Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html EL html EN html FR html IT html NL html PT html SV
Multilingual display
Text

Ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει πολλά μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι προτάσεις, προς ομόφωνη θέσπιση, στοχεύουν ιδίως να ποινικοποιήσουν την τρομοκρατία και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας» [COM(2007) 649 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Παρά την επιτευχθείσα πρόοδο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι τρομοκράτες προσαρμόζονται στα μέτρα που έχουν τους ίδιους για στόχο και χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες (κινητή τηλεφωνία και Διαδίκτυο) ως μέσα προπαγάνδας, κατάρτισης, στρατολόγησης, χρηματοδότησης και σχεδιασμού των επιθέσεων.

Η Europol και η Eurojust διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατών μελών, των χωρών εταίρων και των διεθνών οργανισμών παραμένει θεμελιώδης.

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή τη στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και την παγκόσμια αντιτρομοκρατική στρατηγική (ES) (FR) των Ηνωμένων Εθνών. Η ανακοίνωση απαριθμεί ειδικότερα τις δράσεις προς κάλυψη, δηλαδή:

 • παρεμπόδιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της πρόσβασης των τρομοκρατών στους οικονομικούς τους πόρους·
 • προστασία των ζωτικής σημασίας υποδομών και ασφάλεια των αστικών συγκοινωνιών·
 • βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών και του εντοπισμού των απειλών·
 • αντίδραση στις πυρηνικές, ακτινολογικές, βιολογικές και χημικές απειλές (ΧΒΑΠ)·
 • παροχή στήριξης στα θύματα·
 • ενθάρρυνση της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης.

Παρεμπόδιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της πρόσβασης στους οικονομικούς πόρους

Για να αναχαιτιστεί η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση πρέπει να κατανοηθούν οι λόγοι. Έτσι, η Επιτροπή:

 • εκπονεί μια πολιτική για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων που συμβάλλουν σe αυτό το φαινόμενο·
 • χρηματοδοτεί μελέτες, διασκέψεις και σχέδια για την ανταλλαγή εμπειριών·
 • μελετά τους παράγοντες γένεσης της ριζοσπαστικοποίησης, των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και των μεθόδων στρατολόγησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντιριζοσπαστικοποίησης (es de en fr).

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ενίσχυση των προσπαθειών για να εμποδιστεί η πρόσβαση των τρομοκρατών στους οικονομικούς τους πόρους, καθώς και τη συνεργασία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία της με τα κράτη μέλη θα επιτρέψει την καλύτερη κατάρτιση των οικονομικών ερευνητών και τη βελτίωση των μέσων δέσμευσης και δήμευσης των περιουσιακών αγαθών των τρομοκρατών.

Προστασία των ζωτικής σημασίας υποδομών και ασφάλεια των μεταφορών

Η προστασία των υποδομών (οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, γέφυρες, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) είναι βασικής σημασίας, επειδή το επίπεδο ασφαλείας κάθε κράτους εξαρτάται από το επίπεδο ασφαλείας των γειτόνων του. Παρότι η ΕΕ καθορίζει τους ελάχιστους κανόνες ασφαλείας και εξαλείφει τα τρωτά σημεία, τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για την προστασία των υποδομών τους.

Η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση των μέσων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αστικών μεταφορών διατηρώντας την πλήρη παροχή υπηρεσιών. Η ίδια σύστησε επίσης ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια για να ευνοήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των εθνικών αρχών και των ενεχόμενων φορέων.

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και εντοπισμός των απειλών

Η ανταλλαγή πληροφοριών, τηρουμένης της προστασίας δεδομένων, αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων πρωτοβουλιών, εκ των οποίων:

 • μια οδηγία που επιβάλλει στους παρέχοντες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου να διατηρούν τα δεδομένα τους·
 • η εκπόνηση της αρχής της διαθεσιμότητας, που επιτρέπει στις αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων, δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA των κρατών μελών·
 • το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις εισόδου [VIS (es de en fr)], το οποίο θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα από την αστυνομία, τις αρχές καταστολής και την Europol.

Η Επιτροπή, μέσω της Πράσινης Βίβλου (es de fr) για τις τεχνολογίες ανίχνευσης, συνιστά επίσης τη χρήση των ασφαλών, προσβάσιμων, προσιτών και αναγνωρισμένων τεχνολογιών ανίχνευσης ώστε οι επιφορτισμένες με την ασφάλεια αρχές να πραγματοποιούν αποτελεσματικό έργο.

Χημικά, βιολογικά, ακτινολογικά και πυρηνικά όπλα «ΧΒΑΠ»

Για να παρεμποδίσει την πρόσβαση των τρομοκρατών στα όπλα ΧΒΑΠ:

 • η Επιτροπή εξέδωσε μια Πράσινη Βίβλο για την ετοιμότητα έναντι βιολογικών κινδύνων (PDF
 • οι επαγγελματίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, του τομέα των επιστημών και της υγείας συντάσσουν σήμερα ένα εγχειρίδιο που καταγράφει τα μέτρα ετοιμότητας και παρέμβασης·
 • η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2009 ένα σύνολο προτάσεων.

Στήριξη στα θύματα της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή προωθεί την αλληλεγγύη με τα θύματα και τους προσφέρει συνδρομή παρέχοντας ενισχύσεις στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Η ίδια χρηματοδοτεί επίσης σχέδια που συντρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, τα θύματα να επανέλθουν στην ίδια ζωή με εκείνη πριν από την επίθεση.

Τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη

Η ΕΕ ανέλαβε πολλαπλές πρωτοβουλίες όσον αφορά την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως:

 • την Προπαρασκευαστική Δράση για την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας [ΠΔΕΤΑ (es de en fr)] μέσω της οποίας ήδη χρηματοδοτήθηκαν 39 σχέδια·
 • το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7), που ασχολείται με την ανίχνευση των εκρηκτικών, την προστασία κατά της τρομοκρατίας ΧΒΑΠ, τη διαχείριση των κρίσεων και την προστασία των ζωτικής σημασίας υποδομών·
 • το ευρωπαϊκό φόρουμ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας (ESRIF) που παρέχει την τεχνολογία και τις γνώσεις στους ενεχόμενους αρμόδιους και θεσπίζει το κοινό πρόγραμμα έρευνας για την ασφάλεια.

Νέο σύνολο προτάσεων για την ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή, για να ενισχύσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ποινικοποιεί τους τρομοκράτες που κάνουν προπαγάνδα, χρηματοδοτούν επιθέσεις ή εξηγούν πώς κατασκευάζονται τα εκρηκτικά. Η ίδια προτείνει την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου ώστε τα κράτη μέλη να ορίσουν αυτές τις δραστηριότητες ως σοβαρά αδικήματα και να επιβάλουν ποινικές κυρώσεις.

Η Επιτροπή, για να παρεμποδιστεί η πρόσβαση στα εκρηκτικά και στη χρήση τους, προτείνει τη σύσταση συστημάτων ταχείας προειδοποίησης σε περίπτωση κλοπής ή εξαφάνισης εκρηκτικών, ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εξουδετέρωσης και απενεργοποίησης των βομβών, καθώς και έλεγχο ασφαλείας του προσωπικού που απασχολείται στη βιομηχανία εκρηκτικών.

Η ΕΕ, για μια πιο αποτελεσματική συνεργασία, θέσπισε ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων «Κατάσταση ονομάτων επιβατών» (PNR). Από τώρα και στο εξής, τα κράτη μέλη οφείλουν να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα δεδομένα PNR.

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση για την εφαρμογή απόφασης-πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ώστε τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη μεταφορά των διατάξεων που θεσπίστηκαν το 2002 για να υποστηρίξουν το έργο των αστυνομικών τους δυνάμεων, των εισαγγελέων τους και των δικαστών τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.04.2008

Top