Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(99) 643 τελικό] — σχέδιο στήριξης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Θεσπίζει τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και ληφθεί για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηχανισμών (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, δημόσια υγεία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και τον συντονισμό των υφιστάμενων μέτρων που ορίζονται από τη νομοθεσία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανακοίνωση ορίζει μια προσέγγιση τριών διαστάσεων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό:

 • τη συγκέντρωση απόψεων εμπειρογνωμόνων για τη δεοντολογική, νομική και επιστημονική έκταση του φαινομένου του ντόπινγκ·
 • τη συμβολή στην προετοιμασία της παγκόσμιας διάσκεψης κατά του ντόπινγκ του 1999 και την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA)·
 • την κινητοποίηση των οργάνων της ΕΕ με στόχο να συμπληρωθούν οι ενέργειες που ήδη πραγματοποιούν οι χώρες της ΕΕ και να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αυξανόμενη κινητικότητα που χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και τις ικανότητες της ΕΕ όσον αφορά το φαινόμενο του ντόπινγκ.

Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να λάβει υπόψη στις μελλοντικές δράσεις και διασκέψεις, στοιχεία της γνωμοδότησης της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών (EGE). Η εν λόγω ομάδα έχει ορίσει δεοντολογικές αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται τα μέτρα της ΕΕ:

 • τα δικαιώματα όλων των προσώπων, και των αθλητών και των υπολοίπων, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία·
 • η αρχή της ακεραιότητας και της διαφάνειας, χάριν των οποίων πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια των αθλητικών αγώνων και να διατηρείται γενικότερα η εικόνα του αθλητισμού·
 • η ειδική προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται στα πιο ευπαθή πρόσωπα και ιδίως, σε παιδιά, που μπορεί να συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλού επιπέδου.

Με βάση τις εν λόγω αρχές, η EGE πρότεινε μια σειρά από μέτρα όπως για παράδειγμα:

 • τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της υγείας για αθλητές, ιδίως μια εξειδικευμένη ιατρική, ψυχολογική και ενημερωτική υπηρεσία·
 • την ψήφιση μιας οδηγίας για την προστασία νεαρών αθλητών, ιδίως όσων φιλοδοξούν να γίνουν επαγγελματίες·
 • την ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με την υγεία των αθλητών·
 • την αύξηση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·
 • την ενσωμάτωση όρων σχετικά με το ντόπινγκ και της απαγόρευσής του σε συμβόλαια αθλητών.

Παγκόσμιες υπηρεσίες κατά του ντόπινγκ

 • Η πρόληψη του ντόπινγκ και οι κυρώσεις για το ντόπινγκ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αθλητικών οργανώσεων και των χωρών της ΕΕ.
 • Η Επιτροπή στηρίζει τον αγώνα κατά του ντόπινγκ και τον ρόλο του WADA, των εθνικών οργανώσεων κατά του ντόπινγκ, των διαπιστευμένων εργαστηρίων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO.
 • Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΕΕ κατά του ντόπινγκ υπέβαλαν το 2012 την πρώτη αναθεώρηση της ΕΕ του παγκόσμιου κώδικα αντι-ντόπινγκ του WADA.
 • Η Επιτροπή έχει συνεργαστεί με χώρες της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες που συνδέονται με τον παγκόσμιο κώδικα αντι-ντόπινγκ του 2015 συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ και το όραμα της ΕΕ για ένα σύστημα αντι-ντόπινγκ που να είναι φιλικό προς τους αθλητές.

Μηχανισμοί της ΕΕ

Οι δράσεις που κάνουν χρήση μηχανισμών της ΕΕ έχουν δύο μορφές:

 • καλύτερος συντονισμός των κανονιστικών ρυθμίσεων·
 • κινητοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ που μπορούν να στηρίξουν θετικά μέτρα κατά του ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εν λόγω δράσεις εστιάζουν στα παρακάτω:

 • εντατικοποίηση των προσπαθειών εύρεσης αναβολικών ουσιών, μεθόδων ανίχνευσης, των συνεπειών του ντόπινγκ για την υγεία και το ντόπινγκ ως ένα κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο·
 • κινητοποίηση της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων για τη νεολαία στην υπηρεσία της ενημέρωσης και της κατάρτισης, των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και πρόληψης·
 • πλήρης αξιοποίηση προγραμμάτων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·
 • βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με φάρμακα·
 • ανάπτυξη μέτρων πολιτικής της δημόσιας υγείας.
 • Μια ανακοίνωση της Επιτροπής το 2011 καλούσε τις χώρες της ΕΕ:
  • να υλοποιήσουν και να ανταλλάξουν σχέδια δράσεις κατά του ντόπινγκ με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών μερών·
  • να συνεχίσουν την ήδη υπάρχουσα τάση στις χώρες της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κανόνων ποινικού δικαίου κατά της εμπορίας αναβολικών ουσιών από οργανωμένα δίκτυα, ή να ενισχύσουν τους υφιστάμενους κανόνες.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

 • «Ντόπινγκ» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Σχέδιο κοινοτικής στήριξης της καταπολέμησης του ντόπινγκ στον αθλητισμό [COM(99) 643 τελικό της 1.12.1999]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό [COM(2011) 12 τελικό της 18.1.2011]

Απόφαση 2013/304/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2013, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας (ΕΕ L 170 της 22.6.2013, σ. 62-65)

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017) (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12–17)

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση των κρατών μελών της ΕΕ στο διοικητικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) και το συντονισμό των θέσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της πριν από τις συνεδριάσεις του WADA (ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 7–9)

τελευταία ενημέρωση 09.01.2017

Top