Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: κατάλογος τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: κατάλογος τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων

Η κοινή αυτή θέση προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που ενέχονται σε τρομοκρατικές ενέργειες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

ΠΡΑΞΗ

Κοινή θέση του Συμβουλίου 2001/931/ΚΕΠΠΑ, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, δήλωσε ότι η τρομοκρατία είναι μια πραγματική πρόκληση για ολόκληρο τον κόσμο και ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σκοπός της παρούσας κοινής θέσης είναι η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πέρα της απόφασης 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, θεσπίζει κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ορισμοί

Ως «πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις» νοούνται εκείνα τα οποία, βάσει ακριβών πληροφοριών, είναι αποδεδειγμένο ότι έχουν ήδη διαπράξει, αποπειρώνται να διαπράξουν ή διευκολύνουν τρομοκρατικές πράξεις.

Ως «τρομοκρατικές πράξεις» νοούνται οι εκ προθέσεως πράξεις που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά χώρα ή διεθνή οργανισμό, με τον εκφοβισμό του πληθυσμού, με την επιβολή κάθε είδους περιορισμών, με την αποσταθεροποίηση ή την καταστροφή των θεμελιωδών συνταγματικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών τους. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πράξεις:

 • προσβολή κατά της ζωής ή κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου·
 • απαγωγή ή αρπαγή προσώπων ως ομήρων·
 • πρόκληση μαζικών καταστροφών σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων και των συστημάτων πληροφορικής·
 • κατάληψη μέσων μαζικής μεταφοράς (αεροσκαφών ή πλοίων)·
 • κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά ή χρήση πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών ή πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων·
 • απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πλημμύρων, εκρήξεων ή πυρκαγιών·
 • διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου·
 • αρχηγία τρομοκρατικής ομάδας ή συμμετοχή στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ή της παροχής σε αυτήν υλικών μέσων.

Η απειλή και μόνο τέλεσης μιας εκ των πράξεων αυτών πρέπει να θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με την κοινή θέση, επίσης, ως «τρομοκρατικές ομάδες» νοείται η δομημένη ένωση προσώπων που ενεργούν από κοινού για να τελέσουν τρομοκρατικές πράξεις, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους και από το βαθμό πολυπλοκότητας της δομής τους.

Κατάλογος προσώπων και οντοτήτων

Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινής θέσης έχει καταρτιστεί βάσει ερευνών οι οποίες διεξήχθησαν από τις αρμόδιες δικαστικές ή αστυνομικές αρχές των χωρών της ΕΕ. Πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο, ώστε να επικαιροποιείται. Ο κατάλογος περιέχει επαναστατικές ομάδες ακτιβιστών, καθώς και τα ονόματα των ατόμων που συμμετέχουν στις οργανώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων:

 • του CIRA (Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια)
 • της Ε.Τ.Α (Πατρίδα των Βάσκων και Ελευθερία)·
 • της G.R.A.P.O (Αντιφασιστική Ομάδα Αντίστασης Πρώτης Οκτωβρίου)·
 • της Hamas-Izz al-Din al-Qassem (τρομοκρατικός κλάδος της Hamas)
 • της LVF (Loyalist Volunteer Force)
 • της PIJ (Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ).

Τα ονόματα του Ουσάμα Μπιν Λάντεν και των ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτόν δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, δεδομένου ότι αυτά είχαν ήδη καλυφθεί από την κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, που αφορά πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά του Ουσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν, καθώς και άλλων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με τα παραπάνω. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στην κοινή θέση μέτρων εξασφαλίζεται από τον, κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002, που εγκρίθηκε κατά την ίδια ημερομηνία

Μέτρα που λαμβάνονται από την ΕΕ και τις χώρες της

Σύμφωνα με την παρούσα κοινή θέση, η ΕΕ ενεργούσα εντός των ορίων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, αποφασίζει τη δέσμευση κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Διασφαλίζει επίσης ότι αυτά τα πρόσωπα ή ομάδες δεν αποκτούν πρόσβαση στα δεσμευμένα κεφαλαία και περιουσιακά στοιχεία.

Οι χώρες της ΕΕ παρέχουν αμοιβαίως, μέσω της δέουσας αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, συνδρομή για την καταπολέμηση και πρόληψη τρομοκρατικών πράξεων. Για την έρευνα και δίωξη των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μπορούν να ασκούν πλήρως τις εξουσίες που έχουν σύμφωνα με τις πράξεις της Ένωσης και όλους τους άλλους διμερείς ή διεθνείς διακανονισμούς.

Κατά το πρότυπο της παρούσας κοινής θέσης, η κοινή θέση του Συμβουλίου 2001/930/ΚΕΠΠΑ της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έχει στόχο τη δέσμευση των κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσώπων ή οντοτήτων που διευκολύνουν, αποπειρώνται να διαπράξουν ή διαπράττουν τρομοκρατικές πράξεις στο έδαφος της ΕΕ.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ

27.12.2001

-

ΕΕ L 344, 28.12.2001

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου , της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [Επίσημη Εφημερίδα L 344, 28.12.2001].

Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέτρο απαραίτητο σε επίπεδο ΕΕ και συμπληρωματικό προς τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες όσον αφορά τις τρομοκρατικές οργανώσεις στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες. Στόχος είναι η καταπολέμηση κάθε μορφή χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό, προσδιορίζει το περιεχόμενο των ορισμών «κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι» προς δέσμευση, «τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», «έλεγχος ενός νομικού προσώπου». Η πράξη προβλέπει επίσης παρεκκλίσεις προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι το Συμβούλιο καθορίζει, αναθεωρεί και τροποποιεί έναν κατάλογο των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται. Εκδόθηκαν μια σειρά κανονισμών και αποφάσεων με τα οποία ενημερωνόταν ο εν λόγω κατάλογος στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός.

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία γύρω από τις τρομοκρατικές παρεμβάσεις [Επίσημη Εφημερίδα L 253, 29.9.2005].

See also

 • Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.03.2010

Top