Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η τρομοκρατία αποτελεί πραγματική απειλή για τα κράτη και για τους λαούς. Για να την αντιμετωπίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χάραξε μια πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας που βασίζεται στην πρόληψη, την προστασία, την καταδίωξη και την αντίδραση.

ΠΡΑΞΗ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ής Νοεμβρίου 2005 – Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Αντιμετωπίζοντας τη σημερινή τρομοκρατική απειλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) χάραξαν μια κοινή στρατηγική με σκοπό να συμβάλουν στην παγκόσμια ασφάλεια. Η στρατηγική που εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ προάγει τη δημοκρατία, το διάλογο και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων εστιάζοντας στις αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης.

Για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρομοκρατία, η ΕΕ προτείνει την οργάνωση της δράσης της γύρω από τέσσερις στόχους: την πρόληψη, την προστασία, την καταδίωξη και την αντίδραση.

Πρόληψη

Ο πυλώνας «πρόληψη» έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, εντοπίζοντας τις μεθόδους, την προπαγάνδα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Αν και η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ συμβάλλει στο συντονισμό των εθνικών πολιτικών, στον εντοπισμό των ορθών πρακτικών και στην ανταλλαγή των πληροφοριών.

Οι καθορισμένες προτεραιότητες όσον αφορά την πρόληψη είναι:

 • καθορισμός κοινών δράσεων για να ανιχνεύονται και να καταπολεμούνται ανησυχητικές συμπεριφορές·
 • χαλιναγώγηση της προτροπής και της στρατολόγησης σε χώρους όπου συνήθως συμβαίνουν (φυλακές, τόποι λατρείας κ.λπ.)·
 • καθιέρωση διαπολιτιστικού διαλόγου·
 • καλύτερη εξήγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών·
 • ενθάρρυνση (μέσω προγραμμάτων παροχής βοήθειας) της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, της δημοκρατίας, της εκπαίδευσης και της οικονομικής ευημερίας·
 • συνέχιση των ερευνών σε αυτόν τον τομέα και ανταλλαγή εμπειριών και αναλύσεων.

Προστασία

Ο πυλώνας «προστασία» έχει ως σκοπό να μειώσει τον ευάλωτο χαρακτήρα των στόχων τρομοκρατικών επιθέσεων και να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων. Προτείνει την εφαρμογή μιας συλλογικής δράσης στο επίπεδο της προστασίας των συνόρων, των μεταφορών και όλων των διασυνοριακών δομών.

Για να ελέγχουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα σύνορα, τα κράτη μέλη διαθέτουν το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II) και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) καθώς και τον οργανισμό FRONTEX. Παράλληλα με αυτά τα μέσα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους για τους επιβάτες και να χρησιμοποιούν τα βιομετρικά δεδομένα στα έγγραφα ταυτότητας.

Για να αυξήσουν την ασφάλεια των μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να μελετήσουν από κοινού τα ευαίσθητα σημεία των μεταφορών καθώς και να ενισχύσουν την ασφάλεια των δρόμων, των σιδηροδρόμων, των αεροδρομίων και των λιμανιών.

Η ΕΕ επιθυμεί να εκτιμήσει την απειλή και το βαθμό ευαισθησίας. Προτίθεται να καταρτίσει ένα σχέδιο εργασίας, μεθόδους προστασίας από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις κρίσιμες υποδομές. Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες συνεργασίας στον τομέα της μη διάδοσης των χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών ουσιών (CBRN).

Καταδίωξη

Το τρίτο σκέλος έχει στόχο την καταδίωξη των τρομοκρατών πέραν των συνόρων, ενώ παράλληλα γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ επιθυμεί καταρχάς να παρεμποδίσει την πρόσβαση στους εξοπλισμούς που επιτρέπουν την εκτέλεση αυτών των τρομοκρατικών πράξεων (όπλα, εκρηκτικά κ.λπ.), να διαλύσει τα δίκτυα τρομοκρατών και τους πράκτορες στρατολόγησής τους καθώς και να καταπολεμήσει την καταχρηστική χρησιμοποίηση των ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο δεύτερος στόχος της όσον αφορά την καταδίωξη των τρομοκρατών, έχει σκοπό να θέσει τέρμα στους χρηματοδοτικούς πόρους της τρομοκρατίας με τη διεξαγωγή ερευνών, τη δέσμευση των οικονομικών στοιχείων και την παρεμπόδιση των μεταφορών χρημάτων (σημείο που αφορά επίσης την πτυχή «πρόληψη»). Η ΕΕ θέσπισε επίσης νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο τρίτος στόχος συνίσταται στον τερματισμό του σχεδιασμού τρομοκρατικών πράξεων με την παρεμπόδιση της επικοινωνίας και της διάδοσης των τεχνικών γνώσεων των τρομοκρατών, ιδίως μέσω του Διαδικτύου.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τα μέσα που είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση και την ανάλυση των δεδομένων. Εκπονούν κοινές αναλύσεις και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους, μέσω της Europol και της Eurojust. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενίσχυσε την ικανότητά του και τους εθνικούς μηχανισμούς του.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων είναι:

 • οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται από το κέντρο επιχειρήσεων (SitCen) και την Europol·
 • το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων·
 • οι κοινές ομάδες έρευνας·
 • η αρχή της διαθεσιμότητας των πληροφοριών στον τομέα της καταστολής·
 • το VIS και το SIS II (για καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση)·
 • η ομάδα διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) (EN) (FR), της οποίας είναι ενεργό μέλος η Επιτροπή και η οποία προβαίνει σε συστάσεις, μεγάλο μέρος των οποίων εφαρμόζονται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αντίδραση

Ο κίνδυνος επιθέσεων δεν μπορεί να εξαλειφθεί τελείως και, όταν συμβαίνουν, αντιμετωπίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί αντίδρασης που πρέπει να υιοθετούνται σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων είναι συχνά οι ίδιοι με εκείνους που εφαρμόζονται σε περίπτωση ατυχήματος φυσικής, τεχνολογικής ή ανθρώπινης προέλευσης. Για να προβλεφθούν, πρέπει να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας. Μια βάση δεδομένων της ΕΕ περιλαμβάνει τους πόρους και τα μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης.

Σε περίπτωση επίθεσης, έχει βασική σημασία να:

 • ανταλλάσσονται γρήγορα οι πρακτικές πληροφορίες και οι αποφάσεις καθώς και να διασφαλίζεται ο συντονισμός των βασικών μέσων ενημέρωσης (εάν πρόκειται για διασυνοριακό συμβάν)·
 • εξασφαλίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η αλληλεγγύη, η παροχή βοήθειας και η αποζημίωση των θυμάτων της τρομοκρατίας και των οικογενειών τους·
 • παρέχεται βοήθεια στους πολίτες της ΕΕ στις τρίτες χώρες·
 • προστατεύονται και υποστηρίζονται τα πολιτικά και στρατιωτικά μέσα που υπάρχουν στην ΕΕ σε περίπτωση επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων.

Η στρατηγική συμπληρώνεται από ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης (EN) στο οποίο απαριθμούνται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο αυτών των τεσσάρων πυλώνων.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN) της 17ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Ιουλίου 2008 – Αναθεωρημένη στρατηγική καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Απόφαση 2007/124/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2007 για τη θέσπιση κατά την περίοδο 2007-2013 του ειδικού προγράμματος «Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια» ως μέρος του γενικού προγράμματος «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 24.2.2007].

See also

 • Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.12.2011

Top