της 23.2.2008]. Κατάλογος των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα.

See also

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, καθώς και στο ευρετήριο της νομοθεσίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.08.2008

Top