Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινές ομάδες έρευνας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Κοινές ομάδες έρευνας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/465/ΔΕΥ σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ;

Θεσπίζει κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ). Διέπεται από τη λογική ότι ορισμένα είδη εγκληματικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να διερευνώνται αποτελεσματικότερα από ΚΟΕ που συστήνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η απόφαση πλαίσιο ήταν η απόκριση σε μια συνάντηση των χωρών της ΕΕ το 1999, η οποία ζητούσε να συσταθούν τέτοιες ομάδες αμελλητί για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της τρομοκρατίας.
 • Η ευρωπαϊκή σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2000 προβλέπει τη σύσταση ΚΟΕ. Ωστόσο, λόγω του αργού ρυθμού επικύρωσης, η εν λόγω απόφαση πλαίσιο εγκρίθηκε με την προοπτική η εφαρμογή της να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2003. Η απόφαση πλαίσιο θα παύσει να παραγάγει αποτελέσματα, όταν η σύμβαση θα έχει τεθεί σε ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 • Όταν μια ποινική έρευνα στο εσωτερικό της ΕΕ απαιτεί συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση, τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ μπορούν να συστήσουν μια ΚΟΕ. Για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές των σχετικών χωρών της ΕΕ συνάπτουν συμφωνία που καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα. Κοινή ομάδα πρέπει να συσταθεί για:
  • συγκεκριμένο σκοπό και
  • για ορισμένη διάρκεια, (δυνάμενη να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών).
 • Οι χώρες της ΕΕ που έχουν συστήσει την ομάδα αποφασίζουν για τη σύνθεση, τον σκοπό και τη διάρκειά της. Της ομάδας ηγείται άτομο από μια χώρα της ΕΕ στην οποία πραγματοποιείται η έρευνα. Επίσης, οι ομάδες μπορούν να επιτρέπουν σε αντιπροσώπους της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και αντιπροσώπους χωρών εκτός της ΕΕ να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.
 • Οι ΚΟΕ μπορούν επίσης να συσταθούν με και ανάμεσα σε χώρες εκτός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση, όπως μια διεθνής συμφωνία ή εθνική νομοθεσία.
 • Την 1η Δεκεμβρίου 2014 το Ηνωμένο Βασίλειο ειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην απόφαση-πλαίσιο. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την απόφαση 2014/858/ΕΕ της Επιτροπής. Στις 11 Μαρτίου 2016 η Ιταλία ειδοποίησε την Επιτροπή ότι ενσωμάτωσε την απόφαση πλαίσιο στην εθνική νομοθεσία της. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν νομική βάση σε επίπεδο ΕΕ επάνω στην οποία θα στηρίξουν τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Ιουνίου 2002. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003.

ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Τον Ιούλιο του 2005 δημιουργήθηκε το δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων για τις κοινές ομάδες έρευνας (δίκτυο ΚΟΕ) για να υλοποιηθεί το «πρόγραμμα της Χάγης» και να εφαρμοστεί στην πράξη η δέσμευσή του, ότι κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να διορίσει έναν εθνικό εμπειρογνώμονα «με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση ΚΕΟ και την ανταλλαγή εμπειριών για βέλτιστες πρακτικές» (έγγραφο του Συμβουλίου 11037/05).
 • Από το 2005 οι ΚΟΕ συναντιούνται μία φορά ετησίως, και από τα μέσα του Ιανουαρίου του 2011, το δίκτυο των ΚΟΕ διαθέτει γραμματεία, η οποία φιλοξενείται από την Eurojust, που προάγει τις δραστηριότητες του δικτύου των ΚΟΕ και στηρίζει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στις εργασίες τους. Σε αυτό το πνεύμα, από το 2012, η γραμματεία του δικτύου των ΚΟΕ στηρίζει την εκπόνηση εντύπου προορισμένου να συνδράμει τους επαγγελματίες στην αξιολόγηση των επιδόσεων των ΚΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, των νομικών ζητημάτων και των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν. Μια πρώτη έκδοση του εντύπου αξιολόγησης των ΚΟΕ εκπονήθηκε και διατέθηκε στους επαγγελματίες των ΚΟΕ τον Απρίλιο του 2014.
 • Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός κοινών ερευνητικών ομάδων που συστήνονται ετησίως καταδεικνύει ότι αποτελούν καίρια εργαλεία που επιτρέπουν στις έρευνες να είναι συντονισμένες, και ότι αυξάνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στις αρχές επιβολής του νόμου καθώς και τις δικαστικές αρχές της ΕΕ.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥτου Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας (ΕΕ L 162 της 20.6.2002, σ. 1-3)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2014/858/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ότι επιθυμούν να προσχωρήσουν σε πράξεις της Ένωσης στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και δεν αποτελούν μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 345 της 1.12.2014, σ. 6-9)

τελευταία ενημέρωση 12.01.2017

Top