Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα νέα συνθετικά ναρκωτικά

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα νέα συνθετικά ναρκωτικά

1) ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά και για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγονται ώστε τα μέτρα ελέγχου για τις ψυχοτρόπες ουσίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη να μπορέσουν να εφαρμοστούν εξίσου και για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά.

2) ΠΡΑΞΗ

Κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ, της 16ης Ιουνίου 1997, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών [Επίσημη Εφημερίδα L 167, 25.06.1997].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα κοινή δράση αφορά τα νέα συνθετικά ναρκωτικά που δεν περιλαμβάνονται στους τρέχοντες καταλόγους της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία όσο και οι ουσίες που αναφέρονται στους καταλόγους I ή II της εν λόγω σύμβασης και τα οποία έχουν περιορισμένη θεραπευτική αξία. Στόχος της δράσης αυτής είναι τα τελικά προϊόντα, σε αντιδιαστολή με τα προϊόντα προδρόμους για τα οποία ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1990 για τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και η οδηγία (es de en fr)92/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την παρασκευή και την εμπορία ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προβλέπουν την εφαρμογή κοινοτικού καθεστώτος.

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εθνική ομάδα Ευρωπόλ που διαθέτει και ο αντιπρόσωπός της στο πλαίσιο του δικτύου REITOX (Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία) παρέχουν πληροφορίες στη Μονάδα Ναρκωτικών της Ευρωπόλ (UDE (es de en fr)) ή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξοκομανίας (ΕΚΠΝΤ) για την παραγωγή, τη διακίνηση και τη χρησιμοποίηση νέων συνθετικών ναρκωτικών, με βάση την αντίστοιχη αποστολή των δύο αυτών οργανισμών. Η UDE και το ΕΚΠΝΤ συγκεντρώνουν και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές και στη συνέχεια τις διαβιβάζουν απ' ευθείας, με κατάλληλο τρόπο, στις εθνικές μονάδες Ευρωπόλ, στους εκπροσώπους του δικτύου REITOX στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Πρόκειται για τα εξής στοιχεία:

  • περιγραφή των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών του νέου συνθετικού ναρκωτικού καθώς και το όνομα με το οποίο είναι γνωστό,
  • πληροφορίες σχετικά με τους προδρόμους των χημικών προϊόντων.

Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής, το ΕΚΠΝΤ συγκαλεί ειδική συνεδρίαση υπό την αιγίδα επιστημονικής επιτροπής, ανοικτής στους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη, και στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής, της UDE και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Μετά την αξιολόγηση των κινδύνων, εκπονείται έκθεση για τα αποτελέσματα που αποκομίστηκαν. Η έκθεση αντιπροσωπεύει όλες τις γνώμες που διατυπώθηκαν σχετικά με τα θέματα αυτά.

Η αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να γίνεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ, η UDE ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων και με βάση όλους τους παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχοτρόπες ουσίες, βεβαιώνουν ότι μια ουσία πρέπει να τεθεί υπό διεθνή έλεγχο.

Με βάση πρωτοβουλία, που πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έκθεσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των κινδύνων που προβλέπεται στο σημείο 3, το Συμβούλιο, με βάση το άρθρο K.3, παράγραφος 2, σημείο β) της Συνθήκης, μπορεί να εκδώσει απόφαση, με ομοφωνία, για τον καθορισμό του ή των νέων συνθετικών ναρκωτικών για τα οποία απαιτείται η επιβολή μέτρων ή τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο.

4) μεταγενεστερες εργασιες

To Συμβούλιο εξέδωσε στις 13 Σεπτεμβρίου 1999 απόφαση για την επέκταση του πεδίου κοινής δράσης. Μετά από αξιολόγηση των κινδύνων από τη χρήση του 4-ΜΤΑ (παραγώγου αμφεταμίνης) που ζήτησε η προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στις 9 Φεβρουαρίου 1999, το 4-ΜΤΑ αποτελεί πλέον μέρος των νέων χημικών ναρκωτικών που πρέπει να υποβληθούν σε μέτρα ελέγχου και σε ποινικές διατάξεις σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1971 [Επίσημη Εφημερίδα L 244, 16.09.1999].

Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και τις ποινικές διατάξεις σχετικά με την νέα ναρκωτική ουσία ΡΜΜΑ [Επίσημη Εφημερίδα, L 63, 06.03.2002] Με την ευκαιρία συνεδρίασης που συγκλήθηκε από το ΕΚΠΝΤ τον Οκτώβριο του 2001, η Επιτροπή εξέτασε έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το ΡΜΜΑ (παραμεθοξυμεθυλοαμφεταμίνη), μία ουσία ανάλογη με την αμφεταμίνη. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι ήδη τέσσερα κράτη μέλη (Γερμανία, Ιρλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν θέσει την ουσία αυτή υπό νομοθετικό έλεγχο. Επί του παρόντος, το ΡΜΜΑ δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τους καταλόγους της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχοτρόπες ουσίες, αλλά παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και δεν έχει κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να υπόκειται το ΡΜΜΑ στα μέτρα ελέγχου και στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής δράσης 97/396/ΔΕΥ.

Η παρούσα απόφαση μπαίνει σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα.

5) μετρα εφαρμογης

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει της κοινής δράσης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (97/396/ΔΕΥ) σχετικά με την κεταμίνη [COM(2000)737 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει της κοινής δράσης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (97/396/JAI) σχετικά με το GHB [COM(2000)737 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2002

Top