Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λευκή Βίβλος για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λευκή Βίβλος για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια

Σε αυτή τη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή προσδιορίζει μια δέσμη στοχευμένων τροποποιήσεων του σημερινού κοινοτικού πλαισίου για τα επενδυτικά κεφάλαια (της οδηγίας «ΟΣΕΚΑ»), με σκοπό την απλούστευση του νομοθετικού και επιχειρησιακού πλαισίου, και παράλληλα την προσφορά ελκυστικών και ασφαλών επενδυτικών λύσεων στους επενδυτές.

ΠΡΑΞΗ

Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2006 για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2006) 686 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ δεν επαρκεί πλέον για να στηρίξει τον ευρωπαϊκό κλάδο αμοιβαίων κεφαλαίων, τη στιγμή που αυτός αναδιαρθρώνεται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ανταγωνιστικές προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ευρωπαίων επενδυτών.

Στήριξη ενός αποτελεσματικότερου ευρωπαϊκού κλάδου επενδυτικών κεφαλαίων

Στη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή προτείνει διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της ισχύουσας οδηγίας:

  • άρση των διοικητικών φραγμών στη διασυνοριακή εμπορία. Θα μειωθούν οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προτού καταστεί δυνατή η διάθεση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στην αγορά κάποιου άλλου κράτους μέλους - κυρίως η λεπτομερής εκ των προτέρων εξακρίβωση της τεκμηρίωσης του αμοιβαίου κεφαλαίου από πλευράς της αρχής υποδοχής και η αντίστοιχη μέγιστη προθεσμία δύο μηνών·
  • διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη συμπλήρωση της οδηγίας περί ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες νομικές και ρυθμιστικές συνθήκες για τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων σε πανευρωπαϊκή βάση·
  • συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού (asset pooling). Προβλέπεται τροποποίηση των κανόνων διαφοροποίησης, ώστε να καταστεί δυνατή η επεκτατική προσέγγιση της συγκέντρωσης σε μια οντότητα (entity pooling)·
  • διαβατήριο εταιρείας διαχείρισης. Μια εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης θα μπορεί να διαχειρίζεται εταιρικής και συμβατικής μορφής αμοιβαία κεφάλαια σε άλλα κράτη μέλη·
  • ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας. Δεδομένου ότι οι πράξεις και οι διαρθρώσεις γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκες από νομικής και τεχνικής απόψεως, πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν τις αρμόδιες αρχές και τη συνεργασία·
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας χωρίς τροποποίηση της οδηγίας. Τα κράτη μέλη, στο δικό τους επίπεδο, μπορούν να αναλάβουν διάφορες πρωτοβουλίες ώστε να βελτιώσουν τις εγχώριες συνθήκες λειτουργίας των επενδυτικών κεφαλαίων, παραδείγματος χάρη επιταχύνοντας τις διαδικασίες αρχικής έγκρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Υλοποίηση της ενιαίας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων για τους τελικούς επενδυτές

Προκειμένου να μπορέσει ο τελικός επενδυτής να επωφεληθεί από απτές βελτιώσεις, ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει να υπόκειται σε έντονο ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς. Για να επιτευχθεί αυτό, φαίνεται ότι χρειάζονται δύο μέτρα:

  • απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό το μέσο πληροφόρησης: κατ' αρχάς, πρέπει να παρέχει σύντομη και κατανοητή περιγραφή των εξόδων, των κινδύνων και της αναμενόμενης απόδοσης, στοιχεία που έχουν άμεση χρησιμότητα και πρέπει να είναι ευνόητα για τον τελικό επενδυτή·
  • συστήματα διανομής: προέχουν τα συμφέροντα των επενδυτών: καθώς η διανομή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει σήμερα την κυριότερη συνιστώσα κόστους στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, τα συστήματα διανομής πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν σε αντικειμενικούς και επαγγελματίες διαμεσολαβητές/διανομείς.

Μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό

Τα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΟΣΕΚΑ (π.χ. τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας), αποτελούν έναν κλάδο αυξανόμενης σημασίας. Η Επιτροπή θα προβεί σε συστηματική ανάλυση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης των σχετικών επενδυτικών κεφαλαίων και θα αξιολογήσει κατά πόσον είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς μη εναρμονισμένων επενδυτικών κεφαλαίων που διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και, εάν ναι, με ποιον τρόπο.

Η οδηγία MiFID (es de en fr) δίνει στην επιχείρηση επενδύσεων που αναλαμβάνει τη διανομή την αρμοδιότητα να εκτιμήσει, ανάλογα με το προφίλ κάθε πελάτη, την καταλληλότητα ή μη μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Η Επιτροπή θα μελετήσει τα είδη των περιορισμών εμπορίας και πώλησης που πρέπει να καταργηθούν προς όφελος ενός συστήματος το οποίο θα στηρίζεται στην ευθύνη των επιχειρήσεων επενδύσεων για την πώληση προϊόντων προσαρμοσμένων στο προφίλ κάθε πελάτη.

Η Επιτροπή και η CERVM (es de en fr) θα προβούν σε συστηματική καταγραφή και ανάλυση των εθνικών φραγμών στην «ιδιωτική τοποθέτηση» χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεσμικούς επενδυτές και άλλους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

Πλαίσιο

Από τότε που εκδόθηκε η οδηγία ΟΣΕΚΑ, η ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικών κεφαλαίων αναπτύχθηκε με εντατικούς ρυθμούς και ο αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων συνεχίζει να αυξάνεται. Στα τέλη του 2005, υπήρχαν περισσότεροι από 29.000 ΟΣΕΚΑ. Το 2005, το συνολικό ύψος του ενεργητικού το οποίο διαχειρίζονταν αμοιβαία κεφάλαια στην Ευρώπη αυξήθηκε και έφτασε να αντιπροσωπεύει το 59% του ΑΕΠ της ΕΕ (5.000 δισ. ευρώ). Σήμερα, τα κυριότερα στοιχεία της οδηγίας του 1985 δεν εκπληρώνουν πλέον το σκοπό τους, λόγω των ουσιαστικών αλλαγών που έχουν επέλθει τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η Επιτροπή εκπόνησε αυτή τη Λευκή Βίβλο, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, με βάση τις διαβουλεύσεις και διεξοδικές συζητήσεις που διεξήχθησαν από το 2004 με τους καταναλωτές, τους συντελεστές του κλάδου και τους πολιτικούς ιθύνοντες, και λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο [COM(2005) 314 τελικό] και τρεις εκθέσεις τις οποίες συνέταξαν ομάδες εμπειρογνωμόνων ad hoc (DE) (EN) (FR). Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της ισχύουσας οδηγίας το φθινόπωρο του 2007.

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα με θέμα τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (DE) (EN) (FR).

Top