Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η ενσωμάτωση των ειδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού και της κοινωνικής αποστολής του στην εφαρμογή των κοινών πολιτικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Η ενσωμάτωση των ειδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού και της κοινωνικής αποστολής του στην εφαρμογή των κοινών πολιτικών

Με τη δήλωση αυτή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διευκολύνει την ενσωμάτωση του αθλητισμού στις κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προκειμένου να διαφυλαχθεί και να προαχθεί, ιδίως, η κοινωνική του αποστολή. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, κατ' εφαρμογήν της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΠΡΑΞΗ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο ρόλος της Κοινότητας

Οι αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των αθλητικών υποθέσεων. Η Κοινότητα διαθέτει μόνον έμμεση αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αποστολή του αθλητισμού στη δράση της βάσει των διάφορων διατάξεων της συνθήκης, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού.

Κατευθυντήρια αρχή

Η δήλωση θέτει αρχές που αφορούν τις διάφορες πτυχές του αθλητισμού, με σκοπό να διαφυλαχθούν η συνοχή και οι δεσμοί αλληλεγγύης που συνδέουν όλα τα επίπεδα αθλητικής πρακτικής, το πνεύμα του ορθώς αγωνίζεσθαι, τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, καθώς και η σωματική ακεραιότητα των αθλητών και ειδικότερα των ανήλικων νέων αθλητών.

Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν την εξέταση των πολιτικών τους βάσει αυτών των αρχών εάν το επιθυμούν.

Αθλητισμός για όλους

 • Ο αθλητισμός στηρίζεται σε ουσιαστικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές αξίες. Αποτελεί παράγοντα ένταξης, συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, ανοχής, αποδοχής των διαφορών και τήρησης των κανόνων.
 • Η αθλητική δραστηριότητα πρέπει να είναι προσιτή σε όλες και όλους ανεξαρτήτως των ικανοτήτων ή των ενδιαφερόντων τους.
 • Η σωματική άσκηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να ενθαρρύνεται. Αποτελεί σημαντικό μέσον αποκατάστασης, επανεκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ατομικής ανάπτυξης.
 • Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό, με την υποστήριξη, ενδεχομένως, της Κοινότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Ο ρόλος των αθλητικών ομοσπονδιών

 • Οι αθλητικές οργανώσεις έχουν ως αποστολή να οργανώνουν και να προωθούν το άθλημά τους σύμφωνα με τους στόχους τους, τηρώντας τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες δικαίου και με βάση τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία. Απολαύουν αυτονομίας, καθώς και του δικαιώματος να αυτοοργανώνονται.
 • Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν κεντρικό ρόλο να διαδραματίσουν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αλληλεγγύη ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα αθλητικής πρακτικής, από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έως τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των ερασιτεχνών, την ισότιμη πρόσβαση, την κατάρτιση των νέων και την προστασία της υγείας, στην οποίαν περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης.
 • Οι κοινωνικές αυτές αποστολές συνεπάγονται ιδιαίτερες ευθύνες για τις ομοσπονδίες και θεμελιώνουν την αναγνώριση της αρμοδιότητάς τους για τη διοργάνωση αγωνιστικών εκδηλώσεων.
 • Ο τρόπος οργάνωσής τους πρέπει να εξασφαλίζει την αθλητική συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία

Διαφύλαξη των πολιτικών για την κατάρτιση των αθλητών

Οι πολιτικές για την κατάρτιση των νέων αθλητών πρέπει να ενθαρρύνονται. Οι αθλητικές ομοσπονδίες, σε συνεργασία ενδεχομένως με τις δημόσιες αρχές, οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της ικανότητας των ομίλων που είναι μέλη τους να καταρτίζουν νέους αθλητές καθώς και για την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης

Προστασία των νέων αθλητών

 • Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των νέων αθλητών υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε η επαγγελματική τους ένταξη να μην υπονομεύεται λόγω της αθλητικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και στην ψυχική τους ισορροπία, τους οικογενειακούς δεσμούς και την υγεία τους, ιδίως μάλιστα την πρόληψη της φαρμακοδιέγερσης.
 • Τα κράτη μέλη και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να παρακολουθούν και να ερευνούν τις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν τους ανήλικους αθλητές, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών από τρίτες χώρες, προκειμένου να επαληθεύουν ότι οι συναλλαγές αυτές δεν παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευεξία των νέων αθλητών. Ομοίως, πρέπει, ενδεχομένως, να εξετασθεί η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

Οικονομικό πλαίσιο του αθλητισμού και αλληλεγγύη

 • Η ιδιοκτησία ή ο οικονομικός έλεγχος από τον ίδιο οικονομικό φορέα πολλών αθλητικών ομίλων που συμμετέχουν στους ίδιους αγώνες μπορεί να βλάψει το ορθώς αγωνίζεσθαι. Οι αθλητικές ομοσπονδίες ενθαρρύνονται να συστήσουν μηχανισμούς ελέγχου της διαχείρισης των ομίλων, προκειμένου να αποφευχθεί παρόμοια κατάσταση.
 • Δεδομένου ότι η εκχώρηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής αναμετάδοσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για ορισμένα αθλήματα, η αλληλέγγυα διάθεση μέρους των εσόδων στα κατάλληλα επίπεδα μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη της αθλητικής αλληλεγγύης.

Μεταγραφές

Όσον αφορά το καθεστώς των μεταγραφών, ιδίως στο ποδόσφαιρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη υποστήριξή του στο διάλογο ανάμεσα στους αθλητικούς κύκλους, τις οργανώσεις εκπροσώπησης των επαγγελματιών αθλητών, την Κοινότητα και τα κράτη μέλη. Ο διάλογος αυτός αφορά την εξέλιξη του καθεστώτος των μεταγραφών, ιδίως στο ποδόσφαιρο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Επί του παρόντος, το ισχύον καθεστώς μεταγραφών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξετάζεται προσεκτικά από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το φως των κανόνων, αφενός, του ανταγωνισμού και, αφετέρου, της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Πλαίσιο

Η δήλωση διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7-8-9 Δεκεμβρίου 2000 και επισυνάπτεται ως παράρτημα στα συμπεράσματα της προεδρίας. Λαμβάνει υπόψη την έκθεση για τον αθλητισμό την οποίαν υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999 υπό το πρίσμα της προάσπισης των σημερινών αθλητικών δομών και της διατήρησης της κοινωνικής αποστολής του αθλητισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.07.2006

Top