Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διερευνά τη διαφθορά και σοβαρά παραπτώματα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς επίσης και την απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η αρχική απόφαση (1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) δημιούργησε την OLAF το 1999. Καθορίζει τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της OLAF. Μια μεταγενέστερη αναθεώρηση το 2013 της έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργεί αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα, ιδίως συνεργαζόμενη με εξωτερικές οργανώσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η απάτη είναι μια εσκεμμένη πράξη εξαπάτησης με σκοπό το προσωπικό όφελος ή την πρόκληση ζημιάς σε τρίτο. Σε επίπεδο ΕΕ, η ζημιά αυτή μπορεί να προκύψει από παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή λόγω αποτυχίας να περάσουν έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως τελωνειακοί και γεωργικοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης.

Η OLAF ξεκινά έρευνες:

  • που διενεργούνται στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ καθώς και για τον εντοπισμό σοβαρών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων που δεν θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·
  • που διενεργούνται εκτός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τον εντοπισμό της απάτης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς ανθρώπων ή οργανώσεων. Στις έρευνες μπορεί να συμμετέχουν οι αρχές των χωρών της ΕΕ (και, ευκαιριακά, οι αρχές τρίτων χωρών).

Ο γενικός διευθυντής της OLAF διορίζεται για επταετή θητεία (μη ανανεώσιμη).

Η επιτροπή εποπτείας της OLAF παρακολουθεί τις εργασίες της, επιδιώκει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων.

Η OLAF υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Η OLAF είναι μια διοικητική υπηρεσία διεξαγωγής ερευνών. Μπορεί μόνο να διατυπώσει συστάσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν είτε η ΕΕ είτε οι εθνικές αρχές με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών της.

Το πρόγραμμα Hercule III βοηθάει στη χρηματοδότηση πολλών έργων στις χώρες της ΕΕ, τα οποία τις βοηθούν να καταπολεμήσουν την εγκληματική δραστηριότητα που καταφέρεται κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σε αυτήν περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η χρηματοδότηση της απόκτησης σαρωτών και άλλου τεχνικού εξοπλισμού σε αεροδρόμια και λιμάνια, καθώς επίσης και η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων κατάρτισης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 28 Απριλίου 1999

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ (και οι επακόλουθες τροποποιήσεις της) αφορά την ίδρυση της OLAF. Συμπληρώνεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 που καθορίζει τον ρόλο και την αρμοδιότητα της OLAF, και από μια διοργανική συμφωνία που ασχολείται συγκεκριμένα με τις έρευνες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της OLAF.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμτης Επιτροπής

28.4.1999

-

ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20-22

Πράξη(εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2013/478/ΕΕ

1.10.2013

-

ΕΕ L 257 της 28.9.2013, σ. 19-20

Απόφαση (EE) 2015/512

27.3.2015

-

ΕΕ L 81 της 26.3.2015, σ. 4-4

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1-22).

Διοργανική Συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15-19).

τελευταία ενημέρωση 23.04.2015

Top