Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βιολογικά και τοξινικά όπλα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Βιολογικά και τοξινικά όπλα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη στρατηγική κατά της εξάπλωσης όπλων μαζικής καταστροφής η οποία αφορά ιδίως την καταπολέμηση των βιολογικών και τοξινικών όπλων. Η παρούσα κοινή δράση επιβεβαιώνει την υποστήριξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) της σύμβασης για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων (BTWC), επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων προώθησης της καθολικότητας της BTWC καθώς και τη στήριξη της εφαρμογής της σύμβασης από τα κράτη μέλη.

ΠΡΑΞΗ

Κοινή δράση 2006/184/ ΚΕΠΠΑ [PDF] του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την υποστήριξη της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής [Επίσημη Εφημερίδα L της 7.3.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Η σύμβαση για την απαγόρευση βιολογικών και τοξινικών όπλων (στο εξής «BTWC») [PDF (EN)] υπογράφηκε συγχρόνως στη Μόσχα, στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, στις 10 Απριλίου 1972, και άρχισε να ισχύει στις 26 Μαρτίου 1975. Η σύμβαση αυτή απαγορεύει την ανάπτυξη, την παραγωγή, την απόκτηση και την κατακράτηση αυτοφυών μικροβιακών και βιολογικών παραγόντων, σε μη δικαιολογημένη ποσότητα και είδος για προφυλακτικές, προστατευτικές χρήσεις ή για άλλους ειρηνικούς σκοπούς.

Τον Ιούνιο του 2005, 171 χώρες είχαν υπογράψει τη σύμβαση και, μεταξύ αυτών, 155 πρωτεύουσες είχαν επικυρώσει το κείμενο της BTWC [PDF (EN)].

Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, η στρατηγική (esdeenfr) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, αναγνωρίζει τη σημασία της σύμβασης BTWC και ειδικότερα της διαφανέστερης εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στη σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ ενέκρινε ένα πρόγραμμα δράσης (PDF), στόχος του οποίου είναι να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τα μέτρα εμπιστοσύνης (SBMs) - υποχρεωτικός μηχανισμός για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ετήσιων εκθέσεων - και να επανεργοποιήσει τη χρήση τους. Σ' αυτό το πρόγραμμα δράσης, η ΕΕ επιθυμεί επίσης να βελτιώσει το σύστημα έρευνας όσον αφορά τους ισχυρισμούς χρήσης βιολογικών όπλων που έχουν στη διάθεσή τους τα Ηνωμένα Έθνη, οι οποίοι υφίστανται περισσότερο από 15 χρόνια.

Η ΕΕ υποστηρίζει τη σύμβαση BTWC ευνοώντας δύο στόχους:

  • την προώθηση της καθολικότητας της σύμβασης BTWC·
  • την υποστήριξη της εφαρμογής της BTWC από τα κράτη μέλη.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται δύο προγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε παράρτημα της κοινής δράσης:

  • Προώθηση της καθολικότητας της BTWC Θα υπάρξουν δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών/υποπεριφερειακών εργαστηρίων και σεμιναρίων, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός εντάξεων στην BTWC. Tην υλοποίησή τους θα αναλάβει η προεδρία της ΕΕ, επικουρούμενη από τον ανώτατο εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ.
  • Ενίσχυση στα κράτη μέληΠροκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την BTWC σε εθνικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες - ιδίως διασκέψεις, επισκέψεις για συνδρομή και μεταφράσεις. Σκοπός τους είναι η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διεθνών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση. Η τεχνική εφαρμογή ανατίθεται στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ανωτάτων Διεθνών Σπουδών της Γενεύης (EN) (FR).

Ο προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν συνολικά δεκαοχτώ μήνες, θα ανέλθει σε 867.000 ευρώ.

Πλαίσιο

Μετά την έγκριση αυτής της πρώτης κοινής δράσης, η ΕΕ επικαιροποίησε τη θέση της μέσω μιας κοινής θέσης (PDF) όσον αφορά τη διάσκεψη για την εξέταση της σύμβασης σχετικά με την απαγόρευση βιολογικών και τοξινικών όπλων που πραγματοποιήθηκε το 2006 (BTWC). Η κοινή θέση υπογραμμίζει ακόμη μία φορά ότι ο επιδιωκόμενος από την ΕΕ στόχος συνίσταται στην επιπλέον ενίσχυση της σύμβασης για την απαγόρευση της κατασκευής, τελειοποίησης και αποθήκευσης βακτηριολογικών (βιολογικών) ή τοξινικών όπλων καθώς και για την καταστροφή των υφισταμένων (BTWC).

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κοινή δράση 2007/184/ΚΕΠΠΑ

27.2.2006

-

ΕΕ L 65 της 7.3.2006

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ (EN).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.10.2007

Top