Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πίνακας αποτελεσμάτων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Πίνακας αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αυτός συγκεντρώνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Να γίνει δυνατή η παρακολούθηση της προόδου που πραγματοποιείται στην εφαρμογή αυτών των μέτρων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2000: Πίνακας αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2000) 167 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στη συνθήκη του Άμστερνταμ καθορίστηκαν οι μεσοπρόθεσμες προθεσμίες για τη λήψη των διαφόρων μέτρων αναγκαίων για τη σύσταση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτές έτυχαν λεπτομερέστερης επεξεργασίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις συνόδους της Βιέννης (Δεκέμβριος 1998) και του Τάμπερε (Οκτώβριος 1999).

Συγκεντρώνοντας τα προς λήψη μέτρα καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα σε ένα ενιαίο «πίνακα αποτελεσμάτων», η Επιτροπή επιδιώκει την ευκολότερη και λεπτομερή παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων επιτρέπει κυρίως:

 • την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,
 • τη διατήρηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε,
 • την έγκαιρη προειδοποίηση για τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων ακολουθεί κατά το δυνατόν πιστότερα τους τίτλους των κεφαλαίων των συμπερασμάτων του Τάμπερε. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

 • σχεδόν όλους τους στόχους που τέθηκαν αφενός με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και αφετέρου στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Βιέννης και του Τάμπερε. Στους στόχους αυτούς προστέθηκαν ορισμένοι στόχοι ειδικότεροι στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ιθαγένεια της Ένωσης κ.λπ.),
 • η μορφή των προς λήψη μέτρων (νομοθετική ή μη νομοθετική πράξη, φύση του προς θέσπιση μέσου),
 • η αρμοδιότητα για την προώθηση των πρωτοβουλιών (Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη),
 • οι προθεσμίες (αν δεν έχουν ήδη οριστεί),
 • η κατάσταση προόδου.

Κάθε έξι μήνες η Επιτροπή υποβάλλει ενημερωμένη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων χωρίζεται σε επτά κύρια τμήματα:

 • κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη χορήγηση ασύλου και τη μετανάστευση:εταιρική σχέση με τις χώρες καταγωγής, ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου, δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,
 • αυθεντικός ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης:καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της Ευρώπης, αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων όσον αφορά τις αστικές και ποινικές υποθέσεις, μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέματα αστικού δικαίου,
 • καταπολέμηση του εγκλήματος σε όλη την Ένωση:πρόληψη του εγκλήματος στο επίπεδο της Ένωσης, ενίσχυση της συνεργασίας κατά του εγκλήματος, καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος, ειδική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 • θέματα πολιτικής που αφορούν τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, τις θεωρήσεις εισόδου, την εφαρμογή του άρθρου 62 ΕΚ και μετατροπή του κεκτημένου του Σέγκεν,
 • ιθαγένεια της Ένωσης,
 • συνεργασία κατά των ναρκωτικών,
 • ισχυρότερη εξωτερική δράση.

Τα διάφορα τμήματα του πίνακα αποτελεσμάτων εξετάζονται κατωτέρω:

1) ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

1.1. Εταιρική σχέση με τις χώρες καταγωγής

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Αξιολόγηση των χωρών και περιοχών καταγωγής και διέλευσης προκειμένου να διατυπωθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, ειδικά προσαρμοσμένη για κάθε χώρα ή περιφέρεια.

Συνέχιση της εντολής της ομάδας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη μετανάστευση

Συμβούλιο και Επιτροπή

-

Τρέχουσα εργασία εντός της ομάδας υψηλού επιπέδου - Έκθεση για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης που έχουν ήδη εγκριθεί: Δεκέμβριος 2000

Αξιολόγηση άλλων χωρών και περιοχών ενόψει της κατάρτισης νέων σχεδίων δράσης

Συμβούλιο και Επιτροπή

Απρίλιος 2001

-

1.2. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Καθορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης χορήγησης ασύλου

Εξέταση της αποτελεσματικότητας της σύμβασης του Δουβλίνου

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από την Επιτροπή

2000

Έναρξη κατά τη διάρκεια του 2000

Θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών (κανονισμός)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον Ιούλιο του 2001

EURODAC

Συμβούλιο και Επιτροπή

-

Τον Δεκέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό σχετικά με τη δημιουργία του συστήματος EURODAC

Δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου

Θέσπιση ελάχιστων κοινών προτύπων για τη διαδικασία χορήγησης ή απόσυρσης του καθεστώτος του πρόσφυγα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μειωθεί η διάρκεια των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Σεπτέμβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο

Καθορισμός ελάχιστων κοινών προϋποθέσεων για την υποδοχή αιτούντων άσυλο (με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών [οδηγία (es de en fr)]

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Απρίλιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση

Κοινή διαδικασία (es de en fr) χορήγησης ασύλου

Επιτροπή (εν μέρει)

-

Η Επιτροπή εκπόνησε ανακοίνωση τον Νοέμβριο του 2000 [COM(2001) 710 τελικό]

Ενιαίο καθεστώς, ισχύον σε όλη την Ένωση, για τα άτομα στα οποία χορηγήθηκε άσυλο

Ως συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής μπορεί να χρειασθεί κάποιο νομοθετικό μέσο

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Η Επιτροπή θα προετοιμάσει ανακοίνωση

Προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο του καθεστώτος του πρόσφυγα (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2004

Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση

Θέσπιση μέτρων για τους πρόσφυγες και τους ακουσίως μετακινηθέντες, με στόχο τη χορήγηση του δέοντος καθεστώτος σε κάθε πρόσωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας

Προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικών εισροών ακουσίως μετακινηθέντων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Το ταχύτερο δυνατό

Τον Ιούλιο του 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2001/55/ΕΚ

Επικουρικές μορφές προστασίας (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2004

-

Εξασφάλιση ισορροπίας ως προς τις προσπάθειες των κρατών μελών για την υποδοχή προσφύγων και ακουσίως μετακινηθέντων και την αντιμετώπιση των βαρών της εν λόγω υποδοχής

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Το ταχύτερο δυνατό

Τον Σεπτέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση

Διασφάλιση χρηματοδοτικού αποθεματικού διαθέσιμου σε περιπτώσεις μαζικής εισροής προσφύγων

Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-

Η Επιτροπή ερευνά τις δυνατότητες

1.3. Δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και ειδικότερα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης (es de en fr) μεταξύ των προσώπων, ανεξάρτητα από τη φυλετική ή την εθνική καταγωγή (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Ιούνιος-Δεκέμβριος 2000

Τον Ιούνιο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία

Διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Τον Νοέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία

Προγράμματα που επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές και την αποκτηθείσα πείρα (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Τον Νοέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας και με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο / Επιτροπή

-

Εγκαίνια του Κέντρου στις 7 Απριλίου 2000

Ανάπτυξη της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (es de en fr) για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας - κοινό αξιόποινο όσον αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία (απόφαση πλαίσιο)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Υποβολή τον Ιούνιο του 2000 της δεύτερης έκθεσης για την εφαρμογή της κοινής δράσης της 15ης Ιουλίου 1996. Τον Νοέμβριο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης πλαισίου

Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών για τους όρους αποδοχής και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρώνΠροσέγγιση του νομικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών

Αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών μεταναστευτικών ροών εντός της ΕΕ υπό το πρίσμα της δημογραφικής εξέλιξης, της κατάστασης της αγοράς καθώς και των μεταναστευτικών πιέσεων από τις χώρες ή τις περιοχές καταγωγής

Συμβούλιο/ Επιτροπή / κράτη μέλη

-

Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση για ανοικτή μέθοδο (es de en fr) συντονισμού της πολιτικής μετανάστευσης

Όροι εισόδου και διαμονής λόγω: α) επανένωσης της οικογένειας, β) σπουδών (es de en fr) ή επαγγελματικής κατάρτισης, γ) αμειβόμενης απασχόληση (es de en fr) ή απασχόλησης ως ελεύθερου επαγγελματία (οδηγίες)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής όσον αφορά το δικαίωμα της επανένωσης της οικογένειας υπεβλήθη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 1η Δεκεμβρίου 1999. Μία πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και μία άλλη τον Μάιο του 2002

Πρότυπα και διαδικασίες για την έκδοση μακράς διαρκείας θεωρήσεων και αδειών διαμονής (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

-

Ορισμός δέσμης ενιαίων δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα διαμονής, σπουδών, μισθωτής ή ανεξάρτητης εργασίας) που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος για χρονική διάρκεια που πρόκειται να προσδιοριστεί (οδηγία)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Η Επιτροπή ανέλαβε μελέτη που αφορά το νομικό καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας

Καθορισμός των κριτηρίων και των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις οποίες, όπως οι υπήκοοι της Κοινότητας και οι οικογένειές τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εγκαθίστανται και να εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών για την κοινωνική ισορροπία και την αγορά εργασίας [οδηγία ()]

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας

1.4. Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Βελτίωση των ανταλλαγών στατιστικών και πληροφοριών για το άσυλο και τη μετανάστευση (η ανταλλαγή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις εθνικές νομοθεσίες και πολιτικές)

Περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Απρίλιο 1998

Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη

-

Η συλλογή των δεδομένων άρχισε τον Οκτώβριο 1998. Το δεύτερο στάδιο (επέκταση στις υποψήφιες χώρες, τη Νορβηγία και την Ισλανδία) θα αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 2000 (μετά την αξιολόγηση του αρχικού σταδίου)

Οργάνωση (ηλεκτρονικού) Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Μετανάστευση

Επιτροπή

-

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (βάσει προηγούμενης μελέτης σκοπιμότητας) που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ODYSSEUS (es de en fr).

Ενίσχυση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της οικονομικής εκμετάλλευσης μεταναστών

Θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων σχετικά με τα στοιχεία υπόστασης ποινικών πράξεων και τις ποινές στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων (απόφαση πλαίσιο)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση απόφασης-πλαισίου τον Δεκέμβριο του 2000

Ανίχνευση και εξάρθρωση των ενεχόμενων εγκληματικών δικτύων με την αναγόρευση της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης σε προτεραιότητα της επιχειρησιακής συνεργασίας

Κράτη μέλη / Ευρωπόλ

-

Τον Νοέμβριο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με κοινή πολιτική για τη λαθρομετανάστευση

Περαιτέρω εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για την ευθύνη των μεταφορέων [οδηγία (es de en fr)]

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Τον Ιούνιο του 2001, το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2001/51/ΕΚ

Ενίσχυση στις χώρες καταγωγής και διέλευσης

Έναρξη ενημερωτικών εκστρατειών για τις πραγματικές δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης και την πρόληψη κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

-

Διευκόλυνση του εκούσιου επαναπατρισμού ()

-

-

-

Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών αυτών να καταπολεμούν αποτελεσματικά την εμπορία ανθρώπων

-

-

-

Βοήθεια προς τις τρίτες χώρες ώστε αυτές να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις επανεισδοχής που έχουν έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών

-

-

-

Θέσπιση συνεπούς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανεισδοχή και τον επαναπατρισμό ()

Σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής ή ένταξη ρήτρας σε άλλες συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των σχετικών τρίτων χωρών ή ομάδων τρίτων χωρών

Συμβούλιο βάσει πάγιας πρότασης της Επιτροπής

-

Σύσταση για εντολές διαπραγμάτευσης της Επιτροπής για συμφωνίες επανεισδοχής 4 τρίτων χωρών, που κατατέθηκε από την Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου 2000

2) ΕΝΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

2.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός Ευρώπης

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Διασφάλιση της νομικής ασφάλειας και της επί ίσοις όροις πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Ενημερωτική εκστρατεία και δημοσίευση «οδηγιών χρήσης» για τη δικαστική συνεργασία εντός της Ένωσης

Επιτροπή

-

Η Επιτροπή θα αρχίσει προπαρασκευαστικές εργασίες

Δημιουργία μόνιμου συστήματος πληροφόρησης με δίκτυο εθνικών αρχών (ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές υποθέσεις)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

2001

Τον Μάιο του 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη σύσταση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Πρόταση θέσπισης ελάχιστων προτύπων παροχής νομικής συνδρομής (es de en fr)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Η Επιτροπή υπέβαλε Πράσινο Βιβλίο τον Φεβρουάριο 2000. Η Επιτροπή προετοιμάζει έγγραφο για την ανάκτηση των δικαστικών δαπανών και της αμοιβής των δικηγόρων, καθώς και τις «ομαδικές αγωγές»

Πρόταση για κοινούς διαδικαστικούς κανόνες για τη ρύθμιση μικροδιαφορών αστικής και εμπορικής φύσεως, μη αμφισβητούμενων αξιώσεων και αξιώσεων διατροφής

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Τον Απρίλιο του 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις μη αμφισβητούμενες πιστώσεις

Πρόταση θέσπισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν τις εξωδικαστικές διαδικασίες

Απρίλιος 2004

Η Επιτροπή εξέδωσε το 1998 σύσταση για τις αρχές που εφαρμόζονται στην εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το δίκτυο ΕΕΔ (Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο) για τους καταναλωτέςΤον Απρίλιο του 2002, η Επιτροπή υπέβαλε Πράσινο Βιβλίο για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών

Διασφάλιση της νομικής ασφάλειας και της επί ίσοις όροις πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Εκπόνηση πολύγλωσσων εντύπων που γίνονται αμοιβαίως δεκτά ως έγκυρα έγγραφα σε διασυνοριακές νομικές διαδικασίες

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αμοιβαίας αναγνώρισης των αστικών και εμπορικών αποφάσεων

Προστασία του δικαιώματος αποζημίωσης και παροχή βοήθειας στα θύματα

Θέσπιση ελαχίστων προτύπων για την προστασία των θυμάτων

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την ανακοίνωση της Επιτροπής

-

Η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση τον Ιούλιο 1999Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Επιτροπή παρουσίασε Πράσινο Βιβλίο για την αποζημίωση των θυμάτων της εγκληματικότητας

Περαιτέρω μέσα για την προσέγγιση των συστημάτων αποζημίωσης θυμάτων

-

2004

-

2.2. Αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων

Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Αυξημένη αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων και αναγκαία προσέγγιση των νομοθεσιών προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών και η δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων

Πρόγραμμα μέτρων για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (μεταξύ άλλων και τα απαιτούμενα μέτρα για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων - κατάργηση των εμποδίων για τις μικροδιαφορές και τις διαφορές που εμπίπτουν στο οικογενειακό δίκαιο)

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα εγκρίνουν πρόγραμμα

Έγκριση του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2000

Τον Απρίλιο του 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την καθιέρωση γενικού πλαισίου δραστηριοτήτων για να διευκολυνθεί η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Εγκαινίαση εργασιών για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστήριο Τύπο

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Η δράση αυτή θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης

Πρόταση ελάχιστων προτύπων για ειδικές πτυχές των αστικών δικονομικών κανόνων (νέα δικονομική νομοθεσία για τις χρηματικές καταβολές)

-

-

Η δράση αυτή θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης

Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν ασφαλή οικονομικά καταφύγια για τους δράστες

Κύρωση των συμβάσεων της ΕΕ για την έκδοση εγκληματιών (es de en fr) του 1995 και 1996

Κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

Έξι κράτη μέλη κύρωσαν τη σύμβαση του 1995Έξι κράτη μέλη κύρωσαν τη σύμβαση του 1996

Μελέτη για την κατάργηση των τυπικών διαδικασιών έκδοσης για άτομα που μπορεί να διαφύγουν της δικαιοσύνης αφού έχουν καταδικαστεί

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Τέλος 2001

Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Πρόβλεψη ταχέων διαδικασιών έκδοσης

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Τέλος 2001

-

Εξέταση του ζητήματος της έκδοσης σε περίπτωση ερημοδικίας

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

-

Διασφάλιση ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αποτελέσματα σε όλη την Ένωση

Πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, το οποίο θα συνεχιστεί με ειδικά μέτρα

Συμβούλιο / Επιτροπή

Πρόγραμμα το 2000

Τον Ιούλιο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση για την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων

Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης σε προδικαστικές διατάξεις

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Τον Νοέμβριο του 2000, η Γαλλία, η Σουηδία και το Βέλγιο κατέθεσαν πρωτοβουλία για το πάγωμα περιουσιακών (es de en fr) και αποδεικτικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι μια απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου.

Εξέταση της δυνατότητας βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας και της εκτέλεσης των ποινών

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Θα συμπεριληφθεί σε έγγραφο της Επιτροπής

Μελέτη της δυνατότητας διεύρυνσης και ενδεχομένως τυποποίησης της ανταλλαγής στοιχείων από τα ποινικά μητρώα

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Θα συμπεριληφθεί σε έγγραφο της Επιτροπής

2.3. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέματα αστικού δικαίου

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Απάλειψη εμποδίων που δημιουργούνται από διαφορές στη νομοθεσία και τις διαδικασίες

Νέοι δικονομικοί κανόνες για τις διασυνοριακές υποθέσεις (π.χ. μεταξύ άλλων, προσωρινά μέτρα, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, και προθεσμίες)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους. Η Γερμανία θα υποβάλει πρωτοβουλία για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

Απρίλιος 2004

Τον Μάιο του 2001, το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό σχετικά με τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σφαιρική μελέτη για τον εντοπισμό και την απάλειψη εμποδίων στην ορθή λειτουργία των αστικών διαδικασιών

Το Συμβούλιο θα προετοιμάσει έκθεση

Τέλος 2001

Η Επιτροπή προετοιμάζει σχέδιο συμφωνίας με την Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία

Ολοκλήρωση των συμβάσεων των Βρυξελλών και του Λουγκάνο

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

-

Εκπόνηση νομικής πράξης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές υποχρεώσεις

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

Η Επιτροπή θα προετοιμάσει ανακοίνωση, την οποία θα ακολουθήσει, ενδεχομένως, σχέδιο κανονισμού

Αναθεώρηση, όπου απαιτείται, της σύμβασης της Ρώμης του 1980

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

-

Προκαταρκτική μελέτη για τη δυνατότητα εκπόνησης νομικής πράξης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα διαζυγίου

Συμβούλιο / Επιτροπή

Απρίλιος 2004

Τον Μάιο του 2000, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (es de en fr) (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Προκαταρκτική μελέτη για τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία συζύγων και τις κληρονομικές σχέσεις

-

Απρίλιος 2004

-

3) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

3.1. Πρόληψη του εγκλήματος στο επίπεδο της Ένωσης

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Πρόληψη του εγκλήματος μέσω της μείωσης ευκαιριών διάπραξης εγκλήματος

Εντοπισμός και ανάπτυξη κοινών προτεραιοτήτων - πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές - θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία νέων νομοθετημάτων

Συμβούλιο / Επιτροπή/ κράτη μέλη

-

Τον Μάιο του 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης της εγκληματικότηταςΤον Νοέμβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση (es de en fr) σχετικά με την πρόληψη της εγκληματικότητας

-

Ένταξη των πτυχών της πρόληψης του εγκλήματος στις δράσεις και τα προγράμματα κατά του εγκλήματος σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο - Το Συμβούλιο θα θεσπίσει πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές

Συμβούλιο / Επιτροπή/ κράτη μέλη

-

Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών

Ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανώσεων πρόληψης του εγκλήματος σε τομείς προτεραιότητας, πιθανόν με τη δημιουργία προγράμματος (es de en fr) κοινοτικής χρηματοδότησης, που θα αφορά, μεταξύ άλλων, την εγκληματικότητα των νέων, την εγκληματικότητα στις πόλεις, καθώς και την εγκληματικότητα που συνδέεται με τα ναρκωτικά

Συμβούλιο / Επιτροπή/ κράτη μέλη

2001

-

3.2. Ενίσχυση της συνεργασίας κατά του εγκλήματος

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Συντονισμός και, όπου χρειάζεται, συγκέντρωση των διαδικασιών

Δημιουργία κοινών ερευνητικών μονάδων, κατ' αρχάς για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της τρομοκρατίας - κατά τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκλημάτων

Έγκριση της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, ή Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Αμέσως

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 23 Αυγούστου 2005. Αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κοινές ερευνητικές ομάδες

Δημιουργία μονάδας που θα αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστές ή αξιωματικούς αστυνομίας με ανάλογες αρμοδιότητες - EUROJUST (es de en fr)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Τέλος 2001

Τον Φεβρουάριο του 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τη δημιουργία της EUROJUST

Εφαρμογή και, όπου χρειάζεται, περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

-

Πρόληψη συγκρούσεων δικαιοδοσίας με την εξέταση της δυνατότητας καταγραφής των εκκρεμών διαδικασιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

-

Παροχή αμοιβαίας συνδρομής στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό

Θέσπιση, κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις

Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

Τον Μάιο του 2000, το Συμβούλιο θέσπισε πράξη για την Σύμβαση σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις

Εξέταση ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές μπορούν να παρέμβουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

-

Εξέταση των δυνατοτήτων εναρμόνισης των κανόνων για την προστασία των δεδομένων

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

Στο Συμβούλιο άρχισαν εργασίες βάσει εγγράφου προβληματισμού που υποβλήθηκε από την πορτογαλική προεδρία

Προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων και παροχή βοήθειας στα θύματα

Εκπόνηση ελαχίστων προτύπων

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

Τον Μάρτιο του 2001, το Συμβούλιο θέσπισε απόφαση-πλαίσιο για το καθεστώς των θυμάτων

Ανάπτυξη επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και επιμόρφωσης για τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε επίπεδο ΕΕ

Σύσταση επιχειρησιακής ομάδας συνδέσμου των ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

2001

Στο Συμβούλιο άρχισαν συζητήσεις βάσει εγγράφου που υποβλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο

Δημιουργία ευρωπαϊκής Αστυνομικής Σχολής - που θα ξεκινήσει ως δίκτυο των υφιστάμενων εθνικών ιδρυμάτων κατάρτισης - ανοικτής και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

2001

Τον Δεκέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Σώμα

Ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας καθώς και όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας (es de en fr)

Εφαρμογή των συμβάσεων CIS (Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών) και Νεάπολη II (es de en fr)

Κράτη μέλη

Υπό εξέλιξη

-

Ενίσχυση της συνεργασίας στην εφαρμογή του νόμου για την πάταξη του λαθρεμπορίου

-

-

-

Ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος

Ψήφιση και κύρωση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (es de en fr)για το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, καθώς και των πρόσθετων πρωτοκόλλων

Συμβούλιο / κράτη μέλη / Επιτροπή

Προς υπογραφή μέχρι το τέλος του 2000

Η υπογραφή της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο τον Δεκέμβριο του 2000

Ενίσχυση του ρόλου της Europol για τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, με την αναγκαία στήριξη και τους απαραίτητους πόρους

Επέκταση της αρμοδιότητας της Ευρωπόλ στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τύπο του αδικήματος από το οποίο προέρχονται τα έσοδα

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Όλα αυτά τα θέματα συζητούνται στο Συμβούλιο

Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας βάσης εκκρεμών υποθέσεων

Ευρωπόλ / Συμβούλιο

-

-

Δυνατότητα στην Ευρωπόλ να διευκολύνει την προετοιμασία ειδικών ερευνητικών ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών ενεργειών κοινών ερευνητικών ομάδων

Κατάλληλη απόφαση από το Συμβούλιο

Απρίλιος 2004, αμέσως για ορισμένους τομείς

-

Θέσπιση μέτρων που θα επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να ζητά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τη διενέργεια και το συντονισμό των ερευνών τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις, και ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών για να τα βοηθήσει κατά τη διερεύνηση υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

-

Μελέτη της ενδεχόμενης ανάγκης αναθεώρησης της σύμβασης Europol, ώστε να καλυφθούν νέες αρμοδιότητες καθώς και το θέμα του δημοκρατικού δικαστικού ελέγχου

Συμβούλιο / Επιτροπή

-

-

3.3. Καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Υιοθέτηση κοινής προσέγγισης σε όλη την ΕΕ για τα διασυνοριακά εγκλήματα

Ποινικοποίηση της εμπορίας ανθρώπων (es de en fr) και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ειδικότερα όσον αφορά την παιδική πορνογραφία στο Internet (es de en fr)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Δεκέμβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση (es de en fr) και πρόταση απόφασης-πλαισίου σχετικά με την εμπορία ανθρώπων

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου () για τα συστατικά στοιχεία των ποινικών παραβάσεων και των εφαρμοστέων κυρώσεων

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις όσον αφορά τη δωροδοκία

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Η Επιτροπή θα προετοιμάσει έγγραφο προσανατολισμού

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα

Συμβούλιο

Απρίλιος 2001

Η Δανία κατέθεσε (δυνάμει του άρθρου 34) πρόταση τον Ιανουάριο του 2000. Τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση (es de en fr) οδηγίας

Πρόταση για κοινό αξιόποινο όσον αφορά τον χουλιγκανισμό (es de en fr)

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Εκδόθηκε απόφαση κατόπιν πρωτοβουλίας του Βελγίου (es de en fr) τον Απρίλιο του 2002

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις όσον αφορά τον ρατσισμό και τη ξενοφοβία (απόφαση πλαίσιο)

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2004

Τον Ιούνιο 2000 υπεβλήθη η δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της κοινής δράσης της 15ης Ιουλίου 1996Τον Νοέμβριο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Κοινοί ορισμοί όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων του κοινού αξιοποίνου και κοινών κυρώσεων για τις περιπτώσεις εγκληματικότητας όπου χρησιμοποιείται η προηγμένη τεχνολογία

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο [COM(2000) 890 τελικό]Τον Απρίλιο του 2002, υποβλήθηκε πρόταση απόφασης-πλαισίου για τις επιθέσεις στα συστήματα πληροφορίας

Υιοθέτηση κοινής προσέγγισης σε όλη την ΕΕ για τα διασυνοριακά εγκλήματα

Ποινικοποίηση της απάτης στα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Μάιο του 2001 εκδόθηκε απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης στα μέσα πληρωμής

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις όσον αφορά την παραχάραξη του ευρώ (es de en fr)

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση πλαίσιο (es de en fr) - η οποία τροποποιήθηκε στη συνέχεια το 2001

Απρίλιος 2001

Η Επιτροπή προετοιμάζει συμπληρωματικά μέτρα. Τον Δεκέμβριο του 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την καθιέρωση του προγράμματος Pericles

Ποινικοποίηση της απάτης στις δημόσιες συμβάσεις

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας κράτους μέλους

Απρίλιος 2001

Η Γερμανία υπέβαλε πρωτοβουλία τον Μάρτιο 1999

Ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

3.4. Ειδική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Στέρηση των προϊόντων του εγκλήματος από τους δράστες

Σύμβαση (απόφαση πλαίσιο) για το οικονομικό έγκλημα, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας της Γαλλίας

-

-

Συγκεκριμένα μέτρα για τον εντοπισμό, δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος

-

-

Το Συμβούλιο εγκρίνει την απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ σχετικά με την εκτέλεση, στην ευρωπαϊκή Ένωση, των αποφάσεων σχετικά με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (es de en fr) ή αποδεικτικών στοιχείων

Αύξηση των πληροφοριών και των δυνατοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας περί της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της σύμβασης του Στρασβούργου του 1990 και των συστάσεων της ομάδας διεθνούς χρηματοδοτικής δράσης και σε όλα τα εδάφη που εξαρτώνται από τα κράτη μέλη

Κράτη μέλη

-

-

Έγκριση της πρότασης οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο

Το ταχύτερο δυνατόν

Τον Δεκέμβριο του 2001, εκδόθηκε οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υφιστάμενων μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) και παροχή δικαιώματος στις δικαστικές αρχές και τις ΜΧΠ να λαμβάνουν πληροφορίες, ανεξάρτητα από τις περί απορρήτου διατάξεις

Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλίας της Φινλανδίας

-

Τον Οκτώβριο του 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2000/642/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Ανάπτυξη κοινών προτύπων για την πρόληψη της χρησιμοποίησης εταιριών και άλλων οντοτήτων με έδρα εκτός της δικαιοδοσίας της Ένωσης για την απόκρυψη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Επιτροπή/Συμβούλιο /κράτη μέλη

-

-

Σύνταξη έκθεσης όπου θα προσδιορίζονται οι διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών περί τραπεζών, χρηματοπιστωτικού συστήματος και εταιριών, οι οποίες παρεμποδίζουν τη διεθνή συνεργασία

Επιτροπή

-

-

Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τύπο του αδικήματος από το οποία προέρχονται τα έσοδα

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

Συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ

4) ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις

Κανονισμός για τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, και τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Μάρτιο του 2001, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Διαδικασία και προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων από τα κράτη μέλη

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2003

-

Κανόνες για ενιαία θεώρηση

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

-

Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνικών χαρακτηριστικών του ενιαίου τύπου θεώρησης

-

Βραχυπρόθεσμα μέτρα 2000-2002 - μακροπρόθεσμα μέτρα 2004

Τον Φεβρουάριο του 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/2002 καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/2002

Πρόταση κανονισμού για τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένες (es de en fr)

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

-

Στενότερη συνεργασία μεταξύ των προξενείων (es de en fr) της ΕΕ στις τρίτες χώρες

Κράτη μέλη

Υπό εξέλιξη

-

Μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία (es de en fr) στο έδαφος των κρατών μελών

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

-

Ανάπτυξη κοινής πολιτικής όσον αφορά τα πλαστά έγγραφα

Μέτρα για να καταστούν πιο ασφαλή τα έγγραφα και εισαγωγή ελάχιστων προτύπων για τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις άδειες διαμονής

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

-

Διευκόλυνση της ανίχνευσης πλαστών εγγράφων (es de en fr), κατάρτιση και εξοπλισμός

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Υπό εξέλιξη

-

Βελτίωση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης

Στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου στα σύνορα των κρατών μελών, ειδικότερα με προγράμματα ανταλλαγών και μεταφορά τεχνολογίας

Επιτροπή / Συμβούλιο / κράτη μέλη

Απρίλιος 2001

-

Ταχεία ένταξη των υποψηφίων χωρών στη συνεργασία αυτή

-

Υπό εξέλιξη

-

Ένταξη του κεκτημένου του Σένγκεν

Κοινοτικοποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 της συνθήκης του Σένγκεν (ρήτρα διασφαλίσεως που επιτρέπει την προσωρινή επαναφορά των μεθοριακών ελέγχων)

Συμβούλιο / Επιτροπή

-

-

5) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Περαιτέρω διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης

Κανονισμός για την ενημέρωση και αναθεώρηση κανόνων σχετικά με το δικαίωμα εισόδου, κυκλοφορίας και διαμονής

Επιτροπή

2001

Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση

Έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης

Επιτροπή

Μέχρι το τέλος του 2000

-

6) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004) όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι

Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004)

Το Συμβούλιο θα προετοιμάσει έκθεση

Ιούνιος 2000

-

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και με την Ευρωπόλ, ειδικότερα όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά και τις πρόδρομες ουσίες

Συμβούλιο / Επιτροπή / κράτη μέλη

-

Διάσκεψη διοργανωθείσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την πολιτική κατά των ναρκωτικών (28 και 29 Φεβρουαρίου 2000)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004)

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

-

-

Κοινοί ορισμοί, αξιόποινο και κυρώσεις () όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής

Απρίλιος 2001

Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου σχετικά με τα συστατικά στοιχεία των ποινικών αδικημάτων και τις εφαρμοστέες κυρώσεις

Βελτίωση της αστυνομικής, τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας για την πρόληψη και της καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας κράτους μέλους

-

-

7) ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Στόχος

Απαιτούμενη δράση

Αρμοδιότητα

Χρονοδιάγραμμα έγκρισης

Κατάσταση προόδου

Όλες οι αρμοδιότητες και τα μέσα που διαθέτει η Ένωση, ειδικότερα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Τα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να συνεκτιμώνται στον καθορισμό και την εφαρμογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών και ενεργειών της Ένωσης

-

Το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα συντάξει ειδικές συστάσεις

Ιούνιος 2000

-

Για περισσότερες εργασίες σχετικά με την κατάσταση προόδου του πίνακα συμπερασμάτων (EN, FR), συμβουλευθείτε τη θέση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4) μετρα εφαρμογης

Στις 30 Νοεμβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξαμηνιαία ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2000) 782 τελικό - Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί]

Στις 23 Μαΐου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξαμηνιαία ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2001) 278 τελικό - Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί]

Στις 30 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξαμηνιαία ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2001) 628 τελικό - Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί]

Στις 30 Μαΐου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξαμηνιαία ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2002) 261 τελικό - Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.10.2005

Top