Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λευκή βίβλος για τον αθλητισμό

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Λευκή βίβλος για τον αθλητισμό

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Λευκή βίβλος για τον αθλητισμό [COM(2007) 391 final]

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ;

 • Η εν λόγω λευκή βίβλος αποτέλεσε μία από τις κύριες συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα του αθλητισμού και του ρόλου του στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 • Επιβεβαίωσε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο αθλητισμός σε άλλες πολιτικές της ΕΕ.
 • Επιπλέον, προσδιόρισε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τομέα του αθλητισμού.
 • Άνοιξε μελλοντικές προοπτικές για τον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ, συμμορφούμενη παράλληλα προς το δίκαιο της ΕΕ, την αρχή της επικουρικότητας και την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

 • Η λευκή βίβλος είχε κυρίως ως στόχο:

  • να χαράξει στρατηγικές κατευθύνσεις·
  • να ενθαρρύνει τη συζήτηση για συγκεκριμένα προβλήματα·
  • να ενισχύσει τον ρόλο του αθλητισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·
  • να αναδείξει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τομέα·
  • να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο εξουσίας για τις μελλοντικές δράσεις.
 • Ειδικότερα, μέσω της λευκής βίβλου η Επιτροπή επιδίωξε:

  • να εξασφαλίσει ότι η διάσταση του αθλητισμού θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε όλους τους τομείς της ΕΕ·
  • να αυξήσει τη νομική σαφήνεια όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διακυβέρνηση του αθλητισμού στην ΕΕ.

Διάρθρωση

Η λευκή βίβλος καλύπτει τρία θέματα:

Σχέδιο δράσης

 • Μαζί με τη λευκή βίβλο, το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2014-2017. Ένα νέο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, που εκτελείται τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2020, είναι υπό εξέλιξη.
 • Το πρόγραμμα εργασιών περιόδου 2014-2017 περιλαμβάνει μια σειρά ειδικών μέτρων σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του αθλητισμού, όπως υγεία, κοινωνική ένταξη, εθελοντισμός, αγωγή ή εξωτερικές σχέσεις. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

  • κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική άσκηση και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου προώθησης του αθλητισμού για τη βελτίωση της υγείας·
  • αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • απονομή ευρωπαϊκού σήματος στα σχολεία που προωθούν τη σωματική άσκηση·
  • εκπόνηση μελέτης σχετικά με τον εθελοντισμό στον αθλητισμό·
  • βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και της ενσωμάτωσης μέσω του αθλητισμού, με την αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πόρων της ΕΕ·
  • προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των αθλητικών οργανώσεων, με στόχο την πρόληψη κρουσμάτων ρατσισμού και βίας·
  • συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων του αθλητισμού και τον προσδιορισμό της πολιτικής στην οποία μπορεί να βασιστεί·
  • επανεξέταση της χρηματοδότησης του αθλητισμού από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·
  • συνέχιση των προσπαθειών αναφορικά με τις δραστηριότητες των μάνατζερ των παικτών και την προστιθέμενη αξία μιας ενδεχόμενης δράσης της ΕΕ στον εν λόγω τομέα (το θέμα μιας ανακοίνωσης του 2011 της Επιτροπής)·
  • καλύτερη διάρθρωση του διαλόγου για τον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως μέσω της οργάνωσης ενός ετήσιου φόρουμ για τον αθλητισμό·
  • ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού·
  • προώθηση της δημιουργίας επιτροπών ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού και στήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Παρακολούθηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη των πρωτοβουλιών μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων του τομέα του αθλητισμού:

Προώθηση εταιρικών σχέσεων και εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει στους αθλητικούς οργανισμούς, στις δημόσιες αρχές και σε άλλους οργανισμούς ευκαιρίες που συμβάλλουν στις αθλητικές προτεραιότητες της ΕΕ. Υποστηρίζει έργα που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την προώθηση των συμπράξεων συνεργασίας, των εκδηλώσεων, της δημιουργίας τεκμηριωμένων πολιτικών και του διαλόγου με τους αθλητικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus+ επικεντρώνεται στον λαϊκό αθλητισμό και επιδιώκει τους ακόλουθους συγκεκριμένους στόχους:

 • καταπολέμηση των απειλών κατά της ακεραιότητας στον αθλητισμό που αφορούν περισσότερες από μία χώρες, όπως ντόπινγκ, προσυνεννοημένοι αγώνες και βία, καθώς και καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων κάθε είδους·
 • προώθηση και υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών·
 • προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επίγνωσης της σημασίας της φυσικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας, μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ίσης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους.

ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ο αθλητισμός, ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για αλληλεγγύη και ευημερία. Μεταφέρει τις έννοιες της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και της παιδείας, συμβαδίζοντας με το ευρωπαϊκό ιδεώδες.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Λευκή βίβλος — Λευκή βίβλος για τον αθλητισμό [COM(2007) 391 τελικό της 11.7.2007]

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – ΕΕ και αθλητισμός: Γενικό πλαίσιο — Συνοδευτικό έγγραφο της λευκής βίβλου για τον αθλητισμό [SEC(2007) 935 τελικό της 11.7.2007]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό [COM(2011) 12 τελικό της 18.1.2011]

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017) (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12-17)

τελευταία ενημέρωση 10.07.2017

Top